• 03-6129124
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • ביטול הסכם

  ברשימה זו אנו מביאים בפניכם את ניסיון משרדנו כמשרד עו"ד חוזים ואת הדין בסוגיות העוסקות בדרכים לביטול הסכם. בעיקר נדון ונתמקד בעילות הביטול בשל פגם בכריתתו על פי חלק ב' לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג – 1973.

 • ביטול חוזה דירה

  מה הם דרכי הפעולה העומדים לרשותכם כאשר צד לחוזה גרם להפרת חוזה לרכישה / מכירה של דירה? בכך ידון מאמר זה.

  כעורך דין למקרקעין, מודע היטב הח"מ לעובדה כי עסקה לרכישה / מכירת דירה הינה אחת העסקאות המשמעותיות ביותר שאדם מן הישוב עושה בחייו. נדגיש כבר כי כאשר עולה עסקה כזו על שרטון, ולאחר שמבין הצד הנפגע שהמו"מ הגיע למבוי סתום והוא מבקש לאכוף את חוזה המכר - המטרה הראשונה במעלה היא שמירת המצב הקיים. כאשר מגיע תיק כזה לשולחנו של עורך הדין, הפעולה הראשונה שיש לשקול לנקוט בה היא הגשת בקשה לסעד זמני לשם מניעת שינוי עובדות בשטח. היה והמצב הוא הפוך, היינו הצד הנפגע מבקש לבטל את ההסכם עקב הפרתו על ידי הצד שכנגד – מציע הח"מ להודיע מיד על כוונה לבטל את ההסכם אם לא יתוקנו ההפרות ולקבוע זמן סביר לתיקונן. היה ולא יתוקנו ההפרות – יבוטל הסכם המכר של הדירה.

 • חוזים – הפרה – הפרה יסודית
  חוזים – ביטול חוזה
  חוזים – השבה
  עשיית עושר ולא במשפט

 • ביטוח – חוזה ביטוח – כריתתו
  הדיון אזרחי – המרצת-פתיחה – תכלית ההליך
  דיון אזרחי – פיצול סעדים – אימתי
  חוזים – ביטוח – כריתת חוזה
  חוזים – קיום החוזה – השלמת פרטים

 • הפרת חוזה

  רשימה מקיפה זו תביא בפניכם את כל מה שצריך לדעת על הפרת חוזה

  בסיטואציות של הפרת הסכם מעניק החוק לנפגע את הזכות לבחור האם הוא מעוניין לאכוף את החוזה או לחילופין לבטלו. בשני המקרים זכאי הנפגע גם לפיצויים ממפר החוזה על הנזקים שנגרמו לו,  אם נגרמו. אם הסכימו הצדדים מראש על פיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק,  זכאי הנפגע לפיצויים גם אם בכלל לא נגרם לו נזק כתוצאה מהפרת החוזה.  עורך דין העוסק בחוזים יידע להמליץ למרשו מה היא הדרך האופטימלית שיש ללכת בה על מנת למזער את נזקי הפרת החוזה למינימום.  יהיו מקרים בהם יהיה נכון יותר לקבל פיצויים על ההפרה, תוך שמירה על קיומו / אכיפתו של ההסכם. לעומת זאת במקרים אחרים נכון ו/או כלכלי יותר יהיה דווקא לדרוש את ביטולו של ההסכם וסעד של השבה.

  כפי שנפרט בהרחבה להלן, הדין עומד לצדו של הצד הנפגע – הוא זה שיחליט האם הוא מבקש לאכוף את ההסכם או לבטלו, הכול על פי הסיטואציה הספציפית והנסיבות המיוחדות של כל הסכם והסכם.

 • תביעה לפינוי מושכר

  מאמר זה ידון בסוגייה מוכרת, שאנו כמשרד עו"ד העוסק בחוזים נתקלים בה לא מעט, המדובר בפינוי מושכר משוכריו לאחר שאלו הפרו את הסכם השכירות. בעיקר נשים את הדגש על הוראות פרק ט"ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי שכותרתו "תביעה לפינוי מושכר".

 • חוזים – הפרה – הפרה יסודית
  חוזים – כריתת חוזה – טעות והטעיה
  חוזים – מכר – אי-התאמה
  חוזים – משא ומתן לכריתת חוזה – בדרך מקובלת ובתום-לב

  התנהגות בתום-לב בעת משא-ומתן לצורך כריתת חוזה משמעה התנהגות ביושר ובהגינות. בין החובות המוטלות על צדדים למשא-ומתן בולטת החובה שלא להטעות את הצד האחר על-ידי אי-גילוי מידע חשוב לשיקוליו. מהו מידע חשוב אינו ניתן להגדרה כוללנית וקביעתו במקרה המסויים תיעשה לפי נסיבותיו המיוחדות של אותו מקרה.

 • נקודת המוצא מעוגנת בחוק ההתיישנות, תשי"ח-1958, הקובע בסעיף 2 כי "תביעה לקיום זכות כל שהיא נתונה להתיישנות". הזמן להתיישנות בתובענה שאינה מקרקעין הוא שבע שנים. אשר לתחילת ההתיישנות נקבע בסעיף 6 לחוק ההתיישנות כי "תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה".

  חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן – חוק התרופות) קובע בסעיף 2 כי מקום שחוזה מופר, "זכאי הנפגע לתבוע את אכיפתו או לבטל את החוזה, וזכאי הוא לפיצויים, בנוסף על אחת התרופות האמורות או במקומן". נמצא כי הפרת החוזה אין בה, כשלעצמה, להביא לסיום החוזה. המפר את החוזה אינו יכול להשתחרר מהחוזה על-ידי הפרתו. ההפרה מעניקה לצד הנפגע ברירה: ירצה, יתעלם מההפרה תוך שהחוזה ימשיך לעמוד בעינו. אין בכך כדי להשפיע על חיוביו שלו או על זכותו לפיצויים בגין הפרת החוזה; ירצה, יתחשב בהפרה ויבטל את החוזה.

 • דיון אזרחי – פסק-דין – בהסכמה
  חוזים – ביטול – הודעת ביטול
  חוזים – הפרה – ביטול חוזה
  משפחה – מזונות אישה – הסכם בעניין שיעור המזונות

  פסק-דין, המאשר הסכם פשרה, משולבות בו הן תכונותיו של הסכם והן תכונותיו של פסק-דין. במהותו כפסק-דין ניתן לתקפו ככל פסק-דין אחר.

 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  מזה שנים רבות אנו, כמשרד עורכי דין לחוזים עוסקים בעיקר בליטיגציה בסוגיות הנוגעות לדיני חוזים. במאמר זה ראינו לנכון לבאר מושגי יסוד בחוק החוזים והכל בשפה פשוטה ותמציתית על מנת להעניק לקורא הבנה בסיסית בדיני חוזים.

 • המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את מחדליו באי תשלום דמי שכירות ואי קיום תנאי הסכם השכירות. תביעה זו הוגשה במקביל לתביעה נוספת לתשלום פיצויים עבור הפרת חוזה. אנו ממליצים כי תעיינו גם במאמר משרדנו "תביעה לפינוי מושכר" שם הבהרנו את התנאים להגשת תביעה לפינוי שוכרים שהפרו את הסכם השכירות. 

 • הודעה על הפרת חוזה

  בין אם זה ביטול חוזה שכירות, ביטול חוזה עסקי או ביטול הסכם בין שותפים, ובין אם המדובר בביטול חוזה באופן חד צדדי או ביטול חלקי של חוזה מצאנו במהלך פעילות משרדנו כ- משרד עו"ד חוזים כי קיים בלבול בדרך שבה ראוי להודיע על ביטול חוזה. לפיכך ראינו לנכון לפרט במאמר זה באילו נסיבות וכיצד נכון להודיע על ביטול חוזה.

 • חוזים – גמירת-דעת – משמעותה
  חוזים – זיכרון-דברים – תוקפו
  פיצויים על הפרת חוזה

  בימ"ש מחוזי קיבל בחלקה תביעה להכרה בתובע כמפיץ בלעדי של מוצרי הנתבעת ולפיצויו בגין סיום ההתקשרות עימו בקובעו, בנסיבות הפרת החוזה ע"י הנתבעת 2, ואף שלתובע לא הוקנה מעמד של מפיץ בלעדי, מוטלת חובה על הנתבעות למסור לו הודעה מוקדמת, עובר לסיום ההתקשרות עימו.

 • חוזים – הטעיה – אי-גילוי
  חוזים – טעות – טעות בכדאיות העסקה
  חוזים – משא ומתן לכריתת חוזה – תום-לב במשא ומתן
  חוזים – הטעיה – ביטול החוזה בעטיה
  משפט מינהלי – התנהגות הרשות – חובת התנהגות ביושר ובהגינות
  משפט מינהלי – מכרזים – ביטול מכרז

  נפסק כי ההליך המכרזי בו השתתפה המערערת וזכתה, פגום בשל אי גילוי מידע רלוונטי להתקשרות. ואולם, כישלון ההתקשרות החוזית בעקבות הזכיה, נובע גם בשל הפרת המערערת את החוזה ולכן המכרז בוטל כדין. לפיכך, כל צד ישא בהוצאותיו.

 • ביטול חוזה

  מאמר זה יפרט בפניכם את הטעמים ל- ביטול חוזה בעקבות פגמים בכריתת חוזה ו/או הפרת חוזה. נדון בדרכים לכריתת חוזה, ב- גמירות דעת ומסוימות בחוזה. כמו כן נדון בדרכים לביטול חוזה משפטי מחייב (כמו לדוגמא: ביטול חוזה דירה או ביטול הסכם שכירות) כאשר הופרו ההסכמות בין הצדדים.

  באופן טבעי נשלב במאמר זה גם את ניסיון משרדנו כמשרד עו"ד חוזים.

 • מערכת היחסים בין הפרט לבין רשות מינהלית, בהתקשרות לכריתת חוזה חכירה, נבחנת באספקלריה של שתי מערכות נורמטיביות: האחת, המשפט הפרטי – דיני החוזים – והשנייה, המשפט הציבורי. דין החוזים חל מחמת היות הפעולה המשפטית חוזה ואילו המשפט הציבורי חל מכוח מִיהותו הציבורית של הגוף המתקשר.

  על כוונתם של הצדדים להסדיר את יחסיהם על-ידי קשר חוזי לבוא לידי ביטוי ומימוש בהצעה ובקיבול, שהם מרכיביו המהותיים של החוזה. יסוד גמירת-הדעת – הרצון המגובש וההחלטי להתקשר בחוזה – שנועד להגן על הסתמכותו של הזולת, בא לידי ביטוי בהשתקפות החיצונית של כוונת המציע ליצור קשר חוזי מחייב על-פי ההצעה שהציע. יסוד גמירת-הדעת נבחן באופן חיצוני-אובייקטיבי, אך זאת דרך עיניו של המתקשר הסביר באותן נסיבות.


 • חוזים – ביטול  – עקב הפרה יסודית
  חוזים – הפרה – הפרה יסודית
  חוזים – סיכול – מהותו
  חוזים – תנאי מפסיק – רישיון בנייה
  חוזים – תנאי מתלה – חלותו
 • חוזים – ביטול  – עקב הפרה יסודית
  חוזים – הפרה – הפרה יסודית

  אם הנפגע אינו מוסר את הודעת ביטול החוזה תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה, כי אז מאבד הוא את זכותו זו, והחוזה נשאר בתוקף, אך גם אז מותר לו לתת למפר ארכה למילוי החוזה, כאילו הייתה ההפרה לא יסודית, ובמקרה של אי-מילוי נמשך של החוזה, יוכל לשלוח למפר הודעת ביטול תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה. אין צורך שמתן ארכה ייעשה על-פי פורמולה נוקשה ומדויקת, ודי שעובדת מתן הארכה תעלה מהעובדות המוכחות.

 • חוזים – הפרה – הפרה יסודית

  חוזים – תרופות – ביטול

  במקרה דנן, הפרו המערערות את החוזה באי-רישום הבית המשותף, באי-העברת החנות על שם המשיבים במועדים הקבועים בחוזה ובהיעדר האפשרות לקבל רישיון עסק לחנות, בשל הסטייה בבנייה של הקומות המסחריות בבניין.

  נטל הוכחת הטענה, שחלף זמן מעבר לסביר למתן הודעת הביטול, וכי על-כן אין המבקש ביטול יכול להסתמך על הודעה זו, הוא על הצד הטוען שאין לבטל את החוזה.

 • ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. זוהי תמצית המקרה בתובענה דנן – המשיבות מרוויחות מיליוני דולרים מההמצאה שנגזלה מהנתבע 1 שנאלץ עתה לעבוד כאיש בטחון.

  בקשה זו מכוונת לשם השבת המניות שהועברו שלא כדין לבעליהן.