Accessibility Tools

פסק דין מחוזי בערעור בימ"ש השלום שלא לקבל התנגדות לביצוע שטר

פסק דין המקבל את ערעור מרשתנו על החלטת בית משפט השלום

משרדנו, כמשרד עו"ד הוצאה לפועל הגיש בשם מרשתנו התנגדות לביצוע שטר שיקים שנגנבו וחתימת ההיסב זויפה עליהם ע"י חברת שליחויות. בית משפט השלום קיבל את ההתנגדות אך התנה את קבלת ההתנגדות בהפקדת מלוא סכום השיקים בקופת בית המשפט.

לבקשת מרשתנו הגשנו ערעור על החלטה זו וערעור זה התקבל במלואו תוך קביעה כי טענה של גניבה וזיוף שיקים לכשעצמה מהווה הגנה טובה כנגד תובענה לביצוע. בית המשפט לא נעתר לבקשת הבנק להימנע מהטלת הוצאות וחייב, למרות הסכמת הבנק לקבלת הערעור, בהוצאותיה של מרשתנו.

 


 

פסק דין

 

ענייננו בערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בתל-אביב (כב' השופט עודד מאור) אשר התנה בקשת רשות להתגונן בהפקדה כספית וזאת לאחר שהמערערת העלתה בבקשתה לרשות להתגונן כי ההמחאות נשוא הדיון נגנבו ממנה וחתימה ההסבה מזויפת. על עובדות אלה לא היתה מחלוקת כלשהיא. עובדות אלה לכשעצמן ולאור הוראות סעיף 23 לפקודת השטרות הן הגנה טובה כנגד התביעה השטרית. מן הדין היה ליתן איפוא להתגונן ללא התנאה כלשהיא.

בנסיבות הענין נזקקה המערערת לשני הליכים. ההליך הראשון שנקטה בו היה בר"ע על ההחלטה המתנה את הרשות להתגונן בהפקדה כספית ומשזו נדחתה שלא לגופו של ענין הגיע הערעור לפנינו.

המלצנו לפני ב"כ המשיב לקבל את הערעור ואכן בשלב הזה הסכימה ב"כ המשיב לקבל את ההמלצה, היינו ליתן למערערת רשות להגן, להגיש כתב הגנה מסודר. עם זאת ביקשה ב"כ המשיב שלא נחייב את הבנק המשיב בהוצאות.

לא ראינו לעשות כן. ערעור זה המתגלגל במערכת בתי המשפט כבר מ- 2009 אשר ניתן היה מזה זמן להמשיך את ההליך כולו היה צריך להמנע. היה צריך להסכים ליתן רשות להתגונן ולקיים דיון לגופו באשר לזכויות הבנק בשיק ולברר את טענות ההגנה עד תומן.

אשר על כן ובנסיבות הענין נוכח הסכמת ב"כ המשיב ליתן רשות להתגונן הערעור יתקבל. המערערת תוכל להגיש כתב הגנה לבית המשפט השלום בתוך 30 יום מהיום והתיק יוחזר לערכאה הדיונית.

פסק הדין של הערכאה הדיונית מבוטל בזה וכל סכום ששולם על פי פסק דין זה יש להשיב.

לאחר ששקלנו את ענין ההוצאות הננו מחייבים את המשיב בהוצאות בסכום כולל של 10,000 ₪.

הפיקדון הכספי שהופקד על ידי המערערת יוחזר לידי ב"כ המערערת.

 

ניתן והודע היום כ"ב ניסן תשע"א, 26/04/2011 במעמד הנוכחים.

אסתר קובו ה 54678313

אסתר קובו, סגן נשיא

מיכל רובינשטיין, סגן נשיא

עפרה צ'רניאק, שופטת

מאמרים קשורים

  • התנגדות לביצוע שטר

    התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור מפירעונו מחמת נימוקים אשר יפורטו...
  • שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי שטר

    במאמר זה "שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי השטר" נדון בשאלה האם כאשר המוטב לא נרשם על השיק...
  • התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

    המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין...