Accessibility Tools

תובענה לביטול הסכם מכר דירה

המדובר בלקוחה שהגיעה אל משרדנו לאחר שנודע לה לגמרי במקרה שהדירה בה היא מתגוררת נמכרה ! כך ! ככל הנראה חתימתה זויפה על ידי מתחזה. משרדנו, בהיותו משרד עו"ד מקרקעין, הגיש מיד הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני (שהתקבלה).

במקביל הוגשה המרצת פתיחה למתן צו הצהרתי ל - ביטול חוזה מכר דירה וכמו כן ביטול הערת האזהרה שנרשמה בטאבו לטובת "הרוכשים" ורישום המשכנתה לטובת הבנק.

 מהות התביעה: הצהרתי, צו עשה

התובעת, באמצעות ב"כ, מתכבדת להגיש את תובענתה כי בית המשפט יצהיר ויורה כדלקמן:

א. להצהיר כי חוזה המכר אשר נערך ונחתם בתל אביב, ביום 07/04/10 למכירת הדירה בת 3.5 חדרים בקומה העליונה בבית בן 2 קומות ברח' גורדון 5 תל אביב, הידוע גם כמחצית מחלקה 9 בגוש 3625 (להלן: "הדירה") נחתם שלא ע"י התובעת - בעליה של הדירה וללא הסכמתה, ועל כן הוא בטל ומבוטל.

מצ"ב העתק רישום מפנקס הזכויות מיום 03/11/10 כנספח א' לכרך הנספחים.

ב. להורות על ביטול הערת האזהרה על הדירה שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין בתל אביב לטובת הנתבעים.

ג. להורות על מחיקת הערת אזהרה לטובת בנק לאומי למשכנתאות, הוא הנתבע 3, שנרשמה בלשכת רישום המקרקעין ביום 13/05/10.

ד. להורות על ביטול כל ייפוי כוח בלתי חוזר או כל ייפוי כוח אחר שניתן לעו"ד קלמן קרני לשם העברת הדירה ע"ש הנתבעים.

ה. להורות כל הוראה אחרת אשר תבטל את הסכם המכר והסכמים אחרים, ו/או "תוספות להסכם" או כל חוזה אחר, שנערך בעקבות אותו הסכם מכר מיום 07/04/10.

מבוא:

1. המדובר בהסכם מכר דירה מזויף ומופרך עליו מעולם לא חתמה התובעת, בעליה של הדירה נשוא המרצת פתיחה זו. כך גם זויפו חתימותיה על ייפויי הכוח, ו- "תוספות" כאלו ואחרות להסכם, כפי שפורט בהרחבה בתצהירה של התובעת אשר צורף לכתב תביעה זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2. ההסכם נחתם על ידי מתחזה שגויסה ע"י בעלה לשעבר של התובעת, מר אמנון מדר (להלן: "אמנון") אשר מתגורר עדיין עמה. כל זאת לאחר הסתבכותו עם גורמים עבריינים שאיימו עליו ועל משפחתו. איומים אלו ככל הנראה הביאו אותו לפעול כפי שפעל. כאמור בתצהירים, תלונותיהם של התובעת ואמנון למשטרה הוגשו ביום 03/02/11.

3. בסופו של יום מעולם לא נחתם ההסכם ע"י בעליה של הדירה, התובעת מעולם לא ידעה כי מוכרים את דירתה, אלא בדיעבד, וממילא מעולם לא הועבר לידיה כל סכום עבור תמורת הדירה.

4. כאן המקום להדגיש כי מטבע הדברים, ומאחר וכאמור לא הייתה מעורבת בעסקת המכר של דירתה, אין בידי התובעת את כל המסמכים הקשורים להעברת הדירה ולפיכך היא שומרת לעצמה את זכותה לתקן את כתב התביעה, היה וטענות ו/או מסמכים שיוצגו ע"י הנתבעים יגלו עובדות חדשות שלא היו ידועות לה.

הרקע העובדתי:

5. הרקע העובדתי מפורט היטב בתצהיר התובעת המצ"ב לתובענה ובתצהירו של מר אמנון מדר, המהווים חלק בלתי נפרד מתובענה זו.

מצ"ב תצהירה של התובעת כנספח ב' לכרך הנספחים.
מצ"ב תצהירו של מר אמנון מדר כנספח ג' לכרך הנספחים.

כמו כן מצורפים לתצהירה של התובעת המסמכים שבידיה כנספחים ד' – יא' לכרך הנספחים המהווים חלק בלתי נפרד מתובענה זו.

טענות התובעת:

ביטול הסכם המכר מחמת העדר גמירות דעת:

6. מאחר ובמועדים הרלוונטיים לא הייתה מודעת כלל התובעת לעובדה שמוכרים את בית מגוריה היחיד מתחת לאפה, דומה שהביטוי "העדר גמירות דעת" מהווה לשון המעטה בנסיבות.

7. התובעת תטען כי בהעדר גמירות דעת לא משתכללת הסכמה בין הצדדים, וההסכם בטל ומבוטל (ראה ג. שלו "דיני חוזים", דין תש"ן, בעמ' 91 – 93 וד' פרידמן, נ כהן "חוזים", אבירם כרך א', תשנ"א בעמ' 157).

8. עוד תטען התובעת למען הסר ספק כי לא נעשה דבר מטעמה המראה במישרין או בעקיפין כי היא הסכימה בצורה כלשהי להסכם. נהפוך הוא, ברגע שנודע לה על כך היא פנתה בתלונה למשטרה.

החתימות על ההסכם זויפו:

9. התובעת תטען כי החתימות על הסכם המכר או כל מסמך אחר שנחתם בקשר למכירת הדירה, לרבות ייפויי הכוח זויפו. אשר על כן תטען התובעת כי אין לראות בחתימות אלו הסכמה כלשהי למכירת הדירה.

10. עוד תטען התובעת כי זיוף החתימות מהווה חיזוק ותמיכה להיעדר גמירות הדעת מצידה ודרכי המרמה בה נקטו הנתבעים בהקשר למכר הדירה.

ההסכם ממילא הופר הפרה יסודית באשר לא הועברה כל תמורה עבור הדירה ע"י הנתבעים:

11. למען הזהירות בלבד תטען התובעת כי גם לגופו של ההסכם, נכון למועד כתיבת שורות אלו לא הועברה ולו אגורה שחוקה אחת למבקשת כתמורה למכירת הדירה. בכך ממילא הופר ההסכם הפרה יסודית והתובעת זכאית לבטלו.

12. התובעת תוסיף ותטען כי הוראות הסכם המכר ו/או הוראות ה "תוספות להסכם" מוטים בצורה בלתי סבירה לטובת הנתבעים 1 ו- 2 והדבר מהווה ראייה נוספת לכך שלו ידעה על הסכמים אלו מעולם לא הייתה חותמת עליהם.

13. אשר על כן תטען התובעת כי גם לגופו של עניין דין ההסכם להתבטל והגשת המרצת הפתיחה דנן לבית המשפט, ומסירתה כדין למשיבים 1 ו- 2 מהווים הודעת ביטול לכל דבר ועניין.

14. עוד תטען התובעת לכפייה, ולעושק כאמור בסעיף 17 וסעיף 18 בהתאמה לחוק החוזים [חלק כללי].

נסיבותיה התמוהות של עסקת המכר מלמדים גם הם על בטלותה מכל וכל:

15. התובעת, אשר כביכול מכרה דירה לנתבעים 1 ו- 2 מעולם לא פגשה אותם וככל הידוע לה הם מעולם אף לא היו בדירה שהם רכשו כביכול, ממיטב כספם.

16. כפי שהצהיר מר אמנון מדר, במעמד חתימת ההסכם לא היו נוכחים הנתבעים 1 ו- 2 ואף לא בא כוחם, עו"ד קלמן קרני.

17. תנאי ההסכם, "התוספות" להסכם, "הנספחים לתוספות" ו- "התוספות לנספחים" מציירים תמונה של עסקת מכר תמוהה ומוזרה שאינה יכולה להיחשב כמכירה במהלך העסקים הרגיל.

18. כל אלו מלמדים כי אין המדובר ברוכשים תמי לב, וזאת בלשון המעטה.

לסיכום:

19. אין כל ספק כי אין להסכם המכר המזויף שנחתם עם הנתבעים תוקף משפטי כלשהו והוא בטל מעיקרו. ראשיתו בסחיטה ואיומים וסופו בחתימה מזויפת על ידי מתחזה. בנסיבות אלו יש להכריז על בטלותו.

20. למרות הנסיבות הקשות, המדובר מבחינה משפטית בתיק שאינו סבוך. מסמכי העברת הזכויות בנכס מעולם לא נחתמו ע"י בעליו של הנכס ודבר המכר לא הובא לידיעתה אלא במקרה, ובדיעבד. כך או כך, ואם ייטענו הנתבעים כנגד עובדה ברורה זו, ממילא לא העבירו אל התובעת אגורה שחוקה כתמורה לדירה.

21. על מנת שלא להכביד על תיק בית המשפט תמנע התובעת מלהגיש כרך נספחים נוסף באשר גם תביעה זו מתייחסת לנספחים אשר פורטו בהמרצת הפתיחה.

22. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להצהיר ולהורות כאמור ברישה לבקשה.

_____________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ התובעת

מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה מכר דירה

  ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על...
 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • ביטול מתנה במקרקעין

  ביטול מתנה במקרקעין הינה זכות המוענקת לנותן המתנה בהתאם לסעיף 5 לחוק המתנה על פיו רשאי נותן המתנה...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה

  תום הלב במו"מ לכריתת חוזה הינה חובה המוטלת כי על הצדדים בשלב הטרום חוזי לנהוג האחד כלפי השני בדרך מקובלת ובתום לב...