• 03-6129124
 • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

תביעה כספית בסדר דין מהיר

תביעה בסדר דין מהיר היא תביעה עם "חוקים משלה", תרתי משמע.

דירוג משתמשים: 5 / 5

Star activeStar activeStar activeStar activeStar active
 

במאמר זה נסקור בתמצית את הוראות החוק העיקריות בתקנות סדר הדין האזרחי,העוסקות ב- תביעה בסדר דין מהיר

 

נקודת מבט אחרת על הליכים בתביעה כספית כלשהי תוכלו ללמוד במאמר משרדנו "תביעה כספית עו"ד, כן או לא?". כמו כן על ההליכים בתביעה כספית בסדר דין מקוצר תוכלו ללמוד במאמר משרדנו "תביעה כספית בסדר דין מקוצר".

אותו "מסלול מהיר" לתובענה בסדר דין מהיר בא לידי ביטוי בהוראות התקנות אשר מטרתן לזרז ככל האפשר את מתן פסק הדין בתביעה הכספית המונחת בפניו. זירוז ההליכים בתובענה זו בא לידי ביטוי בעיקר באמצעות ההוראות הקבועות כאמור בפרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי, אשר יפורטו על קצה המזלג ברשימה זו. 

 

הסכום המקסימלי לתובענה בסדר דין מהיר:

סעיף 214 ב' לתקנות סדר הדין האזרחי קובע כי הסכום המקסימלי לדיון בתובענה בסדר דין מהיר יעמוד על סך של 75,000 ש"ח (סכום זה כמובן יעודכן בהתאם למדד).

 

הגשת תצהירים במקביל להגשת התביעה הכספית בסדר דין מהיר:

תקנה 214ג' לתקנות קובעת שבעלי הדין בתובענה בסדר דין מהיר (הכוונה היא גם לתובע וגם לנתבע) יגישו, עם כתבי טענותיהם, תצהיר לאימות העובדות שבכתבי טענותיהם, חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות, אם ישנן כאלו. 

 

המועד להגשת כתב הגנה וכתב תשובה בסדר דין מהיר:

תקנה 214ד' קובעת שכתב הגנה (כזכור בצירוף תצהיר) יוגש בתוך 45 יום מיום המצאת כתב התביעה לנתבע, וכתב תשובה יכול להגיש התובע בתוך 15 יום מיום הגשת כתב ההגנה. 

 

רשימת המסמכים שיש להגיש עם הגשת התביעה הכספית בסדר דין מהיר:

תקנה 214ח קובעת כי לכתב טענות בסדר דין מהיר יצרפו הצדדים רשימה של המסמכים הנוגעים לתביעה והעתק מכל מסמך ומסמך ברשימה זו. 

 

המועד להגשת תצהירי עדות ראשית בתביעה בסדר דין מהיר:

תקנה 214ט' קובעת כי בתוך 45 יום מיום הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק יגישו הצדדים תצהירי עדות ראשית, לרבות תצהירי העדים מטעמם. 

 

הוראות הדין בעניין קביעת המועד הראשון לדיון בתביעה בסדר דין מהיר:

תקנה 214י קובעת כי משהוגש כתב ההגנה האחרון בתיק ייקבע בית המשפט מועד לדיון שלא יאוחר משישה חודשים מיום הגשתו של אותו כתב הגנה.

  

הישיבה מקדמית (קדם דיון) בתביעה כספית בסדר דין מהיר:

תקנה 214יא' קובעת כי בית המשפט רשאי לקיים ישיבה מקדמית אחת על מנת לבדוק כיצד ניתן לקדם את התיק בצורה הטובה ביותר. התקנות קובעות כי מועד ישיבה מקדמית זו ייקבע ככל הניתן לא יאוחר מ- 30 יום לאחר הגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. 

 

הדיון בתביעה כספית בסדר דין מהיר יסתיים בתוך יום אחד:

תקנה 214יד' קובעת כי הדיון בתובענה בסדר דין מהיר יסתיים בתוך יום אחד, במהלך דיון זה יתייצבו כל המצהירים בתיק על מנת שניתן יהיה לחקור אותם על תצהירם. אם ראה בית המשפט שיש צורך בכך הוא רשאי לקבוע ימי דיון נוספים, ככל הניתן ברציפות עד לגמר חקירת העדים בתיק. 

 

המועד למתן פסק דין בסדר דין מהיר:

תקנה 214טז' קובעת לבסוף כי עם תום הדיון בתובענה, ולכל המאוחר בתוך 14 ימים ייתן בית המשפט פסק דין תמציתי. 

 

לסיכום:

התקנות הנ"ל, ותקנות נוספות הקבועות בחלק בפרק ט"ז1 לתקנות סדר הדין האזרחי מטרתן לזרז את הטיפול בתביעות כספיות המוגשות לבית המשפט ולאפשר מתן פסק דין בתביעה כספית פשוטה יחסית, מהר ככל הניתן.

logoround


 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • תביעה כספית

  תביעה כספית כשמה כן היא, פניה לבית המשפט לשם זימון הנתבע לדין, לשם חיובו בתשלום סכום כזה או אחר לתובע. תביעות כספיות מהוות את...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  רשימה זו תסקור את הדרכים להגיש ולהתמודד עם תביעה כספית בסדר דין מקוצר בפשטות וביעילות. מאחר וסדר הדיון בתביעה בסדר דין מקוצר...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו אינם מתנהלים בשקיפות מולו וקיים...
 • הפרת חוזה

  רשימה מקיפה זו תביא בפניכם את כל מה שצריך לדעת על הפרת חוזה.  בסיטואציות של הפרת הסכם מעניק החוק לנפגע את הזכות לבחור האם הוא...
 • ביטול חוזה

  מאמר זה יפרט בפניכם את הטעמים ל- ביטול חוזה בעקבות פגמים בכריתת חוזה ו/או הפרת חוזה. נדון בדרכים לכריתת חוזה, ב- גמירות דעת...

כל הדרכים ליצור איתנו קשר