Accessibility Tools

צו מניעה זמני - הימנעות מפירעון שיק

במהלך עבודת חברת בנייה לשם בנית בניין בירושלים יצר אחד מעובדי החברה קשר עם מנכ"ל העמותה שהזמינה את הבניה. לאחר שהסתיימה הבניה קיבל לידיו עובד חברת הבניה את אחד השקים שניתן ע"י מנכ"ל העמותה ונעלם. משום מה סרב מנכ"ל העמותה לבטל את השיק.

חברת הבניה פנתה אל משרדנו, כמשרד עו"ד הוצאה לפועל ומיד הוגשה בקשה לצו מניעה זמני כנגד הבנק המורה לו שלא לכבד את השיק. הצו אכן ניתן. 

 


  

המבקשת, באמצעות ב"כ, מתכבדת להגיש את בקשתה כי בית המשפט הנכבד יורה על צו מניעה זמני המורה כדלקמן:

1. לאסור על המבקש 1 לסחור בשיק ע"ס 116,000 ₪ לפרעון ביום 01/11/07 משוך על חשבון המשיבה 2 בבנק ירושלים סניף 30, הוא המשיב 3 ולפקודת המבקשת. (להלן: "השיק")

2. להורות למשיבה 2 לבטל את השיק.

3. להורות למשיב 3 שלא לפרוע את השיק, עד למועד הדיון בבקשה.

1. המדובר בשיק לפרעון מחשבונה של המשיבה 2 (להלן: "העמותה") אצל המשיב 3 (להלן: "הבנק") ע"ס 116,000 ₪. השיק נרשם ע"ש המבקשת ואולם לא שורטט עליו "קרוס" או נרשם עליו "למוטב בלבד".

2. השיק הועבר מידיו של מנהל העמותה מר אליהו רבינוביץ' לידיו של המשיב 1 ביום חמישי האחרון - 01/11/07. מאז ועד היום מנסה מנהל המשיבה, מר אברהם מנריקס, לנסות ולקבל את השיק לידיו מהמשיב 1 או לחילופין לבקש ממנהל המשיבה כי יורה על ביטולו מחשש לפרעונו ע"י המשיב 1 במרמה.

3. שני הצדדים, הן המשיב 1 והן מנהל העמותה מתעלמים משיחותיו ומבקשותיו.

4. יודגש כי ידוע למנהל המבקשת כי המשיב 1 נמצא בחובות גדולים וקיים חשש גדול כי אם השיק ייפרע לא יהיה למבקשת ממי להיפרע. יצוין למען השלמת התמונה כי מנהלה של המבקשת חתם למשיב 1 על ערבות למשכנתא על ביתו ולפיכך ידועות לו ממקור ראשון בעיותיו הכלכליות של המשיב 1. כמו כן, המשיב 1 הינו אזרח אמריקאי וביכולתו לעזוב את ישראל בתוך שעות ספורות אם יחפוץ בכך.

5. ראשיתה של ההתקשרות בין הצדדים היא הסכם לביצוע עבודות שיפוצים בסמינר לבנות אותו מנהלת העמותה. המבקשת חתמה עם העמותה על הסכם השיפוצים בסך ל יותר מ- 2 מיליון ₪.

מצ"ב ההסכם כנספח א'.

6. מאחר והמשיב 1 הוא זה אשר יצר את הקשר הראשוני עם מנהל העמותה, ככל הנראה מהיכרות אישית ביניהם, הוסכם בין המבקשת לבין המשיב 1 כי הם יתחלקו ברווחי החברה נטו שווה בשווה.

7. יודגש כי המבקשת לקחה על עצמה לשלם את כל הוצאות העבודות, לרבות חומרים, עובדים, מומחים, כלים וכיו"ב.

8. כאמור לעיל עלות הפרוייקט כולו היה בתחילה 2,308,000 ₪. לאחר דין ודברים הסכימו הצדדים במהלך העבודות כי תינתן הנחה של 50,000 ₪ ולפיכך עלות הפרוייקט המתוקנת עמדה על 2,258,000.

9. בימים אלו נסתיימו העבודות באתר. עובדיה של המבקשת עדיין באתר מתקנים ליקויים ופועלים לסיום הגימור הסופי. כמו כן שולמו למבקשת מרבית הסכומים ונותר עתה לתשלום סך של 234,000 ₪ - כולל סל השיק נשוא בקשה זו בסך 116,000 ₪.

10. בנסיבות אלו, בהם גם המשיב 1 וגם מנהל העמותה מתעלמים משיחותיו של מנהל המבקשת קיים חשש גדול כי העברת השיק דווקא לידיו של המשיב 1 מתואמת על מנת להבריח כספים מהמבקשת. כמו כן נוכח העובדה כי המשיב 1 הינו אזרח אמריקאי המצוי בקשיים כלכליים רבים מבוקש הצו על מנת למנוע מצב בו תעמוד המבקשת מול שוקת שבורה.

11. מצ"ב תצהירו של מנהל המבקשת התומך בבקשה.

12. אשר על כן יתבקש בית המשפט כאמור ברישא לבקשה.

_____________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ המבקשת

מאמרים קשורים

  • שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי שטר

    במאמר זה "שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי השטר" נדון בשאלה האם כאשר המוטב לא נרשם על השיק...
  • התנגדות לביצוע שטר

    התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור מפירעונו מחמת נימוקים אשר יפורטו...