Accessibility Tools

עובדים זרים

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני עובדים זרים

מאמרים עובדים זרים

חוק העסקת עובדים זרים מסדיר את העסקתם של העובדים הזרים בישראל. למרבה הצער, רוב המעסיקים אינם ערים להלכות בדבר העסקת עובדים זרים ולא פעם אנו נתקלים בלקוחות שהוגש כנגדם כתב אידום בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין, בעוד שהם לא היו מודעים כלל שהם ביצעו עברה בכך שלא הסדירו כראוי את העסקתם. לפיכך ראינו לנכון לשתף אתכם בניסיונינו כמשרד עו"ד עובדים זרים במאמרים שלפניכם.

במאמר זה, נדון בדרכי הטיפול וההתמודדות עם הודעות קנס וכתבי אישום המוגשים ע"פ חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), חוק העבירות המנהליות,

במאמר זה נדון בשיקולים שעל המדינה לשקול עובר להגשת כתב אישום בגין העסקת עובד זר, על פי חוק עובדים זרים, התשנ"א – 1991 (להלן: "חוק