Accessibility Tools

הסכם מכר מניות

דגשים בעריכת חוזה מכר מניות חברה

חוזה מכר מניות הינו חוזה שנחתם בדרך כלל בין החברה לרוכש מניות שהוקצו על ידי החברה או בין בעל מניות קיים שמעוניין למכור את מניותיו בחברה. כמו בכל חוזה מכר של נכס, גם בהסכם מכר מניות קיימת חשיבות לחובת הגילוי של המוכר, לפיכך בדרך כלל ייכלול ההסכם התייחסות לכל מרכיביה של החברה לרבות מצבה הפיננסי, התחייבויותיה, עובדיה של החברה וכיו"ב. כמו כן חשוב שההסכם ייכלול סעיף העוסק בהמשך ניהולה של החברה על מנתת להבהיר את משמעויות רכישת המניות לא רק מבחינה כספית.

 

בין השאר נתייחס ברשימה זו לעניינים אלו:


 

מבוא:

דגשים בעריכת חוזה מכר מניות


במאמר זה נפרט בפני הקורא את הכללים לעריכת הסכם למכירת מניות / חוזה מכר מניות ואת הדגשים שיש להקפיד עליהם בהסכם כזה. כ- עורך דין לחוזים זה שנים רבות יכול בענווה להעיד הח"מ על חשיבותו הרבה של חוזה מכר מניות, בעיקר בהסדרת המעבר החלק של השליטה במניותיה של חברה פעילה.

הסכם מכר מניות הינו בדרך כלל הסכם מורכב שיש לשלב בו הוראות ספציפיות הנוגעות לגילוי מצבה הנוכחי והמלא של החברה ולהמשך ניהולה. כפי שתוכלו לקרוא בהמשך הדברים ניסינו להבהיר בדרך הפשוטה ביותר את המאפיינים הבסיסיים של הסכם מכר מניות. לאחר שתעיינו בו אנו ממליצים כי תפנו לעורך דין המתמחה בעריכת הסכמים בכלל, ובעריכת הסכמי מכר מניות בפרט. התייעצות עם עורך דין מומחה תמנע חילוקי דעות מיותרים לגבי יישום הוראותיו של ההסכם. 

 להרחבה על הבסיס לכריתת חוזה אנו ממליצים בחום כי תעיינו במאמר משרדנו "ביטול חוזה", שם עמדנו על נושאים רבים הקשורים לכריתתו של חוזה וקיומו. 

 

הבסיס להסכם מכר מניות:

יש לכלול כבר בחלק הראשון של ההסכם הצהרה לעניין מניותיו של המוכר, לרבות היותן נקיות מכל חוב, עיקול, שיעבוד וכיו"ב. הצהרה לעניין החברה, מצבה המשפטי העדכני ותחום עיסוקה. היקף המניות הרשום של החברה, שווין והון המניות המצוי בבעלותו המלאה של המוכר ואת היקף המניות שהוא מעוניין למכור במסגרת הסכם זה.

כמובן שיש לכלול הצהרה לעניין רצונו של הרוכש לרכוש את המניות שאותם מעוניין המוכר למכור.

רוכש, המבקש לרכוש את מניותיה של החברה, צריך להיות מודע כמובן למצבה העדכני של החברה לרבות התחייביות, זכויות, הסכמים, לקוחות, ספקים, עובדים ועוד וכיו"ב. עליו להכניס נתונים אלו לחישובי הרווח וההפסד שבשיקוליו האם לרכוש את המניות, באיזה סכום או לחילופין האם כדאי בכלל לוותר על עסקה זו מכל וכל. הצהרותיו של בעל המניות הנמכרות והצהרותיה של החברה כפי שיפורטו להלן לא, רק שמעגנים באופן טבעי את הסכמות הצדדים לחוזה מכר מניות משפטי מחייב, אלא גם מהווים אינדיקציה חשובה מאין כמוה לכדאיות העסקה עבור הרוכש.

   

הצהרות והתחייבויות המוכר לגבי החברה:

כפי שיובהר עוד בהמשך הדברים יש חשיבות רבה בחוזה מכר מניות לחובת הגילוי של המוכר לעניין המניות שברשותו ועוד יותר לגבי מצבה של החברה נכון למועד מכירת מניותיה. על חובת תום הלב במו"מ לכריתת חוזה בכלל ועל חובת הגילוי בפרט ראה מאמא משרדנו "תום הלב במו"מ לכריתת חוזה".

כמו כן וככל שניתן, כל הצהרה, אפילו הטריוויאלית צריך שתהיה מגובה במסמכים. בהיותו של המוכר מודע למצבה של החברה, וידיעותיו רחבות מהאמור במסמכיה של החברה, עליו להצהיר ולהתחייב לגבי אמיתות ונכונות כל אחד ואחד מהמסמכים אשר יצורפו להסכם המכר.

בין מסמכים אלו שיש לצרף להסכם המכר כבר בשלב הראשון הנם תעודת התאגדות עדכנית של החברה, תקנון תקף של החברה ופרוטוקולים של החלטות מיוחדות בנוגע לשינוי התקנון של החברה (ככל שיש כאלו), הח"מ ממליץ להתייעץ גם ב- עורך דין לחברות לגבי המבנה המשפטי של החברה. . מסמכים נוספים שיש לצרף יפורטו בהמשך מאמר זה.

עוד נדרש מהמוכר לפרט בהסכם מכר המניות את הון המניות הרשום של החברה, הוא המניות המונפק של החברה ובעלויות עליו. פירוט המניות הנמכר והצהרה לעניין מצבן המשפטי ושחרורן מכל חוב כלשהו לטובת צד שלישי או הגבלה כלשהי של צד שלישי עליהן, התחייבות החברה שלא להקצות מניות לצד שלישי כלשהו או הצהרה לגבי הקצאה כזו.

בנוסף  יצהיר המוכר לעניין זהות חברי האסיפה הכללית, הדירקטוריון, המנהל הכללי של החברה, רואה החשבון של החברה, רואה החשבון המבקר של החברה עורך הדין של החברה.

 

הצהרות המוכר והחברה לגבי המצב הכספי ונכסיה של החברה:

במסגרת חלק זה ב- הסכם מכר המניות יש לפרט את העניינים הנוגעים להנהלת החשבונות של החברה. מוטל על המוכר להציג את המאזן המבוקר של החברה ולהצהיר כי הוא אכן משקף את מצבה הפיננסי של החברה וכי ממועד המאזן ועד לחתימת ההסכם לא היה אירוע שיכול להשפיע ולשנות לרעה את מצבה הכספי של החברה. אירוע כזה בינו בין השאר הגשת תביעות אזרחיות או פליליות לרבות צפי להגשת תביעות כגון אלו ולרבות בקשות לפירוקה של החברה. מצד שני יש לפרט תביעות תלויות ועומדות שהחברה הגישה או מתכוונת להגיש כנגד צדדים שלישיים ובכלל. 

במידה ויש מלאי לחברה, יש לצרף נספח נוסף המפרט אותו. כך גם יש להצהיר ולפרט על הרכוש הקבוע של החברה (לרבות פוליסות ביטוח), הקניין הרוחני של החברה, אם יש כזה, ואחזקותיה של החברה בחברות אחרות, שוב אם יש כאלו.
חשיבות ניכרת יש להצהרה ופירוט ערבויות שנתנה החברה לצדדים שלישיים כגון בנקים או ספקים, הצהרה ופירוט של שעבודים, תשלומי דיבידנדים או הטבות עתידיים שמתכוונת החברה להעביר לבעלי מניות או עובדים והתחייבויות שיש לחברה לבעלי מניות ולעובדיה של החברה.

יש להצהיר ולפרט על מילוי התחייבויותיה של החברה כלפי רשויות המס. לרבות הגשת דוחות ותשלומים של היטלים או אגרות לרשויות. יש להצהיר ולפרט על היתרים ורישיונות של החברה לניהול עסקיה.

על המוכר אישית להצהיר כי אין לו אישית כל התחייבויות כלפי החברה, ואם יש עליו לפרטן. כמו כן עליו להצהיר על אינטרס כלכלי או זכות כלשהי בגוף שמתחרה, או עלול להתחרות בחברה.

 

הצהרות המוכר והחברה לעניין החוזים וההתחייבויות עליהם חתומה החברה:

במהלך פעילותה של כל חברה היא חותמת על הסכמים שונים מול ספקים, לקוחות, זכיינים, משווקים, חוזי שכירות וכיו"ב. לפיכך יש להצהיר ולצרף את ההסכמים הללו, עליהם חתומה החברה, לחוזה מכר המניות על מנת שיוכל הרוכש לבדוק גם אותם. 

במסגרת פירוט חוזים יש לוודא כי אין בהם הוראה כלשהי המונעת העברה ו/או הקצאה של מניות לצד שלישי. אם יש הוראות כאלו, יש לוודא כי בהסכם יש מנגנון המנטרל התחייבויות אלו.

על המוכר יש להצהיר ולפרט את הגורמים אשר מולם חתום המוכר כערב אישית להתחייבויותיה של החברה, כמו בנקים, ספקים וכיו"ב.

 

התייחסות לעובדי החברה:

עובדיה של החברה הינם נכס חשוב, אם לא החשוב ביותר, שאת הזכות להעסקתם קונה לעצמו רוכש המניות. במסגרת חלק זה של הסכם מכר המניות יש להצהיר ולפרט את כל העובדים המועסקים על ידי החברה, לרבות תיאור תפקידם, משכורתם וחוזה ההעסקה שלהם.

כמון כן יש להצהיר ולצרף אישורים על תשלום כל ההפרשות הכספיות על פי תנאי העסקתם של העובדים נעשו כדין ו/או על פי הסכם העסקה ובזמן. במסגרת זאת נכללים הפרשות בדין הסכמים קיבוציים, הפרשות לקופות גמל, קופות פיצויים וכיו"ב.

 

הצהרותיו של רוכש המניות:

עד לשלב זה דנו בעיקר בהצהרותיו והתחייבויותיו של מוכר המניות. ואולם, במסגרת חוזה מכר מניות יש חשיבות רבה גם להצהרותיו של הרוכש.

על הרוכש להצהיר כי בדק את מצבה של החברה ואת הזכויות הצמודות למניות הנרכשות וכי בכפוף להצהרותיו של המוכר והחברה הוא רוכש את מניותיה של החברה תוך וויתור על טענה כלשהי של אי התאמה. 

בנוסף נדרש מהרוכש להצהיר כי יש בידיו את כל האמצעים הכלכליים לקיום התחייבויותיו על פי החוזה וכי אין מניעה ו/או הגבלה ו/או איסור, בין אם בדין ובין אם בהסכם, לרכישה והעברת המניות הנרכשות בהסכם על שמו. 

 

התמורה על המניות:

בשלב זה מוגדרת התמורה עבור המניות ודרך התשלום. התשלום יכול להיות בדרך של העברת כספים, העברת מניות אחרות או בכל דרך אחרת עליה יחליטו הצדדים (כמובן בהתייעצות עם רואה חשבון שייתן את חוות דעתו על היבטי המס של עסקת מכר המניות הנידונה).

מומלץ לייחד בשלב זה חלק בחוזה מכר המניות המפרט את חלוקת הון המניות לאחר השלמת העסקה.

יש להתייחס, מלבד את סכום התמורה את תנאי התשלום והמועדים בהם תועבר התמורה עבור המניות הנמכרות, בקצרה גם לחיוב במס על העסקה.

בשלב זה יש לדאוג כי במעמד חתימת ההסכם יאשרו דירקטוריון החברה בהחלטה מסודרת וכדין וכי המכירה, העברת המניות, מינוי הדירקטורים וכיו"ב ידווחו לרשויות המוסמכות.

כמו כן יש לקבוע כי במעמד הסכם זה ייחתמו שטרות העברת המניות. אם התמורה על המניות אינה משולמת במלואה במעמד חתימת ההסכם, יש לשקול קביעת מנגנון כלשהו לפיו המניות הנמכרות יישארו בנאמנות כלשהי עד לתשלום מלוא התמורה.

 

ניהולה של החברה לאחר חתימת הסכם מכר המניות:

מאחר ולמכירת מניותיה של החברה לצד שלישי (ובמיוחד שנמכרות רק חלק מהמניות) משנה ממילא את הדרך בה תנוהל החברה יש להתייחס כבר בהסכם מכר המניות לעניינים חשובים הנוגעים לעניין זה.

יש להסכים על מועד קובע שיבהיר את קו פרשת המים ממנו משוחרר מוכר המניות מחובותיו וזכויותיו בחברה ואשר ממנו מקבל על עצמו הרוכש את החובות והזכויות הנלוות למניות שרכש.

משהסכימו הצדדים על המועד הקבוע, יש להסכים בהמשך על האחריות לפעילותה של החברה לפי המועד הקבוע, ובכלל זה את האחריות הפלילית והאזרחית של מוכר המניות לפעילותה של החברה, התחייבויות לצדדים שלישיים וכיו"ב. כך גם יש לקבוע את האחריות לפעילותה של החברה לאחר המועד הקובע לרבות זכויות חתימה וניהולה של החברה מנקודה זו ואילך.

כעורך דין לחוזים בכלל ועורך דין העורך הסכמי מכר מניות בפרט סבור הח"מ כי הסכם מכר המניות הוא הזדמנות טובה לרענן את דרך פעילות החברה גם במובן של התייחסות לפעילות דירקטוריון החברה והאספות הכלליות, הון המניות של החברה, הוראות ספציפיות לגבי עבירות מניותיה של החברה לאחר חתימת ההסכם, ספריה של החברה והזכות לעיין בהם ובדוחות הכספיים וכיו"ב.

 

קניין רוחני, סודיות ואי תחרות:

במסגרת הסכם מכר המניות יש להתייחס לסודיות של הצדדים ובעלי התפקידים בחברה לגבי פעילותה ועסקיה של החברה והוראות גבי אי תחרות של בעלי המניות והדירקטורים.

כמו כן לזכויות הבעלות והקניין הרוחני של החברה.

 

אימוץ ההסכם:

יש לקבוע מנגנון על פיו תאמץ החברה את הסכם מכר המניות ולהקפיד שהוראותיו אינן סותרות את תקנון החברה.

במידה ויש סתירה, יש לוודא שסתירה זו מיושבת כבר בהסכם מכר המניות, בין אם באמצעות קביעה כי הוראות הסכם המכר יגברו ובין אם בכל דרך אחרת.

 

חילוקי דעות:

כמו בכל הסכם כך גם בהסכם מכר מניות, יש לקבוע דרך פעולה במקרה של חילוקי דעות לגבי ההסכם.

בד"כ מקובל לקבוע מנגנון של בוררות ו/או הסמכות השיפוטית הבלעדית והייחודית של בית המשפט לדון בחילוקי הדעות לגבי ההסכם.

 

הוראות כלליות:

בחלק ההוראות הכלליות מפורטים בדרך כלל הוראות כלליות לעניין ביצועו של ההסכם, כתובות הצדדים, התייחסות למו"מ בעבר, הוראות כלליות לעניין קיומו של הסכם מכר המניות ועוד עניינים כגון אלו.


yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...
 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
 • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

  הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...
 • הסכם מייסדים

  הסכם מייסדים מעגן את ההסכמות בעניין ניהול החברה, השותפות או העסק שהצדדים מתכוונים להקים או כבר...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...

כתבי טענות קשורים

 • תגובה לבקשה למחיקה על הסף של בעלי מניות בתביעה להרמת מסך

  מרשתנו, חברה זרה, הגישה תביעה כנגד חברה ישראלית אשר לא שילמה עבור סחורה אותה הזמינה. במסגרת...
 • כתב תביעה - השבת הלוואות ותביעה למתן חשבונות

  מדובר בתובעת, אשר בהיותה מועסקת אצל המשיבה 2, העבירה אליה, לבקשתו של הנתבע 1, הלוואות בסך כולל של...
 • השבת מניות - בקשה לסעד זמני

  ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה...
 • המרצת פתיחה - השבת מניות

  ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה...
 • בקשת רשות ערעור על החלטה לדחיית בקשה לצו מניעה זמני

  במקביל להגשת תביעה לביטול חוזה שהוגשה על ידי משרדנו בשם מרשינו, הוגשה גם בקשה לצו מניעה זמני המורה...