Accessibility Tools

פסק דין בית משפט השלום המקבל במלואה תביעה להרמת מסך

בית המשפט הרים את מסך ההתאגדות מעל חברה שחבה כספים למרשתנו

המדובר בתביעה חוזית שהגיש משרדנו כמשרד עו"ד חברות בעילה של הרמת מסך ההתאגדות כנגד חברה בע"מ שיום אחד פשוט שינתה את שמה והתעלמה מחובות העבר שהיו לה. 

בסופו של יום ניתן פסק דין לטובת מרשתנו, בית המשפט אכן הרים את מסך ההתאגדות מעל הנתבעת וייחס לה את חובות החברה שעליה השתלטה הנתבעת. כמו כן קבע בית המשפט כי החברה הנתבעת קיבלה על עצמה את חובותיה של החברה הקודמת כלפי מרשתנו.

 


 

פסק דין

 

השאלה העומדת לדיון היא האם על הנתבעים או על מי מהם לשלם לתובעת את סכום התביעה.

כללי:


בעלי הדין:


התובעת הינה עמותה הרשומה בישראל.

הנתבעת 1 היא חברה הרשומה בישראל, ובעל מניותיה הוא הנתבע 3.

הנתבעת 2 היא חברה הרשומה בישראל, ואחד משני בעלי מניותיה הוא הנתבע 4. בעל המניות השני של הנתבעת 2 היה גיסו של הנתבע 4, אשר לדברי הנתבע 4, התאבד עקב הסתבכותה הכלכלית של הנתבעת 2.

מערכת היחסים בין הצדדים:

בראשית שנת 2004 ביקשה התובעת לבנות 2 מבנים שייעודם תלמוד תורה (גני ילדים). על מנת להבטיח את עלויות הבנייה ולהבטיח כי היא תקבל את חומרי הבנייה במועד, פנתה התובעת אל הנתבעת 2 , אשר הפעילה באמצעות מנהליה את בית המסחר לחומרי הבניין ברחוב הרב עוזיאל 4 בלוד (להלן-בת המסחר").

 

התובעת שילמה לבית המסחר עבור סחורות וקיבלה רק חלק מהן, לפי הפירוט כדלקמן:


1) ביום 2.2.04 שילמה התובעת עבור 50 טון ברזל את הסך 103,500 ₪ בתוספת מע"מ ובסה"כ 122,130 ₪. בחישוב לטון ברזל שילמה התובעת את הסך 2,443 ₪. לטענת התובעת היא קיבלה מבית המסחר 11 טון ברזל בלבד, ונותרו לזכותה 39 טון ברזל בעלות כוללת 95,277 ₪ נכן ליום 2.2.04;
2) ביום 8.4.04 שילמה התובעת בעבור 300 קוב בלוקים מסוג פומיס. מחקירתו הנגדית של עד התביעה עולה שבית המסחר סיפק לתובעת את כל כמות בלוקי הפומיס, כך לעניין בלוקי הפומיס אין לקבל את תביעת התובעת;
3) ביום 22.1.04 שילמה התובעת עבור 900 מ"ר קלקר בגובה 10 ס"מ את הסך 12,600 ₪ בתוספת מע"מ, ובסה"כ 14,868 ₪. בחישוב למ"ר שילמה התובעת את הסך 16.5 ₪ כולל מע"מ למ"ר קלקר. בית המסחר סיפק לתובעת אך ורק 450 מ"ר קלקר, ונותר חייב לתובעת 450 מ"ר קלקר בעלות של 7,425 ₪ נכון ליום 22.1.04;
4) ביום 8.1.04 שילמה התובעת עבור 30,000 בלוקים את הסך 66,000 ₪ כולל מע"מ. דהיינו, התובעת שילמה את הסך 2.2. ₪ לבלוק כולל מע"מ. בית המסחר סיפק לתובעת רק 15,000 בלוקים, ונותר חייב לתובעת 15,000 בלוקים בעלות כוללת של 33,000 ₪ כולל מע"מ נכון ליום 8.1.04;
5) ביום 8.1.04 שילמה התובעת עבור "סחורה לפי בקשת הלקוח" (היינו חומרי בניין כלליים מבית המסחר) את הסך 25,000 ₪ כולל מע"מ. מאחר והסכום שולם מראש, ניתנה הנחה לתובעת בשיעור 15%. מתוך סכום זה משכה התובעת חומרי בניין בסכך 11,825 ₪, ונותרה יתרה לזכותה בסך 13,175 ₪ נכון ליום 8.1.04.

טענות הצדדים:


התובעת משכה חומרי בניין כאמור לעיל ובנתה גן ילדים אחד מתוך שניים. הנתבעת 2 נקלעה לקשיים כספיים, והנתבעת 1 החלה לנהל את בית המסחר, כאשר הנתבע 4 ממשיך לעבוד בבית המסחר. במשך כשנתיים המשיך בית המסחר לספק לתובעת חומרי בניין וכלי עבודה כלליים. לאחר מכן סירב הנתבע 3 להמשיך לספק לתובעת את הסחורה ששילמה עליה. על כן הגישה התובעת את תביעתה זו.

הנתבעים 1 ו-3 התגוננו בפני התביעה וטענו שאין כל קשר בין עסקי הנתבעת 1 לבין עסקי הנתבעת 2. הנתבעת 2 לא התגוננה. הנתבע 4 לא התגונן, אם כי הגיש תצהיר עדות ראשית.

העדויות והסיכומים:

מטעם התובעת העיד מנהל התובעת, מר בריח מרדכי, אשר נחקר חקירה שכנגד.

מטעם הנתבעת 1 והנתבע 3 העיד הנתבע 3, אשר נחקר חקירה שכנגד.

מטעם הנתבע 4 העיד הנתבע 4, אשר נחקר חקירה שכנגד.

לאחר תום שמיעת הראיות הגישו בעלי הדין את סיכומיהם. מקריאת סיכומי הנתבעים 1 ו-3 וסיכומי הנתבע 4, הן מבחינת התוכן והן מבחינת הצורה, נראה שסיכומי הנתבע 4 נכתבו ונערכו ע"י ב"כ הנתבעים 1 ו-3, דבר המצביע על הקשר בין כל הנתבעים 1, 3 ו-4.

דיון ומסקנות:

העברת עסקי בית המסחר מהנתבעת 2 לנתבעת 1:


מחקירותיהם הנגדיות של הנתבעים 3 ו-4 עולה כי הנתבעת 2 נקלעה לקשיים כספיים. על כן לוו הנתבע 4 וגיסו המנוח סכום כסף מאת הנתבע 3. סכום ההלוואה אינו ברור, אך ברור הוא שסכום ההלוואה עמד לפחות על הסך 100,000 ₪. ברור מעדות מנהל התובעת ומעדות הנתבע 4 כי בעקבות חובות הנתבעת 2 הוכה הנתבע 4, אך לא ברור ע"י מי. בעקבות חובות בית המסחר התאבד גיסו של הנתבע 4. לאחר מכן עבר בית המסחר לידי הנתבע 3 ללא כל תשלום שהוא. הנתבע 3 חתם עם הנתבע 4 על חוזה שכירות למקרקעין בהם מצוי בית המסחר בתמורה לסך 1,000 דולר, אך למעשה הנתבע 3 אינו משלם לנתבע 4 מאומה בגין שכירות זו. הנתבע 3 הקים את הנתבעת 1, והוא בעל מניותיה היחיד, ובאמצעותה הוא מנהל את בית המסחר. הנתבע המשיך להשתמש בלוגו של הנתבעת 2 ובמספר הטלפון שהיה בבית המסחר בתקופה שהיה בבעלות הנתבעת 2, והנתבע 4 המשיך למעשה לנהל בפועל את בית המסחר, ע"י קבלת הזמנות מלקוחות, הספקת הסחורה ללקוחות וניהול כללי של בית המסחר בפועל.


תיאור הדברים הנ"ל מביא למסקנה כי למעשה הנתבע 3 השתלט על בית המסחר בתמורה לתשלום ההלוואה אותה נתן לנתבע 4 ולגיסו. בנסיבות אלו אני קובע כי העסק של בית המסחר הוא אותו עסק, בין אם מנהלת אותו הנתבעת 1 ובין אם מנהלת אותו הנתבעת 2, וכי הנתבע 3 הוא הבעלים האמיתי של בית המסחר.

הנתבעת 1 אחראית לחובות הנתבעת 2 כלפי התובעת:


אין מחלוקת בין הצדדים כי במשך שנתיים משכה התובעת מבית המסחר, שהיה בניהול הנתבעת 1 ובפיקוחו של הנתבע 3, חומרי בניין כלליים ללא כל תשלום. עובדה זו מצביעה על כך שהנתבעת 1 והנתבע 3 ידעו על התחייבות הנתבעת 2 כלפי התובעת, הסכימו לה ופעלו על פיה.

אינני מקבל את דברי הנתבע 3 כי סיפק את חומרי הבניין במשך שנתיים מכיוון שמדובר בתלמוד תורה. זאת מכיוון שהנתבע 3 עשה רושם של איש עסקים מחושב וממולח, שכל עניינו הוא להרבות את נכסיו.

הנתבע 3 קיבל לידיו או לקח לידיו את בית המסחר בתמורה לפרעון ההלוואה שנתן לנתבע 4 ולגיסו או כחלק מפרעון ההלוואה. אם לקח הנתבע 3 את בית המסחר, ממילא לקח אותו על כל אשר בו, לרבות ההתחייבויות.

לאור כל האמור לעיל, סבור אני שהנתבעת 1 והנתבע 3 אחראים להתחייבויות הנתבעת 2 כלפי התובעת.

אחריות הנתבע 4 לחובות הנתבעת 2:


התובעת לא הוכיחה כי בעת כריתת החוזה בין התובעת לבין הנתבעת 2, ידע או חזה הנתבע 4 כי הנתבעת 2 לא תוכל למלא את חלקה בעסקה זו. מחומר הראיות עולה כי גם לאחר שבית המסחר עבר לנתבעים 1 ו-3, ניסה הנתבע 4 למלא אחר התחייבויות הנתבעת 2, אלא שהיה כפוף להוראות הנתבע 3, שעל פיו יישק דבר בבית המסחר.

אשר על כן, סבור אני שיש לדחות אתה התביעה כנגד הנתבע 4. למרות דחייה זו לא אפסוק לנתבע 4 הוצאות, לאור שיתוף הפעולה שלו עם הנתבעים 1 ו-3.

הוכחת סכום התביעה:


התובעת מסרה פרטים מדויקים ומסמכים על חומרי הבניין השונים אותם הזמינה מאת הנתבעת 2, ועל חומרי הבניין אותם קיבלה מאת הנתבעת 2 ולאחר מכן מאת הנתבעת 1. לעומת זאת, הנתבעים לא המציאו לבית המשפט כל פרטים שהם אודות חומרי הבניין שסיפקו לתובעת. הנתבעים יכלו לעשות זאת ע"י המצאת מסמכים מהנהלת החשבונות של הנתבעת 2, אשר מצויה אצל מנהל החשבונות ורואה החשבון של הנתבעת 2.


אמנם הנתבע 4 לא היה מיוצג ע"י עו"ד, אך מהחקירות הנגדיות ומהסיכומים שהוגשו עולה בבירור שקיים שיתוף פעולה הדוק בינו לבין הנתבעים 1 ו-3, ובינו ובין ב"כ הנתבעים 1 ו-3. לא מן הנמנע הוא שתצהירו של הנתבע 4 ועדותו בבית המשפט ניתנו עקב מוראו מהנתבע 3. התרשמתי מעדות הנתבע 4 כי הנתבע 4 מפוחד.

בנסיבות אלו מעדיף אני את עדותו של מנהל התובעת על פני עדויות הנתבעים בכל הקשור לסחורה שהוזמנה ושסופקה לתובעת.

כפי שציינתי לעיל, מאחר ומנהל התובעת הודה כי הנתבעת 2 סיפקה לתובעת בלוקי פומיס שלא ביקש לספקם, יש לדחות את תביעת התובעת בקשר לבלוקי הפומיס.

עליית מחירים:

התובעת טענה בכתב התביעה כי מיום הזמנת חומרי הבניין ועד להגשת התביעה הייתה עליית מחירים בשיעור של כ-25% במחירי חומרי הבניין. התובעת לא הביאה כל ראייה לעליית מחירי חומרי הבניין. על כן אפסוק לתובעת את סכומי חומרי הבניין נכון ליום כל הזמנה והזמנה.

סוף דבר:
לאור כל האמור לעיל, אני מחייב את הנתבעים 1, 2 ו-3, ביחד ולחוד, לשלם לתובעת כדלקמן:
1) את הסך 95,277 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 2.2.04 ועד ליום התשלום בפועל;
2) את הסך 7,425 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 22.1.04 ועד ליום התשלום בפועל;
3) את הסך 33,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 8.1.04 ועד ליום התשלום בפועל;
4) את הסך 13,175 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום 8.1.04 ועד ליום התשלום בפועל;
5) את הוצאות המשפט בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
6)
7) 5129371
8) 54678313שכ"ט עו"ד בסך 18,000 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה ורבית מיום מתן פסק הדין ועד ליום התשלום בפועל;
9) התביעה כנגד הנתבע 4 נדחית ללא צו להוצאות.

זכריה ימיני 54678313

ניתן היום, ג' ניסן תשע"א, 07 אפריל 2011, בנוכחות ב"כ הנתבעת 1 והנתבע 3 ובנוכחות הנתבע 3 בעצמו ובהעדר יתר בעלי הדין.

נוסח מסמך זה כפוף לשינויי ניסוח ועריכה

 

מאמרים קשורים

  • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

    חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
  • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

    הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...