Accessibility Tools

צו מניעה - עיקול משכורת המרכז לגביית קנסות

החלטה בבקשת מרשנו לביטול עיקול משכורת על ידי המרכז לגביית קנסות

מרשנו צבר חובות על קנסות תנועה במרכז לגביית קנסות אשר בעקבותיו הוטל, על פי פקודת המיסים גבייה, עיקול משכורת שנשלח למעסיקתו. בעקבות פנייתו של מרשינו לחלוקת החוב לתשלומים הסכים המרכז להגיע עמו להסדר ולחלק את החוב ל- 12 תשלומים שווים. מרשנו שילם את התשלום הראשון על פי ההסדר ופנה אל המרכז לגביית קנסות על מנת שיבוטל העיקול על משכורתו. מרשננו פנה אל משרדנו, כמשרד עו"ד הוצאה לפועל על מנת לייצגו מול המרכז לגביית קנסות. לתדהמתו (ותדהמתנו) הודיע לו המרכז כי הוא אינו מוכן לבטל את העיקול. בפועל, יד אחת של המרכז לגביית קנסות הגיעה איתו להסדר, ואילו ידו השניה של המרכז ממשיכה בהליכי גבייה אגרסיביים מולו. בנסיבות אלו פנה משרדנו למרכז לגביית קנסות על מנת שיבטל את העיקול ומשזה התמהמה בתשובתו הוגשה בקשה למתן צו מניעה זמני על מנת לעכב את עיקול משכורתו. בית המשפט ראה לנכון לקבל את הבקשה ולהוציא צו מניעה זמני כמבוקש. 

 החלטה

המבקש עותר לסעד זמני המונע נקיטת הליכי גביה ובפרט - מימוש עיקול שהטיל המשיב על משכורתו אצל מעסיקתו – בטחון שירותים אבידר בע"מ וזאת על רקע הסדר פרישת תשלומים שאושר והוחל במימושו ע"פ הנטען.

אציין כי הבקשה מעוררת מספר שאלות משפטיות הן בהתייחס לפרוצדורה הראויה והן לגופן של טענות, אולם לעת הזו לאחר ששקלתי בדבר ובחנתי את הנתון, מצאתי מקום ליתן סעד חלקי, שייעודו הותרת המצב הקיים בעינו עד לקבלת עמדת המשיב.

נוכח האמור, הנני מורה כדלקמן:

1. המעסיק - בטחון שירותים אבידר בע"מ – ימנע מהעברת הסך המעוקל לידי המשיב ויותירו בידיו הנאמנות לעת הזו ועד לקבלת החלטה אחרת.

2. המשיב יודיע עמדתו לבקשה עד ליום 19.4.16 בשעה 10:00.

3. המבקש יגיש תביעתו העיקרית לא יאוחר מיום 20.4.16.

4. הואיל ונתונה משכורתו המעוקלת של המבקש, לא מצאתי הכרח בהפקדה כספית לעת הזו.

5. המבקש יוודא המצאת בקשתו והחלטתי למשיב ולמעסיק עוד היום.

במישור המעשי, סבורה אני כי עסקינן במחלוקת שהינה עניין מובהק לשיח בין הצדדים וכי אין כל הכרח בטרחתם של הצדדים לכרוך בהליך משפטי זה. בית המשפט ממליץ לפיכך כי ב"כ הצדדים יגבשו הסכמה עניינית שתימסר לתיק בימים הקרובים ותייתר את המשכו של ההליך.

ניתנה היום, ה' ניסן תשע"ו, 13 אפריל 2016, בהעדר הצדדים.

 

מאמרים קשורים

  • הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור

    במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית...