Accessibility Tools

רע 650/86 הגנה בע"מ נ' נמדע בע"מ

"תנאי מתלה", לפי סעיפים 27ו- 29 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אינו מונע בעד יצירת קשר חוזי תקף עד למועד שנקבע לקיומו של התנאי, אולם אם לא נתקיים התנאי בהגיע מועדו, החוזה מתבטל למפרע (ואילו אם התנאי היה מפסיק מתבטל החוזה מכאן ולהבא).

כשההתחייבויות ההדדיות בהסכם כפופות לקבלת הסכמתה של רשות, המדובר ב- "תנאי מתלה". אולם אין צד לחזה חופשי לנער חוצנו מן ההתחייבויות שנטל על עצמו, כל עוד צופה התנאי המתלה פני העתיד. הוא לכאורה הדין, כאשר מדובר בצורך ברישיון, לגבי הסכם שנושאו אך ורק בנייה כמטרה בלעדית או מכרעת. שונה המצב, כשהמדובר בחוזה בו לא נאמר, כי תוקפו תלוי בקבלת אישור מרשויות התכנון.

 


רשות ערעור מס' 650/86

הגנה בע"מ
נגד
נמדע בע"מ

בבית המשפט העליון
[11.12.86]
לפני המשנה לנשיא מ' בן-פורת

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, ס"ח 118, סעיפים 27, 27(א), 27(ב), .29בבקשה לרשות ערעור נבחן טיבו של תנאי בהסכם, כשהמחלוקת היאבשאלה, אם יש לסווגו כתנאי מתלה או כתנאי מפסיק.

פסקי-דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:
[1] ע"א 464/81 מפעלי ברוך שמיר חברה לבנין ולהשקעות בע"מ נ' הוך, פ"ד לז(3) .393
[2] ע"א 62/77 סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ נ' קראוס ואח’, פ"ד לא(3) .695
[3] ע"א 241/80 ט' רוט נ' א' רוט ואח’, פ"ד לו(3) .528

הערות:
לתנאי מתלה ראה: ג' טדסקי, "חוזה שלביצועו דרושה הסכמת אדם שלישי ודמי תיווך" הפרקליט לב (תשל"ט-תש"ם) .296
בקשת רשות ערעור על החלטתו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (השופט א' אבן ארי) מיום 26.9.86בע"א 305/86. הבקשה נדחתה.

י' וינרוט - בשם המבקשת,
י' ע' בן-פורת - בשם המשיבה.

החלטה

חרף טיעון מקיף, חוששתני שדין הבקשה להידחות.
ראשית ייאמר, כי - בניגוד לנטען בבקשה - נמנע השופט ברק בע"א 464/81 [1] מלהביע דעה, אם קבלת רישיון בנייה היא תנאי מתלה או תנאי מפסיק (שם, בעמ' 415). החלטתו הושתתה איפוא על אומד דעתם של הצדדים באותו מקרה. יתרה מזו, אפילו נניח כטענת המבקשת, גם אז מן המידה היה לציין, שהייתה זו דעת מיעוט בנקודה זו, שהרי השופט בך גרס שם, שהתנאי מתלה הוא, וגם בדבריו של שופט המיעוט (כבוד השופט בייסקי) לא מצאתי תמיכה בדעה הנטענת, שתנאי כזה היינו אד מפסיק.

אולם לא בכך נעוץ השיקול, המנחני במקרה שלפני.
"תנאי מתלה", לפי סעיפים 27ו- 29לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, אינו מונע בעד יצירת קשר חוזי תקף עד למועד שנקבע לקיומו של התנאי, אולם אם לא נתקיים התנאי בהגיע מועדו, החוזה מתבטל למפרע (ואילו אם התנאי היה מפסיק - מתבטל החוזה מכאן ולהבא: סעיף 27(א)), ענייננו חשוב לציין, כי לפי הנאמר בסעיף 27(ב) "חוזה שהיה טעון הסכמת אדם שלישי או רישיון על פי חיקוק, חזקה שקבלת ההסכמה או הרישיון הוא תנאי מתלה". לפיכך, משבא לפני בית-משפט זה (בהרכב שהייתי שותפה לו) מקרה, בו היה ההסכם טעון הסכמתה של רשות הפיתוח, ונאמר בו, כי ההתחייבויות ההדדיות לפיו כפופות לקבלת הסכמה זו, ראיתי בכך "תנאי מתלה", אם כי הדגשתי, כי אין צד לחוזה כזה "חפשי לנער חצנו מן ההתחייבויות שנטל על עצמו" כל עוד צופה התנאי המתלה פני העתיד:
ע"א 62/77 [2], בעמ' .697הוא לכאורה הדין, כאשר מדובר בצורך ברישיון, לגבי הסכם שנושאו אך ורק בנייה כמטרה בלעדית או מכרעת. זה, לדעתי, גם הפירוש הסביר, המתבקש מנוסחו הכתוב של הסעיף (המצוטט לעיל). שונה המצב - והוא המתאים לע"א 241/80 [3] - בו לא נאמר בחוזה, כי תוקפו תלוי בקבלת אישור מרשויות התכנון.
בענייננו נאמר ברורות בסעיף 4.1, כי ההנפקה לציבור עד לתאריך הנקוב שם Is a condition precedent to hagana's undertaking to"

"...participate in the financing of the projects

וכי כפועל יוצא
The parties have agreed that if the condition precedent" shall not be fulfilled for any reason, this agreement shall
".be annulled and deemed null and void for all purposes
(ההדגשה שלי - מ' ב"פ).
זו לשון ברורה, שיש לתת לה תוקף כ"תנאי מתלה".

הבקשה נדחית.
המבקשת תשלם לאוצר המדינה סך 600ש"ח, שיישא הצמדה וריבית כחוק מהיום עד לסילוק בפועל.

5129371
54678313

ניתנה היום, ט' בכסלו תשמ"ז (11.12.86).

מאמרים קשורים

 • פיצויים על הפרת חוזה

  פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו...
 • ביטול חוזה מכר דירה

  ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על...
 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...