Accessibility Tools

כתבי טענות הוצל"פ ופשט"ר

כתבי טענות נבחרים בסוגיות הנוגעות להוצאה לפועל ופשיטת רגל

כתבי טענות הוצאה לפועל ופשיטת רגל

להלן כתבי טענות נבחרים שהוגשו על ידינו לבתי המשפט השונים בסוגיות הנוגעות לדיני הוצאה לפועל ופשיטת רגל
מומלץ כי תעיינו גם בדף: מאמרים הוצאה לפועל ופשיטת רגל

ההמחאות נשוא ערעור זה נגנבו כאשר הם חתומות ע"י מרשתנו. לאחר מכן זויפו חתימות ההסב של הנפרעת ונמסרו לבנק לניכיון. לבקשת הנפרעת, שגילתה ראשונה את

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב במסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ. במהלך תקופה זו לא נעשתה כל פעולה

המדובר ב- התנגדות לביצוע שטר בתובענה על בסיס המחאות שמסרה מרשתנו בשל עסקת יסוד שערכה הנתבעת עם חברה בע"מ. מעולם לא נטען ע"י הנתבעת שלמרשתנו

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב בשנת 1993 ע"פ פסק דין שניתן ביום 29/04/1992. מסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק

לפניכם דוגמא להתנגדות לביצוע שטר. המדובר בחברה קבלנית, שאותה ייצג משרדנו, אשר נתבעה על ידי צד ג' שנטל לידיו המחאה לפקודת קבלן משנה של מרשתנו.