Accessibility Tools

זכויות עובדים בעת פירוק חברה

בשנים האחרונות עברו על המשק העולמי והישראלי תקופות קשות בהן חברות רבות הפכו לחדלות פירעון. עוד לפני פירוק החברות, מרביתן נקלעות לקשיים כלכליים שאינם מאפשרים להן תשלום לעובדים: שכר עבודה, הפרשות עבור קופות גמל, הפרשות לפוליסות ביטוח פנסיה או תשלום עבור זכויות סוציאליות שונות כדמי הבראה, מחלה, ביגוד וכדומה. חברה שעדיין לא פורקה אולם אין בידה לשלם את חובותיה נחשבת לחברה חדלת פירעון.

כאשר חברה נקלעת למצב בו אינה יכולה להמשיך ולהתקיים מבחינה פיננסית, ויוצא צו פירוק או פשיטת רגל, נכסי החברה והכספים שעדיין נמצאים ברשות החברה מחולקים לנושים השונים ובעלי החוב. החוק קובע סדר מסוים בין בעלי החוב השונים, ועובדי החברה נמצאים בקדימות מעל לנושים מסוגים אחרים, או בשפה המשפטית – נושים בדין קדימה.

לעתים קרובות, נוצר מצב שבו הכספים שנמצאים בבעלות החברה המתפרקת ושווי נכסיה אינו מספיק לכיסוי חובותיה ואף לא לתשלום המגיע לעובדי החברה עבור עבודתם. במקרה זה, ביטוח לאומי נכנס לתמונה במטרה להשלים את תשלום הכספים והפיצויים המגיעים לעובדים. קבלת התשלום מותנית בהגשת תביעת חוב על ידי העובד כאשר החברה מוגדרת כחדלת פרעון ומוצע כנגדה צו פירוק.

ביטוח לאומי במקרים רבים אינו משלם את מלוא הסכום אותו היה מקבל העובד מהמעסיק, אלא מוגבל על ידי תקרות שונות הקבועות בחוק עבור הפיצויים השונים ועבור התוספות השונות.

זכויות העובד – תשלום פיצויים

ישנם סכומי פיצוי רבים המגיעים לעובדים לאחר פיטוריהם: שכר עבודה שלא שולם, דמי הלנת שכר, פיצויי פיטורין, פדיון ימי חופשה, תוספת חגים, כוננות, ביגוד, דמי הבראה, דמי הודעה מוקדמת, שעות נוספות, ותשלום לקופות גמל לצבירת חסכון לפנסיה. לאחר חלוקת כספי החברה, ביטוח לאומי משלים את המגיע לעובדים, אך מגביל את תקרת הגמלה שהעובד מקבל ל-10 משכורות ממוצעות במשק.

מבין סוגי הפיצויים האלו, לשכר עבודה ישנה עדיפות על סוגי הפיצוי האחרים. רק לאחר תשלום שכר העבודה (הכולל שכר בסיסי, בונוסים ותוספות ללא הוצאות אחזקת רכב וטלפון) ישולמו יתר הפיצויים שמגיעים לעובד, החל מתשלום פיצויי פיטורין. גם בתשלום פיצויי פיטורין הסכום הראשוני יגיע מקופות גמל בהן נצברו לעובד דמי פיצויי פיטורין במהלך עבודתו. רק במידה וסכום זה אינו מספיק לכיסוי פיצויי הפיטורין המגיעים לעובד, יתרת הפיצוי תשולם כחלק מהגמלה אותה יקבל מביטוח לאומי.

זכויות העובד - קופות גמל

לאחר תשלום שכר עבודה ופיצויי פיטורין, ביטוח לאומי משלים את חלקו של המעסיק ושל העובד להפרשות לקופות גמל לפנסיה שלא שולמו על ידי המעסיק. התשלום לקופות הגמל מוגבל לפעמיים השכר הממוצע במשק.

דמי הודעה מוקדמת הם חלק מהזכויות להן זכאי העובד ויכוסו על ידי ביטוח לאומי, אולם דמי הלנת שכר ודמי הלנת פיצויי פיטורין לא ישולמו על ידי ביטוח לאומי.

כדאי גם להתייעץ בנושא זה עם עורך דין חברות על מנת לקבל מידע רחב יותר על זכויותיכם. 

המאמר נכתב ע"י עדי דהן

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • קיפוח המיעוט – אכיפת בעלי מניות הרוב לרכישת מניות המיעוט

  אכיפה על בעלי מניות הרוב לרכוש את מניותיהם של בעלי מניות המיעוט הינו אחד מהסעדים הקיצוניים...
 • קיפוח המיעוט בחברה

  לא אחת, בעיקר בחברת מעטים, או בחברה משפחתית, יש לבעלי מניות הרוב שליטה כמעט מוחלטת בפעילות החברה...
 • קיפוח המיעוט - הלכה למעשה

  קיפוח המיעוט בחברה הינה פגיעה בציפיות הלגיטימיות של בעלי מניות המיעוט לניהול משותף של החברה. במידה...
 • "מה אומר חוזה הטיפול שבין רופא ומטופליו ומהי "הסכמה מדעת

 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...

כתבי טענות קשורים

 • בקשה לסעדים זמניים - קיפוח המיעוט

  כתב תביעה ובקשה למתן צו עיקול זמני שהוגשו לבית המשפט המחוזי בתל אביב. בסמוך לאחר הפסקת פעילותה של...
 • השבת מניות - בקשה לסעד זמני

  ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה...