Accessibility Tools

כתבי טענות

כתבי טענות נבחרים שהוגשו במסגרת תחומי התמחותו של המשרד

כתבי טענות משפטיים

 ריכזנו לנוחותכם חלק מכתבי הטענות בתחומי התמחותנו שהגשנו לערכאות בתי המשפט במהלך שנות פעילות המשרד לרבות כתבי טענות בדיני חוזים, דיני חברות, מקרקעין, הוצל"פ, פשיטת רגל וכיו"ב

כתבי טענות דיון אזרחי

מרשתנו, חברה בע"מ ביקשה לתקן את רכבה שהתחמם במוסך. פעם אחר פעם, ולמרות ששילמה מרשתנו עבור כמה וכמה תיקונים המשיך הרכב והתחמם. בפעם האחרונה התחמם

ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. משפט

במסגרת פעילות משרדנו כמשרד עו"ד לחוזים מרשנו חתם על חוזה החזר חוב ע"ס כ- 1,500,000 ש"ח. בנוסף העביר כביטחון להחזר החוב את שיק שלו ושל

המדובר בתובענה כנגד ערב, כאשר בנק אוצר החייל טוען כי החייב העיקרי (שהינו אחיה של המבקשת) יצא את הארץ לצמיתות. למעשה, במועד הגשת התובענה היה

כתבי טענות הוצל"פ ופשט"ר

ההמחאות נשוא ערעור זה נגנבו כאשר הם חתומות ע"י מרשתנו. לאחר מכן זויפו חתימות ההסב של הנפרעת ונמסרו לבנק לניכיון. לבקשת הנפרעת, שגילתה ראשונה את

המדובר ב- התנגדות לביצוע שטר בתובענה על בסיס המחאות שמסרה מרשתנו בשל עסקת יסוד שערכה הנתבעת עם חברה בע"מ. מעולם לא נטען ע"י הנתבעת שלמרשתנו

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב בשנת 1993 ע"פ פסק דין שניתן ביום 29/04/1992. מסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק

כתבי טענות דיני מקרקעין

כתב הגנה ב- תביעה לפינוי מושכר מבניין שלם בנווה צדק בתל אביב. הבניין הושכר במשך שנים רבות ואולם מצב הדירות המושכרות היה בכי רע ובצדק

המדובר ב תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי אשר עוסקים בבעיה החמורה של שוכרים אשר לא מפנים את המושכר, למרות שאין

המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את

כתבי טענות עובדים זרים