Accessibility Tools

מאמרים

מאמרים משפטיים שפרסמנו בסוגיות הקשורות לתחום התמחותו של המשרד

מאמרים משפטיים

את נסיונינו בתחומי ההתמחות של המשרד פרטנו עבורכם למאמרים מקיפים בנושאים משפטיים שונים. הקפדנו למעט בשפה משפטית "של עורכי דין" ולהביא בפניכם את הדברים בשפת יומיום שתקל על הקורא להבין בקלות גם  סוגיות משפטיות מורכבות

מאמרים דיון אזרחי מסחרי

טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות כפי שהיא בפועל.

מאמרים דיני חברות

מאמרים הוצל"פ ופשט"ר

המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין הוצאה לפועל התובענה הייתה

מאמרים דיני מקרקעין

מאמרים עובדים זרים