Accessibility Tools

הפרת חוזה - מה שצריך לדעת, בקצרה

כיצד לנהוג כאשר חוזה עליו חתמתם מופר, מה עליכם לעשות ומה הן המשמעויות של ביטולו

הפרת חוזה הינה התנהגות של צד לחוזה אשר אינה תואמת את המוסכם והאמור בחוזה ו/או מעשה או מחדל הנוגד את דיני החוזים כגון חוסר תום לב בקיומו של החוזה. במקרה של הפרת החוזה רשאי הצד הנפגע לבטל את החוזה או לחילופין לדרוש את אכיפתו, כמו כן זכאי הנפגע לפיצויים על הפרת החוזה.

ברשימה זו נדון בקצרה, בשפה פשוטה ועל דרך של שאלות ותשובות כיצד יש לנהוג בסיטואציות של הפרת חוזה. להרחבה בסוגיות הנוגעות להפרת הסכמים אתם מוזמנים לעיין במאמר משרדנו "הפרת חוזה".

 

 

הפרת חוזה בקצרה
מה הן הזכויות המוקנות לנפגע מהפרת חוזה?

כאשר החוזה מופר מעניקים דיני החוזים לנפגע את האפשרות להחליט האם הוא מבקש לאכוף את החוזה ולבקש פיצוי מהמפר או לחילופין לבטל את החוזה ולבקש פיצוי על הפרת החוזה.

כיצד לאכוף את החוזה?

כאמור, זכותו של הנפגע מהפרת חוזה היא לאכוף את החוזה ובדרך כלל יעדיף בית המשפט לאכוף את החוזה ולא לבטלו. אכן, לעיתים אכיפת החוזה אינה אפשרית (לדוגמא חוזה לקבל עבודה או שירות אישי, החוזה אינו בר ביצוע יותר או כאשר אין זה צודק יותר לאכוף את ההסכם), ואולם כאשר הדבר אפשרי יש לפנות אל בית המשפט בסעד של אכיפה וקבלת פיצוי על הנזקים שנגרמו כתוצאה מהפרת החוזה על ידי הנתבע.

כיצד לבטל חוזה שהופר?

במידה וייבחר הנפגע לבטל את החוזה הוא רשאי לעשות זאת ועליו להודיע על כך למפר. בהודעת ביטול החוזה יפרט הצד הנפגע את העילות לביטול חוזה. במידה והמדובר בהפרה יסודית רשאי הצד הנפגע לבטל את החוזה לאלתר והוא יודיע על כך בהודעת הביטול. במידה והמדובר בהפרה שאינה יסודית תינתן לצד המפר הזדמנות לתקן את ההפרה ותינתן התראה שבמידה ולא תתוקן ההפרה בתוך תקופת הזמן שתיקבע בהודעה – הרי שההסכם יהיה בטל ומבוטל.

האם ניתן לבטל רק חלק מחוזה שהופר?

במידה והחוזה ניתן להפרדה לחלקים, במידה ועילת הביטול קשורה אך ורק לחלק שאותו מבקשים לבטל ובמידה ולאחר שיבוטל אותו חלק עיקר החוזה ומטרתו יישארו על כנם ניתן לבטל רק חלק מהחוזה ולא את כולו.

מה קורה כשמקבל הצד המפר את הודעת הביטול?

משנשלחה והתקבלה הודעת הביטול, הרי שהחוזה בטל, אלא אם כן פנה בתוך זמן סביר הצד המפר (שאליו נשלחה הודעת הביטול) לבית המשפט בבקשה כי ייקבע ויוצהר שהודעת הביטול נשלחה שלא כדין וכי החוזה עדיין תקף, שריר וקיים.

כיצד יש לפעול לאחר שבוטל החוזה בעקבות הפרתו?

עם ביטול החוזה על הצדדים להשיב האחד לשני את כל מה שקיבלו על פי החוזה. לחילופין לשלם לצד השני את שוויו של מה שקיבל במידה וההשבה היא בלתי אפשרית (לדוגמא כאשר צד לחוזה קיבל סחורה שהתכלתה או נמכרה בינתיים). בוטל רק חלק מהחוזה – על הצדדים להשיב האחד לשני את שקיבלו על פי אותו חלק שבוטל.

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...
 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...
 • פיצויים על הפרת חוזה

  פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו...
 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...

כתבי טענות קשורים

 • סיכומים בתביעה לביטול חוזה הלוואה

  סיכומים אלו הוגשו לאחר דיון שנמשך כ- 4 שנים בתיק בו מרשנו הגיש תביעה ל- ביטול חוזה עליו חתם לטענתו...
 • כתב תביעה - הפרת חוזה, מרמה, טעות, רשלנות

  המדובר בעסקת מכר דירה שאליה צמודים מקרקעין ואשר ע"פ מצגי המוכרים, אשר ניסו כבר בעבר למכור את הנכס,...
 • תביעה כספית - הפרת חוזה

  תביעה זו הוגשה בשם מרשנו בגין הפרת חוזה שנחתם לשיתוף פעולה בין הצדדים. בשלב מסויים, כמה שנים לפני...
 • כתב תביעה - הפרת הסכם ורשלנות חברת כח אדם

  המדובר בתובענה לפיצוי על נזקיה של מרשתנו ע"ס כ- 400,000 ₪ שנגרמו כתוצאה מהפרת הסכם, הטעיה, חוסר...
 • כתב תביעה - ביטול חוזה החזר חוב

  במסגרת פעילות משרדנו כמשרד עו"ד לחוזים מרשנו חתם על חוזה החזר חוב ע"ס כ- 1,500,000 ש"ח. בנוסף...