Accessibility Tools

תביעה כספית בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר היא תביעה עם "חוקים משלה", תרתי משמע.

תביעה בסדר דין מהיר הינה מסלול תביעה בסכום של עד 75,000 ש"ח שפסק הדין בה אמור להינתן לכל המאוחר כשישה וחצי חודשים לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון. בתביעה זו קבע המחוקק סד זמנים קשיח ומהיר הן לצדדים בהליך והן לבית המשפט שאמור לקבוע דיונים בזמנים הקבועים בתקנות. 

 

 

תביעה כספית בסדר דין מהיר

ה- "מסלול מהיר" לתובענה בסדר דין מהיר בא לידי ביטוי בפרק יב' לתקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 (להלן: "התקנות") אשר מטרתן לזרז ככל האפשר את מתן פסק הדין בתביעות מסויימות המונחות לפניו, בין השאר תביעה כספית בסכומים שאינם עולים על 75,000 ש"ח (סכום זה מתעדכן מזמן לזמן). זירוז ההליכים בתובענה זו בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות ההוראות הקבועות כאמור בפרק יב' לתקנות אשר יפורטו על קצה המזלג ברשימה זו. 

נקודת מבט אחרת על הליכים בתביעה כספית כלשהי תוכלו ללמוד במאמר משרדנו "תביעה כספית עו"ד, כן או לא?". 

 

הסכום המקסימלי לתובענה בסדר דין מהיר:

סעיף 78(1) לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי הסכום המקסימלי לדיון בתובענה בסדר דין מהיר יעמוד על סך של 75,000 ש"ח (סכום זה יעודכן בהתאם למדד).

 

הגשת תצהירים במקביל להגשת התביעה הכספית בסדר דין מהיר:

תקנה 79(א)(1) לתקנות קובעת שבעלי הדין בתובענה בסדר דין מהיר (הכוונה היא גם לתובע וגם לנתבע) יגישו, עם כתבי טענותיהם, תצהיר לאימות העובדות שבכתבי טענותיהם, תצהיר עם רשימת מסמכים וחוות דעת מומחה, אם יש ברצון התובע להגיש חוות דעת.  

 

המועד להגשת כתב הגנה, הודעת צד ג' ותביעה שכנגד בסדר דין מהיר:

תקנה 80(א) קובעת שכתב הגנה (כזכור בצירוף תצהיר) יוגש בתוך 45 יום מיום המצאת כתב התביעה לנתבע. תקנה 80(ב) קובעת שעם הגשת כתב ההגנה רשאי הנתבע לתת הודעה לצד ג' אשר אמור גם הוא להגיש כתב הגנה לא יאוחר מ- 45 יום לאחר קבלת ההודעה. תגנה 80(ח) לתקנות קובעת כי עם הגשת כתב ההגנה רשאי הנתבע להגיש כנגד התובע כתב תביעה שכנגד ובתנאי שהיא עומדת בתנאים הקבועים להגשת תביעה בסדר דין מהיר או שנושא התובענה שכנגד הוא נושא התביעה העיקרית או נובע מאותן נסיבות, גם אם התביעה שכנגד היא בשווי גבוה יותר מהסכום שניתן לתבוע בתביעה בסדר דין מהיר. 

 

רשימת המסמכים שיש להגיש עם הגשת כתב התביעה וכתב ההגנה בסדר דין מהיר:

תקנה 79(א)(2) קובעת כאמור לעיל כי לכתב טענות בסדר דין מהיר יצרפו הצדדים רשימה של המסמכים הנוגעים לתביעה והעתק מכל מסמך ומסמך ברשימה זו אם נמצא ברשותו. אם המסמך אינו ברשותו עליו לפרט בתצהיר מה הן הנסיבות שהביאו לכך שאותו מסמך אינו מצוי ברשותו עוד. 

 

המועד לקדם משפט בתביעה בסדר דין מהיר - לא יאוחר מ- 90 יום ממועד כתב ההגנה: 

תקנה 80(ג) קובעת כי ביות המשפט יורה על דיון קדם משפט לא יאוחר מ- 90 יום ממועד כתב ההגנה האחרון. כמו כן מציין המחוקק שבדיון מהיר ראוי שתתקיים רק ישיבה אחת של קדם משפט.

 

המועד לדיון בתביעה בסדר דין מהיר - לא יאוחר מששה חודשים ממועד כתב ההגנה:

תקנה 80(ד) קובעת כי בית המשפט יקיים דיון בתובענה בסדר דין מהיר לא יאוחר מ- 90 יום לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. 

 

הדיון בתביעה כספית בסדר דין מהיר יסתיים בתוך יום אחד:

תקנה 80(ו) קובעת כי הדיון בתובענה בסדר דין מהיר יסתיים בתוך יום אחד, במהלך דיון זה יתייצבו כל המצהירים בתיק על מנת שניתן יהיה לחקור אותם על תצהירם. אם ראה בית המשפט שיש צורך בכך הוא רשאי לקבוע ימי דיון נוספים, ככל הניתן ברציפות עד לגמר חקירת העדים בתיק ואולם בכל מקרה לא יידחה המועד הבא מעבר ל- 14 יום ממועד הדיון האחרון. 

יצויין כי תקנה 80(ז) קובעת כי עד 14 יום מיום הדיון רשאים הצדדים להגיש לבית המשפט רשימת אסמכתאות משפטיות ועיקרי טיעון שלא יעלו על 5 עמודים בסך הכל (לא כולל כותרת) וכי סיכום הטענות יהיה בעל פה בסיום הדיון בתיק, אלא אם כן בית המשפט הורה אחרת. 


המועד למתן פסק דין בסדר דין מהיר - 14 יום מתום הדיון האחרון בתובענה:

תקנה 82 קובעת לבסוף כי עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר בתוך 14 ימים ייתן בית המשפט פסק דין המנומק באופן תמציתי אלא אם כן סבר בית המשפט כי בפסק הדין חשיבות ביוחדת או טעמים אחרים שבגינם יש לנמק את פסק הדין בצורה מפורטת יותר.


לסיכום:

התקנות הנ"ל, ותקנות נוספות הקבועות בחלק בפרק יב' לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות מטרתן לזרז את הטיפול בתביעות כספיות המוגשות לבית המשפט ולאפשר מתן פסק דין בתביעות כספיות פשוטות יחסית - מהר ככל הניתן.

logoround

 

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • תביעה כספית

  תביעה כספית הינה פניה לבית המשפט לשם זימון הנתבע לדין, לשם חיובו בתשלום סכום כזה או אחר לתובע...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו...
 • גביית חובות בינלאומיים

  מאמר זה ייתמקד באפשרויות העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות בחו"ל. המאמר יעסוק בעיקר...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין...
 • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

  ביטול פסק דין בהיעדר הגנה מהווה זכות בסיסית של כל אדם, שניתן כנגדו פסק דין שלא בדרך של דיון תקין...

כתבי טענות קשורים

 • בקשת רשות ערעור על החלטה לדחיית בקשה לצו מניעה זמני

  במקביל להגשת תביעה לביטול חוזה שהוגשה על ידי משרדנו בשם מרשינו, הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני המורה...
 • בקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד

  המדובר בהסכם הלוואה שנחתם ע"י לקוח המשרד והנתבעים. בהסכם נרשמו תנאים שונים לגבי החזרה הלוואה לרבות...
 • המרצת פתיחה - השבת מניות

  ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה...
 • כתב תביעה - פירוק שיתוף במקרקעין ותביעה כספית

  כתב התביעה שלפניכם עוסק ב- פירוק שיתוף במקרקעין וכמו כן תביעה כספית כנגד השותפים, ששכרו את הדירות...
 • כתב תביעה - מוסך שעיכב רכב לשווא

  מרשתנו, חברה בע"מ ביקשה לתקן את רכבה שהתחמם במוסך. פעם אחר פעם, ולמרות ששילמה מרשתנו עבור כמה וכמה...