Accessibility Tools

זכרון דברים דירה

כריתת זיכרון דברים לשם רכישת דירה והמשמעות של הפרת זיכרון דברים למכירת / לרכישת דירה

זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין, חתימה על זיכרון דברים בכתב לרכישת נכס מקרקעין הינה ברוב המקרים מחייבת, והצד המפר יכול שיהיה מחויב בפיצוי כלפי הצד המקיים. המבחנים לאכיפת הסכם, ע"פ זיכרון דברים, מתבססים על מבחני דיני החוזים וחוק המקרקעין. השאלה שבית המשפט ישאל היא האם זיכרון דברים עומד במבחני גמירות הדעת והמסוימות של חוק החוזים. ממילא אם יעמוד זיכרון הדברים במבחנים אלו הוא יכול להיחשב כ- "מסמך בכתב" כמשמעות בסעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין"). יש לבדוק ראשית האם במועד חתימת זיכרון הדברים גמרו בדעתם הצדדים להתקשר בהסכם, ושנית, האם זיכרון הדברים מסוים דיו, היינו האם המסמך מפורט דיו כך שהוא מכיל את כל הפרטים המהותיים לצורך העסקה.

 

זכרון דברים דירה


מבוא:

כ- עורך דין מקרקעין יבהיר שוב הח"מ כי כאמור לעיל, חתימה על זיכרון דברים מחייבת מצד אחד אך בד"כ ובמרבית המקרים הוא אינו כולל את כל התנאים עליהם מבקשים להסכים הצדדים. במצב שכזה, מתחייב צד להסכם מבלי שברורים לחלוטין תנאיו של ההסכם לרבות פגמים שיש בנכס, עיקולים וכיו"ב.

יודגש עוד, כי מאחר ובזכרון דברים מדובר בהסכם מקרקעין לכל דבר ועניין הרי יש לכך משמעות לעניין דיווחי המס של הצדדים לרשויות. מאחר והמועד להגשת הודעה לרשויות המס נספר מיום הרכישה הרי שיום הרכישה מוגדר גם כיום חתימת זיכרון הדברים או העברת התשלום הראשון עבור הנכס (הקודם מביניהם). אם כן, זיכרון הדברים מקצר את המועד הקובע לעניין מס רכישה ואם יאחרו הצדדים בדיווח על העסקה ייאלצו לשלם ריביות וקנסות בגין איחור זה גם אם חתמו בתאריך מאוחר יותר הסכם מכר מסודר ומפורט. 

המבחנים לקביעה האם זיכרון הדברים מחייב:

כאמור לעיל, חתימה על זיכרון דברים בכתב לרכישת נכס מקרקעין הינה ברוב המקרים מחייבת, והצד המפר יכול שיהיה מחויב בפיצוי כלפי הצד המקיים. כמשרד עו"ד חוזים נתקל משרדנו לא פעם בצד לזכרון דברים שלא היה מודע עד כמה חתימתו מחייבת וחשוב לנו להדגיש שוב כי זכרון דברים הוא בראש ובראשונה הסכם לכל דבר. כאמור לעיל, כבכל הסכם, ייבדוק בית המשפט האם זכרון הדברים עליו חתמו הצדדים עונה על דרישת גמירות הדעת ודרישת המסויימות הקבועות בחוק החוים. 

על כך אמר בית-המשפט, מפי השופט ד' לוין, בע"א 2821/90 שומרוני נ' א' רוזנבלום ואח' (פורסם בנבו), בעמ' 205:

"זכרון דברים, שנושאו עסקה במקרקעין, יחשב כחוזה תקף רק אם יעמוד;

א) במבחני חוק החוזים שהם:

(1) גמירות-דעת של הצדדים בעת החתימה על זיכרון-הדברים.

(2) מסויימות המתבטאת בכך שזיכרון-הדברים יכלול בחובו את הפרטים המהותיים החיוניים לעסקה.

(ב) בדרישת הכתב המהותי שמציב סעיף 8 לחוק המקרקעין.

הלכה ידועה היא, כי זכרון דברים העומד במבחן המסוימות מקיים בכך גם את דרישת הכתב שבסעיף 8 לחוק המקרקעין (ע"א 77/158 רבינאי נ' מן שקד, פ"ד לג(2) 287-281; ע"א 83/579 זוננשטין נ' גבסו ואח', פ"ד מב(2) 278; ע"א 83/686 אליסיאן ואח' נ' חברת יעקב יהלומי בע"מ, פ"ד מא(4) 161)..."

בנוסף לומד בית המשפט על הכוונה ליצור הסכם מחייב מ- "נוסחת הקשר" בין זיכרון הדברים לבין החוזה המסודר שאמור להיחתם בעתיד בין הצדדים. על כך נדון בהמשך הדברים.

השופט ברק (כתוארו אז) בע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ (בפירוק) הנ"ל, בעמ' 287 דן במבחנים שעל בית המשפט לערוך שעה שהוא בא לקבוע האם זיכרון הדברים בין הצדדים מחייב אם לאו:

"המבחן הראשון לתוקפו המשפטי של זיכרון הדברים הוא בכוונתם של הצדדים... על כוונה זו יש ללמוד מהתנהגותם של הצדדים לפני, בשעת ולאחר ההסכמה על זכרון הדברים ומתוך זכרון הדברים עצמו. בחינתו של זכרון הדברים עצמו חייבת לשים דגש על שני עניינים: היסודות שהצדדים קבעו בזכרון הדברים עצמו ו'נוסחת הקשר' שנקבעה בזכרון הדברים בינו לבין 'החוזה' הפורמלי שיחתם בעתיד. במקום שהצדדים קבעו את עיקרי היסודות לעיסקה שביניהם בזכרון הדברים עצמו ניתן להניח כי כוונתם היתה להגיע לכדי קשר משפטי מחייב ואין להניח כי התכוונו רק לשלב ביניים במשא ומתן שביניהם. לעומת זאת, אם התנאים היסודיים לעיסקה – כגון מחיר, כמות וזמן בעסקת מכר – לא הוסכמו בין הצדדים, יש להניח כי טרם סכמו את המשא ומתן ביניהם וזכרון הדברים אינו אלא שלב ביניים במשא ומתן שטרם נסתיים".

(וכן ראה בעניין זה ע"א 440/75 זנדבנק ואח' נ' דנציגר ואח' (פורסם בנבו), ע"א 532/82 ר' גרדוס נ' מ' גרדוס (פורסם בנבו), ע"א 3102/95 י' כהן נ' ש' כהן (פורסם בנבו).

 

גמירות דעת:

זהו תנאי הכרחי להגדרת זיכרון הדברים כהסכם מחייב. בית המשפט יבדוק האם הצדדים אכן התכוונו, במועד חתימת זיכרון הדברים, להתקשר בהסכם למכירת הנכס. קיום גמירות הדעת נבדק בד"כ ע"פ הנסיבות. בית המשפט בוחן את התנהגות הצדדים לפני, במהלך ואחרי חתימת זיכרון הדברים. כמו כן בוחן את תוכנו של זיכרון הדברים. בסיומה של בדיקה זו שואל בית המשפט האם, נוכח נתונים אלו, היה מתכוון אדם מן הישוב להיכנס להסכם למכירת הנכס. אם לדוגמא קבעו הצדדים על תאריך לחתימת הסכם המכר ו/או קבעו פיצוי מוסכם להפרת זיכרון הדברים, יהיו אלו נסיבות מהן ילמד בית המשפט על גמירות דעת בין הצדדים.

על גמירות-דעת, כתנאי ראשוני ויסודי ליצירת חוזה, כותבת ג' שלו בספרה, "דיני חוזים" (מהדורה שניה, תשנ"ה).], בעמ' 85:

"תנאי ראשוני ויסודי ליצירת החוזה הוא גמירות דעתם של הצדדים להתקשר זה עם זה בחוזה המסוים. בתנאי גמירת הדעת באה לידי ביטוי הדרישה למפגש רצונות הצדדים והסכמתם ההדדית להתקשר בחוזה... גמירת הדעת היא רצון מגובש, כוונה רצינית להתקשר בחוזה והחלטיות. בניגוד לכוונה ליצור יחסים משפטיים שהיא מופשטת וכללית, גמירות הדעת היא מוגדרת וצריכה להיות מכוונת להתקשרות מסויימת עם צד מסויים" (ההדגשה שלי – ה' ש').

ובהמשך הדברים (בעמ' 86):

"מבחן גמירות הדעת הוא מבחן חיצוני של ההצהרה ולא מבחן פנימי של הכוונה...

ההנחה האמפירית ביסוד הוראות החוק הנוגעות ליצירת חוזה היא, כי בדרך כלל קיימת זהות בין הרצון הפנימי להצהרתו החיצונית. מהנחה זו נובע הגיונו ותקפו של המבחן האוביקטיבי.

הנה-כי-כן, כדי לקבוע אם זיכרון-הדברים מגלה גמירות-דעת, עלינו לבחון, אם קבעו בו הצדדים את יסודות העסקה ואם ניתן ללמוד מלשונו כי הם התכוונו להתקשר בקשר משפטי מחייב."

 

מסוימות:

מסוימות הינה הסכמה בזיכרון הדברים בנוגע לפרטים עיקריים חיוניים בעסקה.

במילים אחרות, חוזה בין צדדים או "מסמך בכתב" "מסוים" כמשמעותו בסעיף 8 לחוק המקרקעין, חייב להכיל את כל הפרטים המהותיים לקיום עסקת המכר בין הצדדים. בתחילה מקובל היה לומר כי הפרטים המהותיים הינם שמות הצדדים, מהות הנכס, מהות העסקה, המחיר, זמני התשלום, הוצאות מסים וכיו"ב פרטים חשובים לעסקת המכר הספציפית, עליה מתכוונים הצדדים לחתום. הפסיקה האחרונה הכירה בהסכם כמסוים גם כאשר לא הופיעו בו התנאים החיוניים הנ"ל לעסקה וזאת כאשר ניתן להשלים אותם ע"י הוראות החוק (ראה ע"א 251/85 ר' א' רוטמנש ואח' נ' ויניגר בעמ' 831 (פורסם בנבו)). כמובן שבית המשפט ישלים פרטים אלו רק לאחר שנוכח לדעת שהצדדים לזיכרון הדברים, במעמד החתימה אכן התכוונו לאותן השלמות.

התייחס לעניין זה השופט ברק (כתוארו אז) בע"א 158/77 רבינאי נ' חברת מן שקד בע"מ (בפירוק) הנ"ל בעמ' 281:

"התנאים המהותיים של העסקה משתנים, מטבע הדברים, מענין לענין. במכירת מקרקעין טבעי הוא כי תנאים מהותיים אלה יכללו את הצדדים להתקשרות, תיאור הנכס הנמכר, המחיר ומועדי התשלום והמסירה (ע"א 471/76). דרישה זו רוככה במשך הזמן, והכלל עתה הוא, כי במקום שהמבחן הראשון מתקיים, דהיינו, קיימת כוונה של הצדדים ליצור קשר משפטי מחייב, אין צורך כי כל התנאים החיוניים והמהותיים יופיעו שחור על גבי לבן בזיכרון הדברים עצמו. את התנאים המהותיים והחיוניים הנוכחים 'פיזית' בזיכרון הדברים ניתן להשלים 'באופן נורמטיבי', אם לא משתמעת כוונה אחרת, באמצעות הוראות חוק משלימות, כגון סעיף 21 לחוק המכר, תשכ"ח-1968".

 

נוסחת הקשר:

כאמור לעיל, נוסחת הקשר היא הקשר שבין זיכרון דברים לבין החוזה המשפטי המחייב. השאלה הנשאלת היא האם זיכרון הדברים הינו רק שלב במו"מ או שמא הוא מהווה את גמירות דעתם של הצדדים ליצור קשר משפטי מחייב. ככלל ניתן לומר כי אם נוסחת הקשר שקבעו הצדדים היא כי זיכרון הדברים "כפוף לחוזה פורמאלי" יש בכך בכדי להראות כי כוונת הצדדים הייתה לראות בזיכרון הדברים רק שלב ביניים (ראה ע"א 471/76 אברהם גויטע נגד חיים ו-מלכה וייס, פ"ד לא(2) 187). מנגד, אם נוסחת הקשר שקבעו הצדדים היא כי זיכרון הדברים הינו "עד שיוכן" הסכם פורמאלי משמעות הדברים, ע"פ הפסיקה, היא כי התחייבות הצדדים כאמור בזיכרון הדברים תיכנס לתוקפה מייד. כך הם פני הדברים כאשר נרשם בהסכם כי סכום כזה או אחר ישולם במעמד החתימה על זיכרון הדברים, ואילו היתרה 'עם חתימת החוזה שייערך אצל עורך-דין' (ע"א 118/53 שלמה אגסי נגד שמעון ו-מלכה קריבושי, ואח' פ"ד ט 96))".

במקביל לדברים אלו חשוב להדגיש את דבריו של השופט ברק בע"א 158/77 הנ"ל:

"מן הראוי לציין כי נוסחאות אלה ואחרות כבודן במקומן מונח, אך אין לראות בהן חזות הכל. הכל תלוי בכוונת הצדדים, עליה יש ללמוד ממכלול העובדות של המקרה. אין לבודד את "נוסחת הקשר" ממכלול עובדות אלה. כך למשל, אפילו נזקקו הצדדים לנוסחה כי זכרון הדברים 'נתון לחוזה פורמלי', ניתן לראות בזכרון הדברים חוזה מחייב, אם 'כוונת הצדדים להתחייב זה כלפי זה היתה ברורה ונעלה מספק'.

 

זכרון דברים כחוזה מחייב בפסיקה:

בה"פ 57164-11-13 בן ששון ואח' נ' בן עטר ואח' [פורסם בנבו 29/11/15] דן בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה לסעד הצהרתי בעניין תוקפו של זכרון דברים לרכישת דירה. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי יש לאכוף את זכרון הדברים כהסכם מחייב בין הצדדים ולפיכך מינה כונס נכסים לאכיפתו. במסגרת פסיקתו קבע בית המשפט כי זכרון דברים יכול להיחשב כחוזה מחייב ומעמדו ככזה נגזר מהמשמעויות שהצדדים נתנו לו ((גבריאלה שלו דיני החוזים החלק הכללי, 164 (2005)). בית המשפט קבע כי זכרון הדברים עומד במבחן המסויימות: הוגדרה הדירה הנמכרת, הוסכם הוסכמה התמורה, מועד התשלום ומועד המסירה. בית המשפט קבע כי אין לראות בהיעדר קביעות לגבי הסדרי המיסוי כחסר ששולל את דרישת המסויימות. כמו כן קבע בית המשפט כי זכרות הדברים עומד במבחן גמירות הדעת: זכרות הדברים נחתם על ידי הצדדים ואף שולמה מקדמה, דבר הבא ללמד על כך כי מדובר בהסכם ולא רק בקיבוע מחירה של הדירה (ראו ע"א 602/72 שלום שוק-הלוי נ' כדורי מוכתר פד"י כח(1) 519, 522 (1974); ע"א 158/77 חוה רבינאי הנ"ל). בית המשפט אף התייחס לנסיבות החיצוניות לזכרוןם הדברים ולנוסחת הקשר בקבעו:

בזכרון הדברים נכתב במפורש כי "חוזה המכירה ייעשה בימים הקרובים, שכר טרחה ע"ח שני הצדדים". נוסחאות קשר כגון זו מעידות על תפיסת הצדדים לחוזה את היחס שבין זכרון הדברים לחוזה פורמלי (דניאל, פסקה 19) ועשויות להוות אינדיקציה על גמירת דעת. נוסחאות קשר לפיהן הצדדים חותמים על זכרון הדברים "עד שיוכן חוזה פורמלי", או כאשר סכום פלוני שולם במעמד החתימה על זכרון הדברים והוסכם כי יתרת התמורה תשולם לאחר חתימת החוזה הפורמלי, מעידות על רצון הצדדים להעניק לזכרון הדברים תוקף מחייב. זכרון הדברים אינו מזכיר כי תחולת העסקה כפופה לחתימה על חוזה פורמלי ומכאן המסקנה שהצדדים ראו בזכרון הדברים מסמך אשר מעגן את הסכמתם להתקשר בעסקת המכר, גם אם צפו חתימת מסמך נוסף. מכל מקום הפרשנות המילולית של נוסחת הקשר אינה חזות הכל (רבינאי, 288, השוו ע"א 9247/10 רוזנברג נ' סבן [פורסם בנבו] פסקה 17 (24.7.2013)).

המקובץ לעיל הביא את בית המשפט בתיק בן ששון ואח' הנ"ל כי יש לאכוף את זכרון הדברים כהסכם מכר דירה וכך כאמור הורה.  

ביטול זיכרון דברים:

העילות לביטול זיכרון דברים זהות בעיקרן לעילות של ביטול חוזה והן קבועות בדיני החוזים. מלבד גמירות הדעת ומסוימות, ניתן לעתור לביטול זכרון דברים בעילות כגון, עושק, מרמה, חוסר תום לב וכיו"ב תוכלו לקרוא בהרחבה על הדרכים לביטול הסכם במאמר המשרד "ביטול חוזה" וספציפית יותר במאמר ביטול חוזה דירה.

הבהרה

דברי ההסבר אשר פורטו במאמר זה הובאו בצורה חלקית, תמציתית ובכלליות. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. אין המאמר דלעיל מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי ובכל רכישת נכס מקרקעין מומלץ בחום לפנות ל- עורך דין מקרקעין על מנת להבטיח את כל זכויותיכם ע"פ הדין.

logoround 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה מכר דירה

  ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על...
 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...
 • פיצויים על הפרת חוזה

  פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו...
 • הסכם רכישה / מכר דירה

  רכישה או מכירה של דירה היא ברוב המקרים העסקה הגדולה ביותר שחלק גדול מאיתנו יעשה אי פעם בחייו. אנו,...

כתבי טענות קשורים

 • הפרת הסכם מכר דירה

  המדובר ב- הפרת חוזה מכר דירה שאליה צמודים מקרקעין ואשר ע"פ מצגי המוכרים, אשר ניסו כבר בעבר למכור...
 • כתב תביעה - חוסר תום לב במשא ומתן בחוזה מכר בית

  כתב תביעה שהוגש על ידי משרדנו בגין חוסר תום לב במשא ומתן לכריתת חוזה דירה. מרשנו ניהל מו"מ ארוך עם...
 • כתב תביעה - אכיפת הסכם מכר דירה

  לאחר שחתמו מרשינו על הסכם מכר דירה ולאחר שפנו לבנק על מנת לקבל אישור סופי למשכנתא התברר על ידי...
 • סיכומים בתביעה בבית המשפט המחוזי לביטול הסכם מכר בעקבות מרמה ועושק

    המדובר בתביעה שהוגשה על ידי משרדנו (כמשרד עורכי דין לחוזי מקרקעין) לבית המשפט המחוזי בגין ביטול הסכם...
 • תובענה לביטול הסכם מכר דירה

  המדובר בלקוחה שהגיעה אל משרדנו לאחר שנודע לה לגמרי במקרה שהדירה בה היא מתגוררת נמכרה ! כך ! ככל...