Accessibility Tools

כתב תביעה - הפרת חוזה, מרמה, חוסר תום לב

המדובר בהסכם הלוואה שנחתם ע"י לקוח המשרד והנתבעים. בהסכם נרשמו תנאים שונים לגבי החזרה הלוואה לרבות העברת מחצית מדמי השכירות למרשנו וכי הדירה תישאר כערובה להשבת ההלוואה וכי אסור למכור אותה ללא הסכמת מרשנו. בסופו של יום ל העבירו הנתבעים חלק ניכר מדמי השכירות ובניגוד לאמור בהסכם בין הצדדים מכרו את הדירה ללא ידיעתו של מרשנו. לפיכך, במסגרת התמחות משרדנו כ- משרד עורכי דין לחוזים הוגשה תביעה בעניין הפרת הסכם ובקשה למתן צו עיקול זמני במעמד צד אחד על דירת הנתבעים – שנתקבל.

 


 


סכום התביעה: 259,975 ₪
מהות התביעה: חוזית

מבוא:

1. המדובר בהסכם הלוואה לפיו העביר התובע לנתבעים ביום 10/08/1997 את הסך של 35,000 USD. תמורת הלוואה זו ע"פ הסכמתם של הצדדים בחוזה תשולם כדלקמן:

א. מחצית מדמי השכירות על הדירה שרשומה על שם הנתבעים בערד.
ב. מחצית ממחיר הדירה.

כאמור בחוזה, הדירה תשמש כערובה להחזרת ההלוואה (הצדדים אף הכינו שטר משכנתא שלא נרשמה לבסוף). כמו כן הסכימו הצדדים שהנתבעים אינם רשאים למכור את הדירה ללא הסכמתו של התובע.

בסופו של יום הנתבעים לא העבירו את דמי השכירות עבור הדירה מינואר 2001 ואם לא די בכך, ביום 03/06/07 או בסמוך לכך נמכרה הדירה. לא מן הנמנע לציין כי הנתבעים לא הודיעו על מכירת הדירה וממילא לא העבירו מחצית ממחיר מכירתה של הדירה, כאמור בהסכם.

רקע עובדתי:

2. התובע והנתבע, חברים ושותפים עסקיים זה שנים רבות. לאחרונה נתגלעו ביניהם חילוקי דעות בהקשר לחברה שהקימו יחדיו אשר בה הם שותפים בחלקים שווים. עניין זה בין הצדדים מתנהל בבית המשפט המחוזי בכפר סבא.

3. ביום 10 לאוגוסט שנת 1997 חתמו הצדדים על הסכם הלוואה על פיו מלווה התובע ללווים את הסך של 35,000 USD (35,000 דולר ארה"ב).

מצ"ב הסכם מיום 10/08/1997 כנספח א' (להלן: "ההסכם").

4. הוסכם כי החזר ההלוואה יבוצע באמצעות תשלום של מחצית מדמי השכירות על דירתם של הנתבעים בערך (להלן: "הדירה") ובנוסף, מחצית מערכה של הדירה בתנאים אשר פורטו בהסכם.

5. להלן יובהרו עיקרי ההסכם בין הצדדים:

א. סעיף 4א' להסכם קובע:

בתמורה להלוואה מתחייבים הלווים לשלם למלווה סכום בשקלים השווה ערך ל- 50% מערך הדירה ביום החזרת ההלוואה, אשר ישולם בסומים ובמועדים הקבועים כדלקמן:

1) בתאריך 1 בינואר 2007 יהא רשאי המלווה לדרוש לכל היותר פירעון מחצית ההלוואה בסכום השווה ערך ל- 25% מערך הדירה באותו מועד. מיום הדרישה לתשלום יינתן ללווים פרק זמן של 120 יום להמציא את הסכום הנדרש.

2) בתאריך 01 בינואר 2012 תשולם ללווה (צ"ל למלווה ב.י) יתרת ההלוואה.

ב. סעיף 4ב' להסכם קובע:

מוסכם כי במידה ולא ידרוש המלווה כל תשלום להחזרת ההלוואה במועד הראשון, יקבל המלווה 50% מערכה של הדירה ביום התשלום האחרון, ותשלום זה יהוה פרעון מלא של ההלוואה.

ג. סעיף 4ה' להסכם קובע כדלקמן:

מוסכם כי בכל תקופת ההלוואה ועד למועד סילוקה ו/או מכירת הדירה, תהיה הדירה מושכרת והמלווה יקבל 50% מתשלום השכירות.

אם הלווים יפרעו את ההלוואה לשיעורים, כאמור בהסכם זה, החל ממועד פירעון של כל חלק וחלק של ההלוואה, יופחת שיעור דמי השכירות המגיע למלווה בהתאם.

1) התשלום יהיה כפוף לתנאי תשלום השכירות וישולם למלווה עד 7 ימים מיום קבלת דמי השכירות לידי הלווים.

2) המלווה לא יקבל כל תשלום מהלווים במידה והדירה תהיה פנויה בין שוכר לשוכר.

3) הלווים יהיו אחראים להשכרת הדירה. הלווה והמלווה יישאו בחלקים שווים בכל ההוצאות הכרוכות בעריכת הסכם השכירות, הוצאות התיווך, שכ"ט עו"ד ואו כל ההוצאות האחרות הכרוכות בכך, ולמלווה לא תהיה כל התנגדות ו/או הסתייגות בבחירת השוכרים.

ד. סעיף 4ז' להסכם קובע:

בגין פיגור בתשלום יפצה הצד המפר את משנהו בריבית פיגורים בשיעור 2.5% (שני אחוזים וחצי) לחודש, אשר תיחשב על בסיס יומי מהמועד שנקבע לביצוע התשלום ועד למועד ביצועו בפועל וזאת, בנוסף לכל הנזקים ו/או ההפסדים ו/או ההוצאות אשר ייגרמו לו עקב וכתוצאה מן ההפרה ושאו על פי כל דין.

ה. סעיף 5 ב' להסכם קובע:

הלווים לא ימכרו ו/או ימשכנו ו/או ישכירו את הדירה לתקופה העולה על שלש (3) שנים (כולל אופציה), אלא בהסכמת המלווה.

6. הנתבעים העבירו אל התובע את דמי השכירות (שלא כסדרם) עד לחודש דצמבר שנת 2001. מאותו תאריך ואילך לא שולמו לתובע דמי השכירות.

7. מאחר והתובע והנתבע 1 היו כאמור שותפים עסקיים, שאל מידי פעם התובע את הנתבע מדוע לא מועברים אליו דמי שכירות. האחרון תירץ מסיבות כאלו ואחרות, מן היקב ומן הגורן, מדוע הדירה אינה מושכרת ולכן לא מועברים אל התובע דמי השכירות.

8. בדיעבד התברר כי הנתבעים פשוט, בהיעדר ביטוי אחר, רימו את שותפו העסקי של הנתבע 1 וחברו זה שנים רבות באשר ביום 10/08/09, במשרדו של בא כוחו, התברר לתובע כי הדירה נמכרה כבר ביום 03/06/07 עת נרשמה הערת אזהרה על הדירה ע"י הרוכשים.

מצ"ב העתק נסח טאבו ונסח היסטורי של הדירה כנספח ב'.

9. ככל הידוע לתובע, הדירה נמכרה בסכום כולל של 150,000 ₪. יודגש כי למרות בקשותיו החוזרות והנשנות של התובע ושל הח"מ לקבל את הסכם המכר לידיו, נמנעו הנתבעים מלעשות זאת. לפיכך שומר לעצמו התובע את הזכות לתקן סכום זה לכשיוצג הסכם המכר.

10. למען השלמת התמונה יצוין כי לפי סעיף 5ד' להסכם הייתה אמורה להירשם משכנתא על הדירה ואולם למרות הבטחותיו של הנתבע כי משכנתא זו תירשם הדבר לא נעשה, ככל הנראה על מנת לאפשר לנתבעים למכור את הדירה ללא הפרעה.

טענות התובע:

11. התובע ייטען כי הנתבעים הפרו את ההסכם הפרה יסודית וזאת בגין הפרתם תנאים אלו להסכם, כל אחד בנפרד, ומקל וחומר בהצטברם:

א. הנתבעים נמנעו מלהעביר את מחצית דמי השכירות לתובע משנת 2004 ועד לשנת 2007 עת נמכרה הדירה. בכך הפרו הנתבעים הפרה יסודית את סעיף 4ה' להסכם.
ב. הנתבעים, מכרו את הדירה. בכך הפרו הפרה יסודית את סעיף 5ב' להסכם.

12. התובע ייטען כי הנתבעים פעלו בחוסר תום לב בקיום ההסכם בניגוד לסעיף 12 וסעיף 39 לחוק החוזים [חלק כללי], התשל"ג – 1973. התובע ייטען כי ביום חתימת ההסכם לא היה שווי הדירה הסך של 70,000 USD כאמור בסעיף 3ב' להסכם.

עוד ייטען התובע כי העובדה ששנים לא הועברו אל התובע דמי שכירות בתואנות כאלו ואחרות, והעובדה שלבסוף נמכרה הדירה מתחת לאפו של התובע וגם אז, שנתיים אחרי לא נאמר דבר מלמדת כאלף עדים על חוסר תוך ליבם של הנתבעים בקיום ההסכם.

13. סעיף 6 לחוק החוזים [תרופות בשל הפרת חוזה], תשל"א – 1970 (להלן: "חוק החוזים תרופות") קובע כדלקמן:

לעניין סימן זה, "הפרה יסודית" — הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה...

התובע ייטען כי ללא ספק, לא היה מתקשר בהסכם לו ראה מראש את הפרות ההסכם הנ"ל שבוצעו ע"י הנתבעים לפיהם הוא זכאי לתשלום חודשי עבור השקעתו מצד אחד, ואילו השקעתו מובטחת באמצעות הדירה מצד שני.

14. אשר על כן ייטען התובע כי הוא זכאי לבטל את ההסכם. כן ייטען התובע כי הוא זכאי להשבה כאמור בסעיף 9 לחוק החוזים תרופות ולפיצוי כאמור בסעיף 10 בחוק, כאשר פיצוי זה יתבסס על דמי השכירות שאמור היה לקבל מהדירה בצירוף ריבית הפיגורים כאמור בהסכם.

15. לעניין הודעת הביטול ייאמר כי רק ביום 05/10/09, נכשלו ניסיונות הגישור של הצדדים בין השאר בנוגע להסכם נשוא כתב תביעה זה. התובע ייטען כי הגשת התביעה ומסירתה כדין לנתבע מהווה הודעת ביטול כנדרש בחוק.

הסעדים הכספיים הנדרשים:

משבוטל ההסכם זכאי התובע להשבת סכום ההלוואה שהעביר בצירוף ריבית והצמדה:

16. התובע ייטען כי משבוטל ההסכם הוא זכאי להשבת הסכום שהעביר אל הנתבעים בסך 35,000 USD (במועד כתיבת שורות אלו שער הדולר הינו 3.734 ₪ לדולר) ובסה"כ 118,090 בצרוף ריבית והצמדה מיום 10/08/1997 ועד ליום הגשת התביעה 259,975 ₪.

17. לחילופין, ואם יחליט בית המשפט הנכבד כי אין לבטל את ההסכם נוכח הפרות הנתבעים ייטען התובע כי עם מכירת הדירה זכאי היה התובע לתשלום מחצית מהתמורה שהתקבלה בעבורה. כן ייטען התובע כי הוא זכאי לריבית פיגורים כאמור בהסכם ובסה"כ 75,000 ₪ בצירוף ריבית פיגורים כאמור בסעיף 4ז' להסכם.

כמו כן זכאי התובע לתשלום עבור דמי השכירות שלא שולמו מחודש אוקטובר 2002 (מחמת התיישנות) בצירוף ריבית הפיגורים כאמור בסעיף 4ז' להסכם מהיום בו היו הנתבעים אמורים להעביר את דמי השכירות, ועד למועד התשלום בפועל. יודגש כי התובע ייטען כי על הנתבעים לשלם לו את דמי השכירות מיום מכירת הדירה ועד לתשלום בפועל ובצירוף ריבית הפיגורים כאמור בסעיף 4ז' להסכם.

18. לחילופי חילופין, ייטען התובע כי כאמור בהסכם, על הנתבעים להמציא ערובה נאותה (כגון משכנתא על בית מגוריו). בנוסף, על הנתבעים להשיב לתובע את כל דמי השכירות שקיבלו מחודש אוקטובר 2002 (מחמת התיישנות) ועד למועד התשלום בפועל ובצירוף ריבית פיגורים כאמור בסעיף 4ז' להסכם. כמו כן, מבוקש כי יינתן פסק דין הקובע כי ביום 01/01/2012 ימונה שמאי, מטעם לשכת השמאים, על מנת להעריך את הנכס. עם מתן הערכת השמאי כאמור, ישלמו הנתבעים לתובע מחצית מהערכה זו. עד למועד זה כמובן ישלמו הנתבעים לתובע מחצית מסכום השכירות שהייתה צריכה להיות משולמת לו לא מכרו הנתבעים את הדירה. על כל פיגור בתשלום יחול האמור בסעיף 4ז' להסכם.

19. יודגש כי דרישותיו של התובע לקבל מסמך כלשהו לעניין השכרת הדירה, או ייפוי כוח כלשהו על מנת לברר עניין זה בעצמו, נתקלו בהתעלמות מטעמם של הנתבעים.

20. לבית משפט נכבד זה הסמכות העניינית והמקומית לדון בתביעה זו נוכח מקום מגורי הנתבעים.

21. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד להזמין את הנתבעים לדין ולחייבם בתשלום סך התביעה לתובע בצירוף ריבית והצמדה מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל ובצירוף שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

_________________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ התובע

מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...
 • תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה

  תום הלב במו"מ לכריתת חוזה הינה חובה המוטלת כי על הצדדים בשלב הטרום חוזי לנהוג האחד כלפי השני בדרך מקובלת ובתום לב...
 • הפרת חוזה - מה שצריך לדעת, בקצרה

  הפרת חוזה הינה התנהגות של צד לחוזה אשר אינה תואמת את המוסכם והאמור בחוזה ו/או מעשה או מחדל הנוגד...