Accessibility Tools

כתב תביעה כנגד שכן שפלש לחצר המשותפת

המדובר בתביעה בעניין פלישת שכן לשטח משותף על שבוצעה על ידי שכן שרכש דירה בקומת הקרקע של הבניין. לאחר רכישת הדירה מיד החל בשיפוצים נרחבים שביניהם דאג לפתוח מרפסת בדירה הפונה אל חצר שהינה רכוש משותף של דיירי הבניין. רוכש הדירה דאג להוציא עשרות טונות של אדמה מהחצר, על מנת להשוות את גובהה לגובה הדירה ולאחר מכן, ועל מנת להשלים את השתלטותו, גידר את החצר.

דיירי הבניין הגיעו אל משרדנו כ- עו"ד מקרקעין, ואנו הגשנו בשמם את התביעה לסילוק ישו של השכן שפלש לשטחים המשותפים. בסופו של יום התקבלה התביעה בשלמותה, נרשמה הערת אזהרה מטעם המפקח על הרכוש המשותף של הבניין והדייר הפולש חויב בהוצאותיהם של הדיירים.

 מהות התובענה: סילוק יד / צו הריסה / צו מניעה / נזקים ישירים והוצאות

1. רשם המקרקעין הנכבד יתבקש להוציא תחת ידו צו המורה לנתבעים כדלקמן:

א. לסלק ידם מכל השטחים המשותפים שפלשו אליהם במבנה שיתואר ויכונה להלן הבית.
ב. להרוס את כל שנבנה/צורף/נשתל/הוקם ע"י הנתבעים ללא הסכמתם של התובעים, בשטח המשותף אשר יתואר ויכונה להלן החצר המשותפת.
ג. להחליף את המרצפות, המדרגות, הקירות, והבנייה ששברו/בנו/החליפו הנתבעים בשטחים המשותפים, ללא הסכמתם של התובעים, במרצפות, מדרגות קירות ובנייה שיהיו בהסכמתם של התובעים.
ד. להחזיר למקומם בחצר המשותפת את טונות האדמה שפינו הנתבעים מהחצר המשותפת.
ה. להחזיר את צינורות המים המשותפים למקומם המקורי ולנתק כל חיבור שבוצע לצינור המים המשותף ע"י הנתבעים.
ו. לשפות את התובעים בנזקים שנגרמו להם ע"י הנתבעים כתוצאה מהעבודות בשטח שיתואר ויכונה להלן המרתף ובחצר המשותפת.
ז. למנוע מהנתבעים להמשיך בעבודות כמבוקש בצו המניעה המצ"ב.

2. בבסיסה של תביעה בית דירות הממוקם ברח' הרצל 50 תל אביב הידוע גם כגוש 7558 חלקה 162 וגוש 6515 חלקה 129. המבנה הינו בעל שני כניסות: כניסה א' – הכניסה הצפונית וכניסה ב' – הכניסה הדרומית. המבנה מורכב מ- 14 יחידות מגורים המחולקים שווה בשווה בין שני הכניסות ועוד 2 יחידות מרתף המשמשות למסחר האחת בצידו הצפוני של המבנה והשני בצידו הדרומי.

למבנה חצרים משותפים בצידו הקדמי והאחורי וכמו כן גג המשותף לדיירים. תביעה זו עיקרה בחצר המשותפת בקדמת החלק הצפוני של המבנה (להלן: החצר המשותפת).

מבירור שנערך בלשכת רישום המקרקעין לא הוצמד אף חלק מהרכוש המשותף למי מהדירות. יצוין בנוסף כי המבנה לא נרשם בפנקס הבתים המשותפים וכמו כן אין לו תקנון מוסכם. לפיכך משמש התקנון המצוי כתקנונו.

מצ"ב העתק רישום מפנקס הזכויות מסומן נספח א'.
מצ"ב העתק תרשים המגרש והמבנה מסומן נספח ב'.

להלן ייקרא המבנה המתואר לעיל: "הבית"

3. א. התובעים 1 עד 3 הינם בעלי 9 מהדירות בבית. למען השלמת התמונה יצוין כי 5 מהדירות, בצידו הצפוני של הבית שייכות לאדם אחד בשם וינטרוב אברהם.

ב. הנתבע 1 הינו הבעלים הרשום של המרתף בצידו הצפוני של הבניין (להלן: "המרתף") אשר עד לאחרונה היה גם המחזיק במרתף ששימש למסחר.

ג. הנתבע 2 הינו המחזיק הנוכחי של המרתף. ככל הידוע לתובעים הועברה הבעלות על המרתף מהנתבע 1 לנתבע 2 אולם מבדיקה שנערכה עדיין לא הועברה הבעלות בפנקסי רישום המקרקעין.

4. לקראת סוף חודש יוני 2019 או בסמוך לכך, וככל הידוע לתובעות לאחר שהועברה החזקה על המרתף מהנתבע 1 לנתבע 2, החלו עבודות לשיפוץ המרתף ולהפיכתו למבנה מגורים.

יצוין כי התובעים 1 ו- 2 הביעו את התנגדותם לתוכנית זו בפני עיריית תל אביב וזו אף השיבה להם ורשמה את התנגדותם לפניה כאמור במכתבה של התובעת 1 לעיריית תל אביב מיום 18/08/04 ובתשובת העירייה מיום 08/09/04.

מצ"ב העתק המכתבים הנ"ל מסומנים נספח ג'.

5. במהלך אותו שיפוץ עשו הנתבעים בשטחים המשותפים כמנהג בעלים תוך כדי ביצוע שינויים ותיקונים ככל העולה על רוחם ללא כל התחשבות בנתבעים ובזכויותיהם ותוך השתלטות חצופה וכוחנית שאין כדוגמתה על השטחים המשותפים לרבות החלפת חלקים מהבניין, כגון מרצפות, מדרגות ועוד בחלקים אחרים שהיו לטעמם האישי של הנתבעים. פעולות אלו ביצעו הנתבעים מבלי להודיע, להיוועץ, שלא לדבר על קבלת הסכמתן של התובעות. במהלך העבודות פוצצו צינורות מים וביוב שעל תיקונם שילמו הנתבעים.

6. עם תחילת שיפוצו של המרתף החלו הנתבעים ו/או מי מטעמם לפעול גם להתאמת השטחים המשותפים לצרכיהם הפרטיים והכול כפי שיפורט בהרחבה בהמשך.

עבודות שבוצעו בגינה המשותפת על מנת להפכה ל"פרטית":

7. במהלך העבודות "סופחה" החצר שבחזית הבניין למרתף שבבעלות ו/או בחזקת הנתבעים וזאת ע"י ביצוע הפעולות להלן:

א. בראש ובראשונה חפירה לעומק של כמטר וחצי בקירוב והוצאת טונות של אדמה בחצר המשותפת. חפירות אלו עשו הנתבעים על מנת להשוות את גובה רצפת המרתף לגובה תחתית החצר המשותפת.

ניתן לראות את היקף הוצאת האדמה בתמונות מס' 1 ו- 2 המצ"ב. יצוין כי גובה האדמה היה גבוה יותר מגובה הטרסה שניתן לראות בתמונות המצ"ב.

ב. במקביל להוצאת האדמה נבנתה מעין טרסה בצידה החיצוני של החצר המשותפת ואת ע"י תיחום האדמה באמצעות קיר תומך. אותה טרסה נבנתה מעל צינור המים המוביל לחלקו הדרומי של הבניין ומנעה כל גישה אליו. גם את אותה טרסה ניתן לראות בתמונות מס' 1 ו- 2 המצ"ב.

ג. הפרדה, באמצעות קיר בטון עבה בין צידה הצפוני של החצר המשותפת לבין צידו הדרומי תוך כדי השתלטות גם על חלקים גם בצידה הדרומי של החצר המשותפת. ככל הנראה החליטו הנתבעים כי אינם רוצים להשתלט על כל צידה הדרומי של החצר המשותפת והביעו את החלטתם ע"י אותו קיר מפריד. למען הסר ספק יצוין כי מעולם לא היה במקום כל קיר מפריד.

את הקיר המפריד ניתן לראות בתמונות מס' 1 ו- 2 וכמו כן בתמונות 3 ו- 4 המצ"ב.

ניתן לראות ע"פ הצמחייה בצידו הדרומי של הבניין את היקף החפירות ברצפת החצר המשותפת הצפונית ואת היקפה הרחב של הוצאת האדמה משם.

ד. הגבהת הקיר המפריד בין החצר המשותפת לרחוב והכנה להסתרתה של הגינה, שבינתיים הפכה "פרטית" מהרחוב.

את הגבהת הקיר הנ"ל ניתן לראות בתמונות 3, 4 ו- 5 המצ"ב

יצוין כי כפי שניתן לראות בתמונות בצידו הדרומי של הבניין אין כלל קיר מפריד בין החצר המשותפת לרחוב. כמו כן ניתן לראות כי הגבהת קיר הבטון הוא רק השלב ראשון באשר העמודים המוצבים בקיר הבטון נועדו כהכנה להפרדה נוספת בין החצר המשותפת לרחוב.

ה. בניית פרגולת עץ בחצר המשותפת הממוקמת ונתמכת ע"י השטח בחצר המשותפת.

את הפרגולה שהונחה בחצר המשותפת ניתן לראות בתמונה מס' 6 המצ"ב.

ו. בסיום העבודות וכאילו על מנת להבהיר את כוונת העבודות, אם כוונתן לא הייתה ברורה דייה עד כה, הופרדה החצר המשותפת סופית מיתר הדיירים על ידי תיחומה בצידה השני (המקביל לקיר המפריד כאמור בס"ק ג' הנ"ל) באמצעות המדרגות שנבנו מחדש (כמובן ללא הסכמת דיירי הבניין) וכמו כן ע"י יצירת חגורה הסוגרת סופית ומפרידה בין הכניסה הצפונית לבית לבין אותה גינה משותפת שבפועל הפכה למעשה לחצר פרטית של המרתף.

את ההפרדה ע"י קיר המדרגות המשופץ מחדש וע"י החגורה הסוגרת על החצר המשותפת ניתן לראות בתמונה מס' 7 המצ"ב.

ז. פריצה ושבירת החלונות והקירות בחזית המרתף הפונים לחצר המשותפת ויצירת פתח פרטי לחצר. המשמעות בפועל היא כי אותה חצר פרטית הופכת למעשה להיות נחלתם הבלעדית של הנתבעים.

ח. הצמדת השטחים המשותפים נועדה לאפשר "גזוסטרא" ושטח פתוח לשטח המרתף תוך שסירת חלונות, בניית קירות ושינוי כללי של פניי הבניין.

השינויים שבוצעו ביתרת השטחים המשותפים ללא הסכמתם של דיירי הבניין:

8. כאמור לעיל לכל אורך השיפוץ נהגו הנתבעים בבית כמנהג בעלים. תוך כדי שיפוץ המרתף שברו, החליפו, התקינו ועשו ככל העולה על רוחם בשטחים המשותפים וכל זאת ע"פ טעמם האישי ומבלי להודיע, להיוועץ או לקבל את הסכמת דיירי הבית.

א. הנתבעים שברו והחליפו את המדרגות והקיר התומך במדרגות בכניסה הצפונית לבית בקיר שמגמתו להפריד בין החצר המשותפת לשאר חלקי הבניין כאמור בסעיף 6 ו' לעיל. כמו כן החליפו את המדרגות שהיו בבניין במדרגות צרות, בלתי תקניות חלקות וללא מעקה.

את המדרגות החדשות ניתן לראות בתמונה מס' 8 המצ"ב.

ב. שבירה והחלפת המרצפות בכניסה לחלק הצפוני של הבית (הלובי). שוב, הכול כראות עיניהם של הנתבעים. לדיירי הבניין לא ידוע מה היא איכות החומרים וההרכבה של המרצפות. למיותר לציין כי את הצבע ו/או הצורה של מרצפות הלובי של דירותיהם לא יכלו התובעים 1 ו- 2 לבחור והועמדו מול עובדה קיימת.

ג. שינוי מיקום ברזי המים ושעוני המים בחצר המשותפת והצבתם במקום אחר בחצר לנוחותם של הנתבעים ומבלי לאפשר כל גישה לתובעים. כמו כן, חיבור צינור נוסף והשקיית החצר "הפרטית" החדשה שנוצרה מהצינור המרכזי של דיירי הבניין ועל חשבונם.

את מיקומו החדש של השעון וחיבור צינור ההשקיה לחצר "הפרטית" ניתן לראות בתמונות 9 ו- 10 המצ"ב.

ד. ביום 03/08/19 העבירה עיריית תל אביב את דרישתה לדיירי הבית כי יותקן ביתן אשפה עבור מיכלי האשפה של הבית והכול ע"פ דרישותיה הספציפיות של העירייה כאמור במכתב המצ"ב כנספח ד'.

העבודות בחצר המשותפת, ובמיוחד העבודות בקיר המפריד בין הרחוב לחצר המשותפת, מונעים מדיירי הבית להיענות לדרישתה של העירייה לבניית מיכל אשפה וחושפים אותם לקנסות כבדים. יצוין כי המדובר בעבירה ע"פ חוק העזר (שמירת הסדר והניקיון) התש"ם 1980.

הנזקים שנגרמו לדיירים:

9. אם לא די בפעולותיהם ובמחדליהם של הנתבעים כפי שפורטו בהרחבה לעיל גרמו הנתבעים גם לנזקים ישירים לצנרת הבניין ולחשבונות מים בגובה פי 10 מחשבונות המים שמגיעים אל דיירי הבניין בימים כתיקונם.

א. במהלך העבודות הגיע אל דיירי הבית חשבון חשמל בסך כ- 700 ₪, פי 10 מחשבון החשמל שמתקבל כבר במשך שנים מידי חודש בחודשו ו/או מחשבון החשמל באותה תקופה אשתקד. לפיכך הנזק שנגרם לתובעים בעקבות שיפוץ המרתף והפלישה לחצר המשותפת עומד ע"ס 679 ₪ X 10 דיירים ובסה"כ 6,790 ₪.

מצ"ב העתק חשבון מים התובעת 1 מסומן נספח ה' לתביעה על הגרף המראה את צריכת המים בתקופות לפני השיפוץ ובתקופה המקבילה אשתקד.

ב. במהלך העבודות, ולמרות התראותיהם החוזרות והנשנות של דיירי הבית נגרמו סדקים בצינורות המים המובילים לצידו הדרומי של הבית. סדקים אלו גרמו לפיצוץ הצינור הנ"ל תיקון והחלפתו עלתה 3,500 ₪ בצירוף מע"מ.

מצ"ב העתק מכתב חשבון לתשלום מחברת פורת יוסף ובניו מיום 02/11/05 מסומן נספח ו' לתביעה.

ניתן להיווכח ממכתבה של חברת פורת יוסף כי החלפת צינור המים התעכבה היות ושונה מיקום צינורות המים, עובדה שעיכבה את העבודות להחלפה ותיקון הצנרת.

10. סה"כ הנזקים הישירים שנגרמו לנתבעים עומד ע"ס 6,790 ₪ + 4,077 ₪ = 10,867 ₪.
11. לסיכום ייאמר כי ללא ספק ניתן להתרשם כי המדובר בנתבעים שעושים חוק לעצמם ובכלל זה פולשים, שוברים, הורסים, מתקינים ולמעשה עושים ככל העולה על רוחם בשטחים לא להם. יודגש כי בכל שלב של העבודות מתחילתם ועד למועד כתיבת שורות אלו מתריעים התובעים בפני הנתבעים לבל ימשיכו לפעול בשטחים לא להם אולם ללא תועלת, הנתבעים המשיכו בשלהם כפי שניתן לראות בתמונות המצ"ב.

מצ"ב העתק מכתבה של נציגת התובעת 3 המדבר בעד עצמו לנתבעים מיום 28/11/05 מסומן נספח ז.

12. אשר על כן יתבקש המפקח על המקרקעין לזמן את הנתבעים לדיון בפניו ולהורות כאמור ברישא לבקשה. כמו כן יתבקש המפקח על המקרקעין הנכבד לחייב את הנתבעים בהוצאות תביעה זו לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

______________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ התובעים 1 ו-2


מאמרים קשורים