Accessibility Tools

רעא 1967/97 וייס זמיר נ' איכלוב סמיון

טענתו העיקרית של המבקש היא ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר הרים את מסך ההתאגדות שבין המשיבה מס' 4 לבין מנהליה, שאחד מהם היה, כאמור, המבקש

 


בבית המשפט העליון
רע"א 1967/97
בפני:נ כבוד השופט י' טירקל

המבקש:ב וייס זמיר

נגד
המשיבים:ו .1איכלוב סמיון
.2שנער איתמר
.3קופרברג אילן
.4ע. וייס שנער חברה לשיווק, פירסום ויחסי ציבור בע"מ

 

בקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט
המחוזי בחיפה בבר"ע 1095/97מיום
23.2.97שניתנה על ידי כבוד השופט ברלינר
בשם המבקש:נ עו"ד מ' פלדמן, עו"ד ש' שטדלר
בשם משיב מס' 1:ב עו"ד מיכאל דן, עו"ד יצחק ברנר

החלטה

.1בית משפט השלום בחדרה, בשבתו כבית משפט לתביעות קטנות, חייב אתהמבקש להשיב למשיב מס' 1(להלן - "המשיב") סכום של 435,6 ש"ח שהמשיב שילם בזמנו למשיבה מס' 4 עבור פרסום שמו בעלון פרסומי שהמשיבה מס' 4 נהגה לפרסם, שהמבקש היה אחד ממנהליה. כן חייב את המבקש לשלם לו הפרשי הצמדה, ריבית והוצאות. בית המשפט המחוזי בחיפה דחה את בקשתו של המבקש להרשות לו לערער על פסק הדין. מכאן בקשתו של המבקש להרשות לו לערער לפני בית משפט זה. 2טענתו העיקרית של המבקש היא ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר הרים את מסך ההתאגדות שבין המשיבה מס' 4 לבין מנהליה, שאחד מהם היה, כאמור, המבקש. אין מקום להרשות ערעור על כך. החלטתו של בית המשפט בענין זה מעוגנת כולה בנסיבותיה המיוחדות של הפרשה הנדונה. טענותיו של המבקש, למרות הנסיון לעטות עליהן כסות של דיון משפטי-עיוני, אינן מעלות שאלה בעלת חשיבות כללית, החורגת מדלת אמותיו של המקרה הנדון ומצדיקה דיון בערכאה שלישית.

.3בא כוח המערער הוסיף וטען כי יש צורך להגדיר "נסיבות או כללים אשר לאורם על בית המשפט לתביעות קטנות להכריע אם תביעה אשר הועברה להכרעתו לא תידון בפניו ותחת זאת תועבר להכרעת בית משפט השלום", מכוח סמכותו לפי הוראות סעיף 60(ב) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- .1984לדעתו זאת "שאלה שלה חשיבות משפטית וציבורית עליונה" המצדיקה מתן רשות לערער.
אכן, בטענה זאת יש, אולי, טעם, אולם אין מקום לדון בה כאן. כפי שמראה
העיון בכתב ההגנה שהגיש המבקש בערכאה הראשונה, לא העלה טענה זאת שם. כמו כן לא נטען שהטענה הועלתה בדרך אחרת, או הועלתה לפני בית המשפט המחוזי במסגרת הבקשה להרשות ערעור שהגיש שם. לפיכך אין מקום לדון בטענה כאן.
יתר על כן, אפילו היתה הטענה ראויה להישמע ואפילו סבור הייתי ששגה בית המשפט לתביעות קטנות כאשר נמנע מלהעביר את התביעה לבית משפט השלום, מכוח הסעיף הנזכר, הנה לא הראה המבקש כיצד היתה ההעברה מסייעת לעניננו, או שנגרם לו עיוות דין בשל כך שלא הועברה.

5129371 .4הבקשה נדחית.
המבקש ישא בהוצאות המשיב מס' 1בסך 000, 3ש"ח.

ניתנה היום, ו' בתשרי תשנ"ח (7.10.97).
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

מאמרים קשורים

 • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

  הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...
 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...

כתבי טענות קשורים

 • כתב ערעור - על החלטה לקביעת ערובה כתנאי לביטול פסק דין

  סעיף 79 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד – 2004 מאפשר לרשות מקומית...
 • סיכומים בתיק הרמת מסך

  המדובר בעמותה אשר ביקשה לבנות שני מבנים. על מנת להקפיא את עלויותיה שילמה העמותה את תמורת כל חומרי...
 • כתב תביעה - תביעה חוזית והרמת מסך ההתאגדות

  המדובר בתביעה כנגד חברה, בעלי המניות בה ומנהליה בגין הפרת חוזה ולכאורה עוקץ שהפעילו האחרונים על...
 • תגובה לבקשה למחיקה על הסף של בעלי מניות בתביעה להרמת מסך

  מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כנגד חברה ישראלית אשר לא שילמה עבור סחורה אותה הזמינה. במסגרת...
 • ביטול פסק דין - בעל מניות שחויב בארנונה ע"ש החברה

  סעיף 79 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה) התשס"ד – 2004 מאפשר לרשות מקומית...