Accessibility Tools

מחיקת חובות בהוצאה לפועל

הפטר בהוצאה לפועל, סוף טוב לכל החוב?

במאמר זה נפרט מה הם התנאים למתן הפטר / מחיקת חובות בהוצאה לפועל.

ייאמר כבר עתה כי לעניות דעתו של הח"מ כ- עו"ד הוצאה לפועל, המדובר ביוזמה ברוכה, מעין "אור בקצה המנהרה" לחייבים שעשו כל שביכולתם לשלם את חובם, אך אין בידם את הסכומים לסלק את החובות והריביות שנוספו לחוב במהלך השנים. במקום שחייבים אלו יישאו על גבם חובות שאין ממילא סיכוי שישולם לנושים – מחיקת חובות בהוצאה לפועל מאפשרת להם לפתוח דף לבן חדש ונקי. מעין התחלה חדשה, עם תובנות ישנות.

לפני שנמשיך לפרט את התנאים להפטר בלשכת ההוצאה לפועל מילת אזהרה: יש לשקול היטב הגשת בקשה להפטר בהליך זה. קיימים לא מעט מקרים בהם חייבים המוגדרים כחייבים מוגבלים באמצעים, ונמצאים במסגרת של איחוד תיקים זמן רב, יעשו דווקא נזק לעצמם באמצעות הגשת בקשה להפטר. במיוחד נכונים הדברים עבור חייבים שמצבם השתפר במהלך אותה תקופה. למעשה עצם הגשת הבקשה, גילוי הפרטים והמידע על הגופים השונים, יכול ו "יעיר" את הנושים לפעול מחדש כנגד החייב אם חלילה תידחה הבקשה להפטר. אם לדוגמא חייב מחזיק בנכסים ראוי לו יותר שייפנה למסלול של פשיטת רגל בהליך מקוצר ולא בקשה להפטר מחובות בהוצאה לפועל שממילא תידחה. על כן, בהחלט היינו מציעים להיוועץ בעורך דין, הוצאה לפועל ובפרט בעורך דין הפטר / מחיקת חובות בהוצאה לפועל.

 


התנאים בהם רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת צו הפטר מחובות

סעיף 69י3 (א) לחוק ההוצל"פ קובע את התנאים למתן צו ל- מחיקת חובות בהוצאה לפועל (להלן: "צו ההפטר"):

 • המבקש הוא חייב מוגבל באמצעים, והיה כזה לפחות במהלך 4 השנים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.

 • חובותיו של החייב, לרבות חובות בהוצאה לפועל וחובות שאינן בהוצאה לפועל, ולרבות חובות שאינם ברי הפטר (חוב לפי התחייבות להימנע מעבירה או חוב למדינה על קנס, חוב שנוצר במרמה שהמבקש היה שותף לה, חוב מזונות, חוב משכנתא, חוב על נזק בלתי קצוב), אינו עולה על סך של 800,000 ₪. במילים אחרות, ראש ההוצאה לפועל יחשב את סך כל חובותיו של החייב ואם סכומם עולה על סך של 800,000 ₪ תיפסל הבקשה להפטר כבר בשלב זה (במקרה כזה המסלול הנכון הוא הליך פשיטת רגל). 

 • אין למגיש הבקשה להפטר נכסים בעלי ערך הניתנים למימוש ותשלום חלק או כל חובותיו. למעט משכורת או הכנסה אחרת שהוא זכאי לה.

 • מגיש הבקשה להפטר עמד בצו תשלומים שניתן לו במסגרת הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים, וזאת במהלך 3 השנים שקדמו להגשת בקשתו.

 • למרות זאת, בתנאים מסוימים רשאי ראש ההוצאה לפועל לתת צו הפטר גם אם לא עמד החייב בצו תשלומים כאמור.

 • מגיש הבקשה אינו נמצא בהליך תלוי ועומד לפשיטת רגל. כמו כן, במהלך 5 השנים שעובר להגשת בקשתו החייב לא היה בהליכים כאלו ואחרים של פשיטת רגל.

 

 

מתי יימנע ראש ההוצאה לפועל לתת צו הפטר:

סעיף 69י4 לחוק ההוצל"פ מונה מקרים בהם יימנע ראש ההוצאה לפועל ליתן לחייב צו ל- מחיקת חובות בהוצאה לפועל. סייגים אלו כלולים בפקודת פשיטת הרגל וביניהם:

 • המבקש לא ניהל חשבונות כראוי לעסק שאותו הוא מנהל במהלך 3 השנים שקדמו לבקשתו ובשל כך לא ניתן לעקוב אחר פעילותו העסקית במהלך תקופה זו.

 • המבקש קיבל עליו התחייבויות כספיות חדשות למרות שהיה לו יסוד סביר להניח שהוא לא יוכל לעמוד בהן.

 • המבקש לא הבהיר באופן מניח את הדעת מדוע הוא מלכתחילה הגיע למצב של חדלות פירעון.

 • המבקש גרם לעצמו חדלות פירעון בהתנהלות נמהרת או מסוכנת כמו בהימורים, או פזרנות בלתי אחראית בעליל של כספים.

 • העדפת נושים.

 • העברת נכסים סמוך להגשת הבקשה להפטר.

 • הענקת הפטור תגרום לנזק כלכלי משמעותי באחד הנושים או יותר.

המדובר כאמור בתנאים אשר עליהם נשפכו נהרות של דיו בבתי המשפט במסגרת הליכי פשיטת רגל ותכליתם היא אחת: ליתן הפטר אך ורק לחייבים שהגישו את בקשתם בתום לב ושלא ניצלו לרעה את הזכויות שניתנו להם בהוראת השעה לחוק ההוצאה לפועל. בהמשך מאמר זה יובהר כיצד חוסר תום לב בהגשת בקשה להפטר עלולה לגרום יותר נזק מתועלת למגש הבקשה. 

ככלל,  הליך מחיקת חובות בהוצאה לפועל כפוף לשיתוף פעולה מלא ותום לב מצידו של מגיש הבקשה. 

 

מה יש לצרף לבקשה למתן צו הפטר בהוצאה לפועל:

סעיף 69י5 לחוק ההוצל"פ קובע מה הם הנתונים והמסמכים שעל מבקש ההפטר או עורך דין הוצאה לפועל המייצד חייב לכלול בבקשתו.

את הבקשה יש להגיש באמצעות טופס מס 55. לחצו כאן להורדת הטופס (מאתר רשות האכיפה והגביה).

לנוחותכם, רשימת מסמכים המלאה שיש לצרף לבקשת ההפטר, מעין "צ'ק ליסט" של מסמכים שיש לוודא שצורפו לבקשת ההפטר בלשכת ההוצאה לפועל:

 • צילום תעודת הזהות של מגיש הבקשה (כולל ספח).

 • העתק מההחלטה על הכרזת מגיש הבקשה כחייב מוגבל באמצעים.

 • העתק מכל חקירת יכולת שנערכה למגיש הבקשה, לאחר הכרזתו כחייב מוגבל באמצעים.

 • תלושי משכורת של 6 החודשים האחרונים, של מגיש הבקשה, אשתו ושאר בני הבית.

 • אישור מביטוח הלאומי על קבלת קצבת ילדים או קצבאות / גמלאות אחרות כולל דמי אבטלה או הבטחת הכנסה של מגיש בקשת הפטור ובן/בת הזוג.

 • דפי חשבון עו"ש של מגיש הבקשה, של בת זוגו ושאר בני הבית ב- 6 החודשים שקדמו להגשת בקשת ההפטר.

 • מסמכים מכל מוסד בנקאי כגון "אישור יתרות" או "פרופיל לקוח" בו מתנהל חשבון מגיש בקשת ההפטר, בת זוגתו ובני הבית.

 • אישורים על יתרות כספים המופקדים לטובת מגיש בקשת ההפטר, בן / בת זוגו ושאר בני הבית בקופות גמל, תוכניות חסכון, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה וביטוחים מכל סוג שהוא.

 • עותר מתדפיס פירוט כרטיסי האשראי של מגש הבקשה להפטר ושל בן / בת הזוג ושאר בני הבית לתקופה של 6 החודשים שלפני הגשת הבקשה להפטר או לפני ביטולם של כרטיסים אלו אם היו.

 • חשבונות חשמל, ארנונה, מים, גז, טלפון, טלפון סלולרי ל- 6 החודשים שלפני הגשת בקשת ההפטר. אם מגיש בקשת ההפטר מתגורר בשכירות, יש לצרף את הסכם השכירות.

 • מסמכים המעידים על בעלות או שימוש בנכסים כגון דירה או מקרקעין אחרים על שם מגיש הבקשה למחיקת חובות בהוצאה לפועל או בן / בת זוגו או שאר בני הבית (נסח טאבו, אישור חברה משכנת, חוזה שכירות וכיו"ב).

 • מסמכי בעלות על רכב או כלי אחר של מגיש בקשת ההפטר, של בן / בת הזוג ושאר בני הבית. לרבות מסמכי שעבוד ו/או משכון.

 • במידה ומגיש הבקשה להפטר גרוש/ה יש לצרף העתק מהסכם הגירושין והגט או הסכם יחסי ממון עם בן / בת הזוג.

 • העתק פוליסות ביטוח אישיים ועסקיים.

 • מכתב מרשויות הרווחה אם קיים (רשות לא חובה)

 

היכן תוגש ותידון הבקשה להפטר בהוצאה לפועל:

סעיף 69י6 לחוק ההוצל"פ קובע היכן יש להגיש את הבקשה למתן צו ההפטר בהוצאה לפועל וקובע שייקבעו לשכות הוצאה לפועל ספציפיות שבהם יפעל מסלול ההפטר.

על מנת לאתר את לשכת ההפטר (אשר בסמכותה לדון בבקשת מחיקת חובות בהוצאה לפועל)  פעלו על פי המדריך הפשוט הבא:

ראשית יש לאתר באיזה מחוז מתנהל תיק האיחוד של מגיש הבקשה. אם אין תיק איחוד, יש לאתר באיזה מחוז מתנהלים רוב התיקים של מגיש הבקשה. לאחר מכן לאתר' לפי המחוז שהגענו אליו, לאיזו לשכת הוצאה לפועל יש להגיש את הבקשה להפטר על פי הפירוט להלן: 

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז צפון הכולל את לשכות ההוצאה לפועל ב: צפת, נצרת עילית, טבריה, עפולה, קרית שמונה, בית שאן - הלשכה אליה יש להגיש את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בנצרת עילית.

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז חיפה הכולל את לשכות ההוצאה לפועל ב: חיפה, עכו, חדרה וקריות - הלשכה אליה יש להגיש את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בקריות.

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז מרכז הכולל את לשכות ההוצאה לפועל ב: נתניה, כפר סבא, ראשון לציון, פתח תקווה, הרצליה רחובות ורמלה - הלשכה אליה יש להגיש את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בנתניה.

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז תל אביב הכולל את לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב - הלשכה אליה יש להגיש את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בתל אביב.

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז ירושלים הכולל את לשכת ההוצאה לפועל ברושלים - הלשכה אליה יש להגיש את את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בירושלים.

 • אם תיק האיחוד או רוב התיקים הם במחוז דרום הכולל את לשכות ההוצאה לפועל ב: אשדוד, אשקלון, באר שבע, אילת, קרית גת, דימונה - הלשכה אליה יש להגיש את הבקשה להפטר מחובות היא לשכת ההוצאה לפועל בבאר שבע. 

מקרה לדוגמא: אם תיק האיחוד מתנהל בלשכת ההוצאה לפועל בחדרה, או לחילופין רוב תיקי ההוצאה לפועל של מבקש ההפטר מתנהלים במחוז חיפה – יש להגיש את הבקשה בלשכת ההוצאה לפועל בקריות.

 

ההליכים שלאחר הגשת הבקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל:

חוק ההוצל"פ קובע את ההליכים שבהם תתקבל או תידחה הבקשה שהגיש מבקש למחיקת חובות בהוצאה לפועל.  להלן ננסה לפרטם בפשטות ועל קצה המזלג: 

 • סעיף 69י7 קובע כי לאחר שהוגשה הבקשה, ולאחר שראש ההוצאה לפועל אישר כי הבקשה עומדת לכאורה בתנאים המקדמיים למתן צו ההפטר – הוא ידרוש מידע מגופים שונים על החייב. מידע זה יידרש בין השאר מחברות הסלולר, הביטוח הלאומי, רשות המיסים, רשם המשכונות ויוצא באלו גורמים שיש במידע שבידם לוודא את מצבו הכלכלי המדויק והעדכני של מגיש הבקשה.

 • סעיף 69י8 קובע כי לאחר שיתקבל המידע מהגורמים הנ"ל וכאשר יגיע ראש ההוצאה לפועל למסקנה כי מתקיימים התנאים למתן צו הפטר הוא יורה על פתיחת תיק במסלול של הפטר. אם סבר הרשם לאחר שעיין במידע שהתקבל כי לא מתקיימים התנאים לצו הפטר – הוא יורה על דחיית הבקשה. במידה ונדחתה הבקשה, והתקבל מידע כי לחייב נכסים הניתנים למימוש יעביר הרשם מידע זה לנושיו של מגיש הבקשה. משמעות הדברים היא שלא רק שתידחה הבקשה להפטר, אלא שלנושים תהיה עתה דרך להיפרע מנכסים שלא ידעו עד כה על קיומם.

 • במידה ואכן התקבלה הבקשה ונפתח תיק במסלול של הפטר, תפורסם הודעה על כך בתוך 30 יום ממועד ההחלטה. ההודעה תפורסם ברשומות, בעיתון יומי ובאתר האינטרנט של רשות האכיפה והגביה. ההודעה תכיל את פרטיו של מבקש ההפטר, והמועד האחרון להתנגדות נושיו לבקשה.

 • כאמור בסעיף 69י10 לחוק ההוצל"פ, לשכת ההוצאה לפועל תשלח הודעה על פתיחת תיק במסלול ההפטר לנושים שפרט מבקש ההפטר בבקשתו, בתוך 10 ימים מיום ההחלטה הנ"ל על פתיחת תיק במסלול ההפטר. הנושים יהיה רשאים לעיין בבקשת ההפטר מחובות בהוצאה לפועל. 

 

התנגדות הנושים לבקשה להפטר מחובות בלשכת ההוצאה לפועל:

יצויין בשלב זה כי הוראות השעה בהם אנו דנים במאמר זה בדבר הפטר ומחיקת חובות לחייבים בהוצאה לפועל נקבעו מקדמת דנא, בהליכים המתנהלים בבתי המשפט של פשיטת רגל, כפי שכל עורך דין פשיטת רגל יאמר לכם. נזכיר בשלב זה עוד כי לנושים מעמד מיוחד בכל הנוגע לבקשות הנוגעות ל- מחיקת חובות בהוצאה לפועל. הנימוק לכך ברור – הם הנפגעים העיקריים, ואולי הבלעדיים מכל צו להפטר חובות שיינתן לחייב.

מצד שני יש לזכור, חייב שאכן באופן אובייקטיבי אינו מסוגל לשלם את חובותיו, גם אם בלשון העם "תנער אותו", ממילא סכום חובותיו עבור נושיו הוא רק "מספר" בלשכת ההוצאה לפועל ובספרי החשבונות שלהם, אותו מספר כנראה שלעולם לא יהפוך לתשלום לנושים. זאת ועוד, הטרחה וההוצאות שבניהול תיק הוצל"פ כנגד חייב, שממילא לא יכול לשלם את חובותיו, רק גורמים לנושיו לצאת כאשר שכרם בהפסדם.

מעמדו של הנושה, הן ככזה שעומד להיפגע מכל החלטה להפטר בהוצאה לפועל, והן כמנגנון נוסף לפיקוח על חייבים, מוסדר גם הוא בהוראות השעה הנוגעות למחיקת חובות בהוצאה לפועל:

 • סעיף 69י11 לחוק ההוצל"פ קובע את זכותו של נושה להגיש התנגדות מן הטעם שלא מתקיימים התנאים המקדמיים שפרטנו לעיל להגשת בקשתו של מבקש ההפטר ו/או מהטעם שמתקיימים הסייגים אשר פרטנו לעיל אשר בהתקיימם יידחה ראש ההוצאה לפועל את בקשת ההפטר. להתנגדות יצרף נושה תצהיר המפרט את העובדות והנימוקים להתנגדותו לבקשת ההפטר והעתק ממנה יימסר על ידי לשכת ההוצאה לפועל למבקש ההפטר.

 • .המועד להגשת התנגדות לבקשת ההפטר בלשכת ההוצאה לפועל הוא 3 חודשים מיום החלטת ראש ההוצאה לפועל על פתיחת תיק במסלול ההפטר. לבקשת נושה ובנסיבות מיוחדות רשאי ראש ההוצאה לפועל להאריך את המועד להגשת ההתנגדות למשך 3 חודשים נוספים. רשות המיסים רשאית לבקש להאריך את המועד להגשת התנגדותה, לתקופה אחת נוספת שלא תעלה על 9 חודשים.

 • סעיף 69י12 קובע כי במידה והוגשה התנגדות, יקבע ראש ההוצאה לפועל דיון במעמד מגיש הבקשה והנושים, ובה יידונו כל ההתנגדויות. לאחר הדיון יכריע ראש ההוצאה לפועל אם לקבל או לדחות את ההתנגדות. מטעמים מיוחדים שיירשמו רשאי ראש ההוצאה לפועל לקבל התנגדות אף ללא דיון, אם מצא שלא מתקיימים התנאים המקדמיים להגשת בקשת ההפטר או מתקיימים הסייגים המונעים את קבלתה.

 

מתן צו המורה על מחיקת חובות בהוצאה לפועל:

סעיף 69י13 קובע כי במידה ונדחו התנגדויות הנושים, או שחלף המועד להגשת התנגדויות ואלו לא הוגשו יקיים ראש ההוצאה לפועל דיון במעמד החייב, יערוך לו חקירת יכולת, עדיף לאחר התייעצות עם עורך דין הוצאה לפועל ולאחר שמתקיימים התנאים למתן הצו יוציא תחת ידו צו להפטר החייב מחובותיו בלשכת ההוצאה לפועל.

צו ההפטר יפטור את החייב מכל חוב, מלבד חוב שאינו בר-הפטר או חוב שאינו בר-תביעה לפי סעיף 72(1) לפקודת פשיטת הרגל, ויראו את החייב לעניין חוב כאמור, כאילו קיבל הפטר לפי סעיף 69 לפקודת האמורה, בשינויים המחויבים.

יש לציין כי עובר למתן הצו יבדוק ראש ההוצאה לפועל את עמדת רשות המיסים. במיוחד יבדק האם למבקש ההפטר חובות לרשות המיסים המגיעים לסך של יותר מ- 400,000 ₪.

אין בדחיית בקשת הפטר לפי סעיפים 69י8(א), 69י12 ו-69י13 כדי למנוע מהחייב להגיש בקשה לפי פקודת פשיטת הרגל.

משניתן צו להפטר כאמור לעיל, יימחק רישום פרטיו של החייב שקיבל הפטר מהמרשם.

לא למיותר מלהזכיר כי במידה ומצא ראש ההוצאה לפועל כי צו ההפטר ניתן על סמך מידע שגוי או כוזב, רשאי הוא לבטל את צו ההפטר.

 

ערעור על דחית בקשה להפטר בלשכת ההוצאה לפועל:

ערעור על החלטה לפי סעיפים היה בזכות. המשמעות היא שאין צורך לבקש רשות ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל וניתן לערער על החלטותיו בפני שופט בית משפט השלום.

logoround

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל

  סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה" או "פקודת פשיטת הרגל") נועד על...
 • ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל

  מאמר זה ידון בסוגיית ביטול הענקה בהליכי פשיטת רגל כאמור בסעיף 96 לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש],...
 • הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור

  במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית...
 • הרפורמה בהליך פשיטת רגל, לצאת לדרך חדשה

  במאמר זה נפרט בפני הקורא את יתרונותיו של הליך פשיטת הרגל החדש המאפשר לחייבים שאין באפשרותם לשלם את...
 • התנגדות לביצוע שטר

  התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור מפירעונו מחמת נימוקים אשר יפורטו...