• 03-6129124
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • חוזים – זיכרון-דברים – תוקפו
  חוזים – חוזה מכר מקרקעין
  חוזים – פרשנות חוזה
  חוזים – תרופות – אכיפה
  קניין – מקרקעין – התחייבות לעשות עיסקה במקרקעין

  הכלל, לפיו יש לפרש הסכם כנגד מנסחו, חל כאשר קיימת אי-בהירות בנוסח ההסכם, אולם אין לו כל נפקות, כאשר ההסכם אינו לוקה בכל אי-בהירות. במקרה דנן, ניתן להשלים על-פי הוראות סעיפים 23ו- 33 לחוק המכר, תשכ"ח-1968, ועל-פי המועד המוסכם בזיכרון הדברים להעברת החזקה בנכס, את המועד לביצוע התשלום ואת המועד לביצוע העברת נכס המקרקעין על שם הקונה, שלא פורטו בזיכרון הדברים.

 • חוזים – חוזה למראית עין – משמעו
  חוזים – תרופות – פיצויים על הפרת חוזה

  (בעקבות ע"א 630/78) בחוזה למראית עין מסכימים ביניהם הצדדים, כלפי חוץ, על הסדר משפטי מסוים, בעוד שכוונתם האמיתית שונה. ההסדר המשפטי הפנימי והנסתר, המשקף את רצונם האמיתי של הצדדים, מבטל בהסכמה או משנה את ההסדר החיצוני והגלוי. יש להבחין בין חוזים, שמראית העין בהם היא מוחלטת, לבין חוזים, שמראית העין בהם היא יחסית.

 • פרשנות חוזה

  פרשנותו של חוזה הייתה, עודנה וכנראה גם תהיה אחת הסוגיות המרכזיות שידונו בהם בתי המשפט בכל הערכאות. במאמר זה ראינו לנכון כמשרד עו"ד חוזים להבהיר את ההלכות האחרונות בפרשנותם של חוזים.

 •  במקביל להגשת תביעה לביטול חוזה שהוגשה על ידי משרדנו בשם מרשינו, הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני המורה לצד שכנגד להימנע מלהגיש לפרעון שיק בטחון ע"ס 1.5 מליון ש"ח שניתן על ידו כבטחון לביצוע החוזה. בית משפט השלום דחה את בקשתנו לצו מניעה זמני ובעקבות זאת הערעור להלן (בקשת רשות ערעור) לבית המשפט המחוזי. בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור וביטל את החלטת בית משפט השלום שלא לקבל את הבקשה למתן צו מניעה זמני

 • במסגרת פעילות משרדנו כמשרד עו"ד לחוזים מרשנו חתם על חוזה החזר חוב ע"ס כ- 1,500,000 ש"ח. בנוסף העביר כביטחון להחזר החוב את שיק שלו ושל רעייתו ואף התחיל לשלם את התשלומים בהסכם מידי חודש בחודשו. בדיעבד התברר כי חתימתו על ההסכם בטעות והטעיה יסודה וכי יש ברשותו מסמכים המוכיחים מעבר לכל ספק כי הוא מעולם לא היה חייב את אותו סכום שהתחייב לו בהסכם. בנסיבות אלו הוגשה תביעה לסעד הצהרתי לביטול החוזה ותביעה מתוקנת להשבת הסכומים ששולמו לנתבעת שלא כדין ותוך עשיית עושר ולא במשפט והפרת חוזה. כתב התביעה המתוקן לביטול החוזה לפניכם.