• פורומים משפטיים

  • 1
× פורום דיני חוזים
בפורום זה נדון בסוגיות הנוגעות לדיני החוזים בישראל, לרבות חוק החוזים חלק כללי, חוק החוזים תרופות, עריכת חוזה, גמירות דעת ומסוימות, תום לב בעריכת החוזה ובקיומו, ביטול וביטול חלקי של חוזה, חוזה למראית עין, טעות, הטעיה, כפיה, עושק, תנאי מתלה, חוזה בלתי חוקי, חוזים אחידים ועוד. תוכלו להתייעץ עם עורך דין חוזים בכל הקשור לעריכת חוזה וקיומו.

ניתן לשאול ולהגיב גם ללא רישום, ואולם רישום שאורך שניות יאפשר לכם לקבל עדכונים בזמן אמת על תגובות לגבי השאלה ששאלתם.

Topic-iconהפרה יסודית של הסכם פשרה שקיבל תוקף פסק בוררות

  • אליהו
  • אליהו's Avatar מחבר נושא
06 מרס 2016 12:50 #1 מאת אליהו
שלום רב,

ע"פ הסכם הפשרה החתום בין הצדדים, הפרה של סעיפי היסוד (המהווים את שורשי ההסכמה בין הצדדים) תיחשב להפרה יסודית.
הסכם הפשרה קיבל כלשונו תוקף של פסק בוררות.
הצד השני ביצע הפרה יסודית של סעיף יסודי בהסכם פשרה.
מה האפשרויות המונחות לפני, בהתחשב בעובדה שהסכם הפשרה קיבל תוקף פסק בוררות?
האם מכיוון שהופר סעיף יסודי, הסכם הפשרה מבוטל, ולפיכך פסק הבוררות מבוטל? או שמא מכיוון שניתן פסק בוררות, הפרת סעיף יסוד בהסכם הפשרה אין בה כדי לבטלו? האם ניתן לפנות לביהמ"ש לאכיפת הסכם הפשרה בטענה של ביזיון בית-המשפט, או מכיוון שמדובר בפסק בוררות, אין לטעון לביזיון בית-המשפט בגלל ההפרה היסודית? כיצד ניתן לאכוף ביצועו של פסק בוררות?

אני אובד עצות, ואשמח לדעת מה הן האפשרויות העומדות בפני.

תודה רבה
יותר
06 מרס 2016 13:33 #2 מאת עורך דין בר אל ירון
שלום אליהו,

אני סבור שקצת הסתבכת כאן שלא לצורך. אם הופר לדעתך ההסכם, יש לפעול לביטולו או אכיפתו בהתאם לחוק החוזים תרופות.

הזכאות לביטול הסכם מלא או חלקי קבועים בסעיפים 7 ו-8 לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 (להלן – חוק החוזים תרופות):

"הזכות לביטול
7. (א) הנפגע זכאי לבטל את החוזה אם הפרת החוזה היתה יסודית.

(ב) היתה הפרת החוזה לא יסודית, זכאי הנפגע לבטל את החוזה לאחר שנתן תחילה למפר ארכה לקיומו והחוזה לא קויים תוך זמן סביר לאחר מתן הארכה, זולת אם בנסיבות הענין היה ביטול החוזה בלתי צודק; לא תישמע טענה שביטול החוזה היה בלתי צודק אלא אם המפר התנגד לביטול תוך זמן סביר לאחר מתן הודעת הביטול.

(ג) ניתן החוזה להפרדה לחלקים והופר אחד מחלקיו הפרה שיש בה עילה לביטול אותו חלק, אין הנפגע זכאי לבטל אלא את החלק שהופר; היתה בהפרה גם משום הפרה יסודית של כל החוזה, זכאי הנפגע לבטל את החלק שהופר או את החוזה כולו.

דרך ביטול החוזה:

8. ביטול החוזה יהיה בהודעת הנפגע למפר תוך זמן סביר לאחר שנודע לו על ההפרה; אולם במקרה האמור בסעיף 7(ב) ובכל מקרה אחר שהנפגע נתן למפר תחילה ארכה לקיום החוזה - תוך זמן סביר לאחר שחלפה הארכה."


לפיכך, אם אתה סבור שהופר ההסכם, אתה רשאי לפעול כאמור לעיל.
אם אתה מבקש לאכוף את ההסכם אכן ניתן בהחלט לפנות אל בית המשפט לסעד של אכיפה. חוזה שניתן עליו פסק של בוררות ניתן לאכוף בבית המשפט, אלא אם כן יש תנאי של בוררות בהסכם.
אין המדובר בביזיון בית המשפט, מדובר באכיפת הסכם.

מקווה שעניתי על שאלותיך, אתה מוזמן לפנות אלינו אם יש לך שאלות נוספות.

בר אל ירון, משרד עו"ד
אבא הלל 7 (בית סילבר) רמת גן
טל: 03-6129124 פקס: 03-6129125
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • אליהו
  • אליהו's Avatar מחבר נושא
07 מרס 2016 12:49 #3 מאת אליהו
עו"ד בר-אל תודה רבה על התייחסותך!

עצם העובדה כי הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק בוררות לא מקשה על ביטולו? הרי בפסקי דין יש את עניין סופיות הדיון וכיו"ב.

שאלה נוספת: במסגרת הסכם הפשרה, כבטחון לקיום התחייבויותיו, הפקיד היזם בידי שטר חוב. מכיוון והפר את הבטחותיו, האם רשאי אני לממש את שטר החוב, ואם לאחר מכן הצד שכנגד ימשיך בהפרה, לפנות לביהמ"ש לביטול הסכם הפשרה? או שעצם מימוש שטר החוב ימנע ממני בעתיד לבטל את ההסכם?

שוב תודה
אליהו
יותר
07 מרס 2016 13:06 #4 מאת עורך דין בר אל ירון
בשמחה אליהו !

אני חושב שאתה מתבלבל מלכתחילה בין התנאים לערעור על הסכם פשרה שניתן לו תוקף של פסק דין לבין ביטול או אכיפה של חוזה.
סופיות הדיון קשורה לערעור, ביטול חוזה קשור להפרה של החוזה, ואין זה משנה כיצד נכרת אותו חוזה.

לגבי שאלתך השנייה:

יש לבדוק האם התקיימו התנאים למימוש שטר החוב, קשה לענות ככה בלי לראות את ההסכמה בין הצדדים. ואולם, אם אכן התקיימו התנאים למימוש שטר החוב, זכותך לממשו.

שוב, לא ראיתי את ההסכם אבל אני מניח שאין שם תנאי לפיו אם אתה מממש את שטר החוב אתה לא זכאי לבטל את ההסכם - אם אכן הוא הופר.
ולכן, אם אין תנאי שכזה, אתה אכן זכאי לפנות לבית המשפט בסעד של ביטול אם אכן הופר ההסכם.

אני חייב לסייג את דברי ולהדגיש שוב שתשובותיי ניתנות באופן כללי, על פי הנתונים שהצגת.

בר אל ירון, משרד עו"ד
אבא הלל 7 (בית סילבר) רמת גן
טל: 03-6129124 פקס: 03-6129125
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • אליהו
  • אליהו's Avatar מחבר נושא
14 מרס 2016 10:22 #5 מאת אליהו
אתה צודק, אין שום סעיף שמורה שמימוש שטר החוב מונע את ביטול ההסכם. שטר החוב ניתן לי כביטחון לקיום התחייבויות היזם.
אם כך, אפנה להוצאה לפועל למימוש שטר החוב, ואם הצד השני ימשיך לא לקיים את התחייבויותיו אפנה לביה"מ לביטול ההסכם.

המון תודה לך, אני מעריך מאוד אות עזרתך
יותר
14 מרס 2016 10:53 #6 מאת עורך דין בר אל ירון
בהצלחה !

בר אל ירון, משרד עו"ד
אבא הלל 7 (בית סילבר) רמת גן
טל: 03-6129124 פקס: 03-6129125
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • 1