• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את מחדליו באי תשלום דמי שכירות ואי קיום תנאי הסכם השכירות. תביעה זו הוגשה במקביל לתביעה נוספת לתשלום פיצויים עבור הפרת חוזה. אנו ממליצים כי תעיינו גם במאמר משרדנו "תביעה לפינוי מושכר" שם הבהרנו את התנאים להגשת תביעה לפינוי שוכרים שהפרו את הסכם השכירות. 

  • תביעה לפינוי מושכר

    מאמר זה ידון בסוגייה מוכרת, שאנו כמשרד עו"ד העוסק בחוזים נתקלים בה לא מעט, המדובר בפינוי מושכר משוכריו לאחר שאלו הפרו את הסכם השכירות. בעיקר נשים את הדגש על הוראות פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתו "תביעה לפינוי מושכר".

  • המדובר ב תביעה לפינוי מושכרלפי פרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי אשר עוסקים בבעיה החמורה של שוכרים אשר לא מפנים את המושכר, למרות שאין בידיהם חוזה עם המשכיר ו/או שהפרו את חובותיהם על פי הסכם השכירות.

    מקרה זה שהובא אל משרדנו על ידי השוכר כמשרד עו"ד לחוזים ובסופו של יום התברר כי דווקא המשכיר הוא זה אשר ניסה לנצל לרעה את זכויותיו על פי ההסכם.