• 03-6129124
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

עובדים זרים

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני עובדים זרים

מאמרים עובדים זרים

חוק העסקת עובדים זרים מסדיר את העסקתם של העובדים הזרים בישראל. למרבה הצער, רוב המעסיקים אינם ערים להלכות בדבר העסקת עובדים זרים ולא פעם אנו נתקלים בלקוחות שהוגש כנגדם כתב אידום בגין העסקת עובדים זרים שלא כדין, בעוד שהם לא היו מודעים כלל שהם ביצעו עברה בכך שלא הסדירו כראוי את העסקתם. לפיכך ראינו לנכון לשתף אתכם בניסיונינו כמשרד עו"ד עובדים זרים במאמרים שלפניכם.

במאמר זה, נדון בדרכי הטיפול וההתמודדות עם הודעות קנס וכתבי אישום המוגשים ע"פ חוק עובדים זרים התשנ"א 1991 (להלן: "חוק עובדים זרים"), חוק העבירות המנהליות, התשמ"ו