Accessibility Tools

תקנון האתר

תנאי השימוש באתר המשרד

השימוש באתר, בר אל ירון, משרד עורכי דין, www.barelaw.co.il (להלן: "האתר") ובתוכן שבו, לרבות אך לא רק, המאמרים, כתבי הטענות והודעות הגולשים המפורסמים בו כפופים לתנאי תקנון זה.

1. האתר והתכנים המופיעים בו מוגנים על ידי חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל ואמנות בינלאומיות ושייכים ל בר אל ירון, משרד עורכי דין. ניתן בהחלט לעשות שימוש פרטי ו/או מסחרי בחומר המוצג בו ולשתפו באמצעות הרשתות החברתיות ו/או בכל דרך אחרת – ובתנאי שיהיה אזכור לכותב וקישור לאתר, אשר ממנו הועתק.

2. השימוש בתכנים שבאתר הן על אחריותו של הגולש באתר בלבד, לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או זכות תביעה לגבי השימוש שנעשה בתכנים אלו. במיוחד יודגש כי יש להתייעץ עם עורך דין הבקיא בעניינים המובאים באתר עובר לביצוע כל פעולה משפטית.

משרד עורכי דין בר אל ירון לא יהיה אחראי לכל פגיעה ו/או נזק ישיר או עקיף, כספי או מכל סוג שהוא, שייגרם לגולש באתר, או לצד ג' כלשהו כתוצאה מהשימוש בו ובתכניו, לרבות התכנים המפורסמים על ידי גולשים באתר.

3. פרסום תכנים, הודעות ושאלות במקומות אשר מיועדים לכך באתר כפופים בנוסף גם לתנאים אלו:

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר העלול להשתמע כאיום, פגיעה, הוצאת דיבה, השמצה, העלבה או כל חומר פוגע ובלתי ראוי אחר.

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר העלול לעודד, להמריץ, לסייע, או לשדל אחר לבצע מעשה האסור על פי חיקוק.

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר המהווה הפרת זכויות קניין של צד ג' לרבות אך לא רק זכויות קניין רוחני, פטנטים, זכויות יוצרים ו/או זכות קניינית אחרת.

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר המהווה פגיעה בפרטיותו של צד ג' כלשהו.

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר שהנו בעל אופי מסחרי, ו/או כולל חומר פרסומי אחר, מכל סוג שהוא.

• אין לכתוב ו/או לצרף ו/או לפרסם באתר דבר שיש בו כדי הפרת חוקי מדינת ישראל או שפרסומו אסור לפי דיני מדינת ישראל.

• כל מידע, הודעות, מסמכים וכיו"ב המועלה לאתר אל ידי הגולשים

4. המידע, המסמכים וההודעות המועלות לאתר יהיו חשופים למשתמשי האתר האחרים (למעט הודעות בדואר אלקטרוני והודעות פרטיות המועברות ישירות למנהלי האתר – שייחשבו כמוגנים באמצעות חסיון לקוח – עו"ד). למנהלי האתר תהיה הזכות לעשות בחומר זה כרצונה, לרבות לפרסמו, או להסרתו מהאתר. כל פרסום באתר על ידי הגולשים יהיה, מהרגע שהועלה, נחלתו של האתר ולא תהיה לגולש שהעלה חומר זה כל טענה ו/או תביעה כנגד מנהלי האתר בגין הפרת זכויות יוצרים ו/או קניין ו/או פרטיות, לרבות ככל הנוגע לנזק שיגרם לגולש ו/או למי מטעמו ו/או לכל צד ג' בעקבות העלאת התכנים הנ"ל לאתר.

יש להדגיש כי קיימות מגוון דרכים ליצור קשר עם מנהלי האתר, חלקם דיסקרטיות (בדואר אלקטרוני או בהודעה פרטית). הודעות שהועברו אל מנהלי האתר בצורה דיסקרטית כפופים לחיסיון עורך דין – לקוח, ולעולם לא יפורסמו באתר.

5. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לסרב לפרסום תוכן ו/או למחקו בכל עת ובכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

מאחר וחלק מהתכנים מועלים אוטומטית לאתר, אין בהוראות סעיף זה משום התחייבות לבדוק את התכנים המועלים באתר ו/או אחריות כלשהי לדברים הנכתבים באתר על ידי הגולשים בו.

6. השימוש באתר יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לדון בכל טענה ו/או תביעה משפטית ו/או סכסוך תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בעיר תל אביב בלבד. על תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1970.

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון