Accessibility Tools

כתבי טענות

כתבי טענות נבחרים שהוגשו במסגרת תחומי התמחותו של המשרד

כתבי טענות משפטיים

 ריכזנו לנוחותכם חלק מכתבי הטענות בתחומי התמחותנו שהגשנו לערכאות בתי המשפט במהלך שנות פעילות המשרד לרבות כתבי טענות בדיני חוזים, דיני חברות, מקרקעין, הוצל"פ, פשיטת רגל וכיו"ב

כתבי טענות דיון אזרחי

המדובר ב- הפרת חוזה מכר דירה שאליה צמודים מקרקעין ואשר ע"פ מצגי המוכרים, אשר ניסו כבר בעבר למכור את הנכס, והמתווכים עובר לחתימת הסכם המכר

ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. משפט

תביעה זו הוגשה בשם מרשנו בגין הפרת חוזה שנחתם לשיתוף פעולה בין הצדדים. בשלב מסויים, כמה שנים לפני תום תקופת ההסכם החליטה הנתבעת, באופן חד

כתבי טענות הוצל"פ ופשט"ר

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב בשנת 1993 ע"פ פסק דין שניתן ביום 29/04/1992. מסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב במסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ. במהלך תקופה זו לא נעשתה כל פעולה

לפניכם דוגמא להתנגדות לביצוע שטר. המדובר בחברה קבלנית, שאותה ייצג משרדנו, אשר נתבעה על ידי צד ג' שנטל לידיו המחאה לפקודת קבלן משנה של מרשתנו.

המדובר ב- התנגדות לביצוע שטר בתובענה על בסיס המחאות שמסרה מרשתנו בשל עסקת יסוד שערכה הנתבעת עם חברה בע"מ. מעולם לא נטען ע"י הנתבעת שלמרשתנו

כתבי טענות דיני מקרקעין

כתב הגנה ב- תביעה לפינוי מושכר מבניין שלם בנווה צדק בתל אביב. הבניין הושכר במשך שנים רבות ואולם מצב הדירות המושכרות היה בכי רע ובצדק

המדובר ב תביעה לפינוי מושכר לפי פרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי אשר עוסקים בבעיה החמורה של שוכרים אשר לא מפנים את המושכר, למרות שאין

המדובר בתביעה לפינוי מושכר בסדר דין מהיר, ובהתאם לפרק טז לתקנות סדר הדין האזרחי. משכיר אשר ניצל נזילת מים שארעה במושכר על מנת לתרץ את

כתבי טענות עובדים זרים