Accessibility Tools

פיצויים על הפרת חוזה

מתי יהיה זכאי לפיצויים צד שנפגע מהפרת חוזה

פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו ו/או על הפרת חובות תום הלב והתנהגות שלא בדרך מקובלת בשלב המשא ומתן לכריתתו.
קיימים שני סוגים של פיצויים על הפרת חוזה: פיצויי הסתמכות המוענקים בד"כ לנפגע מניהול מו"מ שלא בתום לב על ידי הצד האחר ופיצויי קיום אשר מטרתם לפצות את הנפגע מההפרה על הנזק שנגרם לו לאחר חתימת ההסכם.

במאמר זה הבאנו בפניכם את התנאים להגשת תביעת פיצויים על הפרת חוזה. בין אם אתם הצד הנפגע ובין אם מסיבות כאלו ואחרות נאלצתם להפר בעצמכם את החוזה בטוחנו שתמצאו ברשימה להלן מידע שיועיל לכם להבין טוב יותר את הדרכים לתבוע או להתגונן בפני תביעת פיצויים על הפרת הסכם.

אנו ממליצים בחום לעיין גם במאמר משרדנו הפרת חוזה, בו הרחבנו מניסיון משרדנו כמשרד עו"ד לחוזים בסוגיות הנוגעות לדיני חוזים בכלל ולהפרת חוזה בפרט.

 


 

כיצד לנהוג כאשר חוזה עליו חתמתם הופר

חוק החוזים מאפשר לצד הנפגע מהפרת חוזה להחליט בין שני אפשרויות, האחת לבטל את החוזה והשנייה להגיש תביעה בבית המשפט לאכיפתו.

במילים אחרות, מהרגע שצד לחוזה הפר את ההסכם, מופקעת ממנו הזכות לקבוע כיצד להמשיך את היחסים החוזיים בין הצדדים ומרגע זה ואילך עומדת לצד הנפגע האפשרות להחליט בעצמו, על פי הצרכים והאינטרסים שלו, אם לדרוש את אכיפתו של החוזה או לחילופין להודיע על ביטולו.

כמובן, לזכות זו של הנפגע יש סייגים ובהמשך נדון גם בסייגים אלו. 

הזכות לדרוש את אכיפת ההסכם


damages for breach of contract 3
דיני החוזים בישראל קובעים כי משהופר הסכם יש להעדיף את אכיפתו ורק אם הדבר אינו אפשרי להורות על ביטולו של ההסכם ווהענקת פיצויים לצד הנפגע. דעל דרך משל, וכלשונו של השופט ברק באחת הפרשות: "כאשר נערך הסכם למכירת סוס, מבקש הצד הרוכש לקנות סוס ולא לקבל פיצויים על כך שהוא לא קיבל את הסוס".

הנה כי כן, כאשר הופר החוזה דרך המלך היא להורות על תיקון ההפרה, לחייב את הצד הנפגע בפיצויים ולהורות על אכיפתו.  

למרות זאת, ישנם בהחלט מקרים שבהם נשללת זכותו של הצד הנפגע לדרוש את אכיפת ההסכם.

מקרים אלו פורטו בסעיף 3 לחוק החוזים תרופות הקובע כי החוזה לא ייאכף כאשר הוא אינו בר ביצוע, כאשר המדובר בכפייה על הצד השני לעשות או לקבל עבודה או שירות אישי, כאשר אכיפת ההסכם תדרוש מידה בלתי סבירה של פיקוח מצד בית המשפט או כאשר בית המשפט קובע כי אכיפת ההסכם תהיה בלתי צודקת.

הזכות לדרוש את ביטול ההסכם

לצד זכותו של הנפגע מהפרת חוזה לדרוש את אכיפתו, רשאי על פי שיקול דעתו הנפגע לדרוש את ביטולו של החוזה.

במקרה כזה נדרש כל צד לחוזה להשיב לרעהו את אשר קיבל על פי החוזה עד כה ואם ההשבה אינה אפשרית לשלם את שווי ההטבה  שקיבל על פי החוזה.

לפיכך, במועד ההחלטה אם לאכוף את החוזה או לבטלו יש לבדוק היטב גם את ההשלכות בדבר ההשבה לצד שהפר את החוזה באשר חובת ההשבה חלה אוטומטית, עם ההודעה על ביטול החוזה.

דרישה זו להשבה עם ביטול החוזה עולה בקנה אחד גם עם הוראות דיני עשיית עושר ולא במשפט.

צד לחוזה אשר נדרש לאחר ביטול החוזה לחובת השבה רשאי לטעון לפטור מחובת ההשבה (סעיף 2 לחוק עשיית עושר ולא במשפט וסעיף 21 לחוק החוזים [חלק כללי]).

החובה להוכיח את הפטור מוטלת על הטוען לכך. לבית המשפט הסמכות להורות על השבה חלקית או לפטור צד מהשבה לחלוטין וזאת בהתאם לנסיבות המקרה המונח לפניו.

ראשית ייקבע בית המשפט האם קיימת חובת השבה כלשהי ובשלב הבא יבדוק בית המשפט את היקף ההשבה ובמסגרת זאת תיבדק התנהלות הצדדים לאורך ההסכם, משלב המו"מ ועד לביטולו ולעיתים אף את התנהגותם של הצדדים לאחר מכן.

פיצויים על הפרת חוזה

חוק החוזים [חלק כללי] וחוק החוזים, תרופות בשל הפרת חוזה עוסקים שניהם בפיצוי לו זכאי הצד הנפגע שעה שהצד שכנגד הפר את החוזה עמו.

נהוג לחלק את הפיצויים על הפרת חוזה לשניים, פיצויי הסתמכות ופיצויי קיום ובהם נדון להלן. 

פיצויי הסתמכות

פיצויי הסתמכות לאחר הפרת חוזה הינם פיצויים המוענקים לנפגע על מנת להחזיר אותו למצב שבו הוא היה לפני המו"מ לחתימתו של ההסכם אשר בסופו של דבר לא נחתם כתוצאה מחוסר תום לב של הצד שכנגד. 

לדוגמא, מקום בו לאחר מו"מ אינטנסיבי לחתימת הסכם מכר דירה חזר בו המוכר מכוונתו למכור את הדירה.

במידה ויחליט בית המשפט כי החזרה מהכוונה למכור את הדירה הייתה בחוסר תום לב יהיה זכאי הרוכש לפיצויי הסתמכות, היינו בית המשפט יחזיר לרוכש את כל ההוצאות שהוא הוציא, כמו ימי עבודה, שמאי, עורכי דין וכיו"ב הוצאות שהוציא הרוכש במו"מ לכריתת ההסכם.

בכך ישאף בית המשפט להחזיר את הרוכש למצב בו הוא היה לפני שהוא נכנס למו"מ לרכישת הדירה.

ייתכן שאם יוכיח הרוכש כי הוא הפסיד רכישת דירה אחרת במחיר נמוך יקבל הרוכש פיצוי גם על נזק זה (פיצוי על אובדן הזדמנויות אלטרנטיביות).

ההיגיון בפיצויי ההסתמכות היא להחזיר את הנפגע למצב שהוא היה בו לפני חתימת ההסכם ולא לפצותו על הפסד שנגרם לו מאי חתימת ההסכם (היינו רווחים שהוא ציפה להם וכיו"ב) באשר מעולם לא נחתם חוזה. למרות זאת, במקרים מסוימים בהם, בדרך כלל כאשר המו"מ היה בשלב מתקדם ביותר יהיה רשאי הצד הנפגע לפיצויי קיום גם אם לא נחתם בסופו של דבר הסכם בין הצדדים.

פיצויי קיום

פיצויי קיום לאחר הפרת חוזה הינם פיצויים לצד הנפגע מהפרתו של החוזה לאחר שזה כבר נכרת ונחתם בין הצדדים. מטרתם לפצות על הפסד התמורה שאמור היה לקבל הנפגע אם ההסכם שנחתם בין הצדדים היה מקוים על ידי הצד המפר.

יודגש כי גם של הפרת ההסכם, ביטולו ותביעת פיצויי קיום, יש לקיים את מנגנון ההשבה האמור לעיל. כעורך דין לחוזים מציע הח"מ כי עם ביטול ההסכם יישלח הצד הנפגע גם הודעה על קיזוז הסכומים שקיבל מחובת ההשבה.

למען הסר ספק יצויין כי אם ידרוש הצד הנפגע לאכוף את ההסכם, כמובן שהוא אינו זכאי לפיצויי קיום ובכל תביעה חוזית שתוגש לאכיפת ההסכם התביעה לפיצויי קיום צריכה להיות לחילופין, היינו במקרה שהתביעה לאכיפת ההסכם תידחה מסיבה כלשהי. כמובן שאין בכך למנוע מהצד הנפגע מהפרת החוזה לתבוע פיצוי על נזקים אחרים שנגרמו לו.

כיצד לתבוע פיצויים על הפרת חוזה

תביעה על הפרת חוזה הינה תביעה המוגשת על ידי הנפגע לאכיפת ההסכם ו/או לפיצוי על הפרתו. בתי המשפט מעדיפים בד"כ לאכוף את ההסכם ואולם כאשר סעד של אכיפה אינו אפשרי, בית המשפט יורה על פיצוי על הפרת ההסכם. 

כבכל תביעה אזרחית נטל ההוכחה בתביעה לפיצויים על הפרת חוזה מוטלת כמובן על הטוען לכך, במקרה של הפרת חוזה מוטל נטל ההוכחה על התובע אשר מבקש לקבל פיצויים על הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מההפרה.

יש לזכור שמנגנון הפיצויים מטרתו להחזיר את הנפגע למקום שהוא היה בו לפני כניסתו למו"מ לקיום חוזה (במקרה של פיצויי הסתמכות) או לחתימתו על ידי הצדדים (במקרה של פיצויי קיום) ולא להעשיר את הצד הנפגע על חשבונו של הצד המפר.

משמעות הדברים היא כי במקרה שלא נגרם לנפגע כל נזק כתוצאה מהפרת החוזה, הוא לא זכאי לפיצויים כלל.

חריג לכך הוא מקרה שבו בחוזה שנחתם בין הצדדים נקבעה חובת פיצוי ללא הוכחת נזק או במקרה שהנפגע עומד בתנאים הקבועים בסעיף 11 לחוק החוזים תרופות.

לסיכום, נפגע שמגיש לבית המשפט תביעת פיצויים על הפרת חוזה חייב ל עמוד ב- 4 תנאים מצטברים כדי שתביעתו תתקבל:

התנאי הראשון הוא שאכן נגרם לו נזק מוגדר. התנאי השני הוא להראות את הקשר בין הפרת החוזה על ידי הצד המפר לבין הנזקים המוגדרים שלו.

התנאי השלישי הוא להוכיח שהנזק שנגרם לו הוא נזק שאכן היה יכול המפר לצפות שייקרה כתוצאה מהפרת החוזה (אם למשל נגרם לאדם התקף לב כתוצאה מהפרת חוזה לרכישת מכונת כביסה, אין לא נזק שניתן לומר שהצד המפר יכול היה לצפות שייקרה כתוצאה מהפרת החוזה ולכן זה לא נזק בר תביעה).

התנאי הרביעי הינו הבאת ראיות לשיעור הנזק במונחים כספיים, כמו חוות דעת שמאי לדוגמא.

כישלון התובע לעמוד באחד התנאים לעיל משמעו כשלון התביעה והיעדר פיצוי. ובכל זאת ראוי גם להזכיר שמשקל הראיות שצריך להביא התובע משתנה ממקרה ולעיתים לא יידרש מהנתבע ראיות כבדות משקל כדי להוכיח את טענותיו.

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...
 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...
 • הפרת חוזה - מה שצריך לדעת, בקצרה

  הפרת חוזה הינה התנהגות של צד לחוזה אשר אינה תואמת את המוסכם והאמור בחוזה ו/או מעשה או מחדל הנוגד...
 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...

כתבי טענות קשורים

 • בקשת רשות ערעור על החלטה לדחיית בקשה לצו מניעה זמני

  במקביל להגשת תביעה לביטול חוזה שהוגשה על ידי משרדנו בשם מרשינו, הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני המורה...
 • סיכומים בתביעה לביטול הסכם מכר דירה

  משרדנו הגיש בשם מרשתנו תובענה, בהמרצת פתיחה, כנגד הנתבע יוסף אגמי (לד לייט) ובנק לאומי למשכנתאות...
 • תובענה לביטול הסכם מכר דירה

  המדובר בלקוחה שהגיעה אל משרדנו לאחר שנודע לה לגמרי במקרה שהדירה בה היא מתגוררת נמכרה ! כך ! ככל...
 • כתב תביעה - חוסר תום לב במשא ומתן בחוזה מכר בית

  כתב תביעה שהוגש על ידי משרדנו בגין חוסר תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה דירה. מרשנו ניהל מו"מ ארוך עם...
 • תביעה כספית - הפרת חוזה

  תביעה זו הוגשה בשם מרשנו בגין הפרת חוזה שנחתם לשיתוף פעולה בין הצדדים. בשלב מסויים, כמה שנים לפני...