Accessibility Tools

פירוק שיתוף במקרקעין, מדריך מקוצר

הדרכה ומענה על שאלות בנוגע לפירוק שיתוף במקרקעין

פירוק שיתוף במקרקעין מהווה זכות יסוד שעומדת לכל שותף לחלק את המקרקעין או הנכס בהם הוא שותף ולקבל את חלקו היחסי בהם. לחילופין, כאשר החלוקה בעין אינה אפשרית, למכור את המקרקעין ולחלק את התמורה לשותפים, על פי חלקם היחסי.

במאמר זה נדון בקצרה בשאלות מרכזיות המתעוררות שעה שאחד הצדדים לשותפות מבקש לפרק את השותפות בינו לבין השותפים האחרים במקרקעין. להרחבה בנושא זה אתם מוזמנים לעיין במאמר משרדנו "פירוק שיתוף במקרקעין".

 


פירוק שיתוף במקרקעין

האם קיימת התיישנות על תביעת פירוק שיתוף במקרקעין?

אין התיישנות על תביעת שיתוף מקרקעין, שותפות במקרקעין הינה "זכות נמשכת" שאין עליה התיישנות. לפיכך בכל שלב ניתן להגיש לבית המשפט תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.

 

האם בכל מקרה יורה בית המשפט על פירוק שיתוף במקרקעין?

עקרון העל הוא כי זכותו של צד למקרקעין לפרק את השיתוף בו, לפיכך משהוגשה תביעה לפירוק – למעט מקרים נדירים מאד, יורה בית המשפט על פירוק השיתוף. ייתרה מזאת, גם אם קיימת בחוזה בין השותפים מגבלה על פירוק השיתוף, רשאי בית המשפט לבטל מגבלה זו.

 

כיצד יחולקו המקרקעין כאשר מורה בית המשפט על פירוק השיתוף?

דרך המלך לפירוק השיתוף הינה חלוקת המקרקעין בעין. בית המשפט יבדוק תחילה האם המקרקעין ניתנים לחלוקה (לדוגמא מגרש שניתן לחלקו) ובמידה והתשובה חיובית יחלק את המקרקעין וישייך בלעדית לכל אחד מהשותפים את חלק מסוים במקרקעין. רק כאשר חלוקה אינה אפשרית (כשמדובר בדירה אחת למשל) יפרק בית המשפט את המקרקעין על דרך של מכירתם למרבה במחיר וחלוקת התמורה לשותפים על פי חלקם היחסי. לעיתים, כאשר מדובר בבניין דירות למשל יפרק בית המשפט בדרך של הפיכת הבניין לבית משותף וייחוד הדירות לשותפים, כמובן על פי חלקם היחסי.

 

מה היא חלוקה בעין בפירוק שיתוף?

כאמור חלוקה בעין הינה חלוקה על דרך של ייחוד חלק מסוים במקרקעין לכל אחד מהשותפים. חלוקת המקרקעין תהיה האפשרות העדיפה לפירוק שיתוף ותמיד תהיה האופציה הראשונה שתישקל על ידי בית המשפט. דוגמא לחלוקה בעין הינה חילוק חלקת מקרקעין לתתי חלקות והעברת תתי החלקות לבעלות השותפים. לעיתים, כאשר לא מתאפשר לבצע חלוק בעין שוויונית, כאשר לדוגמא תתי החלקות אינן שוות בגודלן, יורה בית המשפט על תשלומי איזון - בעל תת החלקה הגדולה ישלם את ההפרש בשווי חלקתו לבעל החלקה הקטנה יותר.

 

מה היא חלוקה על דרך של מכירה בפירוק שיתוף?

חלוקה על דרך של מכירה כשמה כן היא, מכירת המקרקעין וחלוקת התמורה לשותפים על פי חלקם בהם. חלוקה על דרך מכירה תבוצע כאמור כאשר האפשרות הראשונה לפירוק שיתוף במקרקעין על דרך של חלוקה בעין אינה אפשרית או כאשר בית המשפט הגיע למסקנה כי חלוקה בעין תגרום לשותפים הפסד ניכר. העקרון המרכזי בחלוקה על דרך של מכירה הוא כי המקרקעין יימכרו למרבה במחיר. כמובן שאם אחד השותפים הציע את המחיר הטוב ביותר יימכרו לו החלקים ששייכים לשאר השותפים.

 

כיצד שונה פירוק שיתוף בדירת מגורים של בני זוג?

פירוק שיתוף בדירה של בני זוג אכן שונה וזאת לאור הדאגה לטובת ילדיהם הקטינים של בני הזוג. בתביעה לפירוק שיתוף במסגרת הליכי גירושין בין בני זוג ימנע בית המשפט מלהורות על פירוק השיתוף כל עוד לא הובטחו מגוריהם של הילדים הקטינים, על פי צרכיהם. מאחר ובתביעת פירוק שיתוף בדירת בני זוג מעורבים בדרך כלל תביעות רכושיות וכלכליות אחרות ידון בדרך כלל בית המשפט בתביעות אלו יחד עם תביעת פירוק השיתוף, זאת על מנת לגבש רכושי מקיף שיסדיר את כל תביעותיהם ההדדיות. לעומת זאת נציין כי בתביעה לפירוק שיתוף דירת מגורים של בני זוג שאינו כרוך בתביעת גירושין, וכאשר לא מתגוררים בדירה ילדיהם הקטינים של בני הזוג, ידון בית המשפט כפי שהוא דן בכל תביעה לפירוק שיתוף במקרקעין.

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • פירוק שיתוף במקרקעין

  פירוק שיתוף במקרקעין הינו זכות בסיסית העומדת לצידו של כל שותף במקרקעין לחלק את המקרקעין בהם הוא...
 • תביעה על לשון הרע / הוצאת דיבה - הדרכה והגנות

  לשון הרע הינו פרסום בכל דרך (בפייסבוק, בטלויזיה, הודעות וואטסאפ וכיו"ב) של דברים אשר עלולים להשפיל אדם,...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין...
 • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

  הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...