Accessibility Tools

הסכם מייסדים

דגשים בעריכת חוזה מייסדים בין בעלי מניות בחברה

הסכם מייסדים מעגן את ההסכמות בעניין ניהול החברה, השותפות או העסק שהצדדים מתכוונים להקים או כבר הקימו בשעה טובה ומוצלחת. בהסכם המייסדים יוגדרו עקרונות ניהול החברה, דרך הפעלתה ומוסודותיה, הרכב המניות והזכויות המוקנות לצדדים. כמו כן ינתן בהסכם המייסדים מענה לתרחישים אפשריים צפויים במהלך חייה של החברה. 

 

על קצה המזלג ובראשי פרקים נדון בעניינים אלו שיש לכלול בהסכם מייסדים:


 

מבוא:

הסכם מייסדים מעגן את הסכמות הצדדים לגבי ניהול החברה, השותפות או העסק שהם מתכוונים להקים או כבר הקימו בשעה טובה ומוצלחת. בהסכם המייסדים יוגדרו עקרונות ניהול החברה, דרך הפעלתה ומוסודותיה, הרכב המניות והזכויות המוקנות לצדדים. כמו כן ינתן מענה לתרחישים אפשריים צפויים במהלך חייה של החברה.

ברשימה זו נפרט את העניינים העיקריים שחשוב שהסכם מייסדים יכלול (נתייחס בעיקר להסכם מייסדים להקמתה של חברה פרטית (להבדיל מציבורית), ואולם הדברים נכונים לגבי הסכם מייסדים להקמתו של העסק על דרך של שותפות או בכל דרך אחרת, בשינויים המחויבים. 

על כל פנים, נוכח העובדה כי הסכם המייסדים הינו הסכם שחשיבותו רבה למהלך התקין של ההתקשרות בין הצדדים ובמיוחד כאשר מתגלעים בין הצדדים חילוקי דעות וחלילה מבוי סתום מומלץ בחום כי תתייעצו עובר לחתימה על ההסכם עם עורך דין המתמחה בדיני חברות בכלל ובהסכמי מייסדים בפרט, מנסיונינו בסופו של דבר הסכם טוב מונע ברוב המקרים חילוקי דעות מיותרים. 

כהשלמה לדברים היינו ממליצים כי תעיינו במאמר משרדנו "ביטול חוזה", שם דנו בהרחבה, בין השאר, בדרכים לכריתת הסכמים משפטיים מחייבים

 

הסכמת הצדדים להקמת החברה / העסק:

כהקדמה להסכם, יפרטו הצדדים להסכם המייסדים את עצם הסכמתם להקמת חברה, מטרותיה, שמה של החברה אם ניתן וכיו"ב הסכמות הנוגעות להקמתה.


הרכב המניות בחברה:

בחלק זה של הסכם המייסדים יפורט הרכב המניות, היינו איזה סוג של מניות תנפיק החברה (רגילות, הנהלה, "זהב", וכיו"ב) את חלוקתם לבעלי המניות, שוויין וכיו"ב עניינים הנוגעים למניותיה של החברה שמבקשים להקים הצדדים להסכם.

 

אסיפה כללית, דירקטוריון ונושאי משרה:

הסכם המייסדים יכיל גם את הסכמת הצדדים לעניין האסיפה הכללית וסמכויותיה (אשר ייקבעו בתקנון החברה), הזכות למינוי דירקטור בחברה, זכויות הצבעה, ועניינים כגון אלו.

לא מן הנמנע למנות כבר בהסכם המייסדים נושאי משרה בחברה לרבות רואה חשבון של החברה אשר יהיה מקובל על כל המייסדים. כמו כן ייקבעו הצדדים עורך דין המתמחה בדיני חברות שישמש כיועץ המשפטי של החברה ואת זהותם של בעלי תפקידים אחרים, אם יש צורך בהם ובהתאם למטרותיה של החברה או העסק.

 

תפקידי בעלי המניות / השותפים:

מנסיונו של הח"מ כעורך דין העוסק בחוזים ובהסכמי מייסדים הוא מרשה לעצמו לומר כי החתימה על הסכם מייסדים הינה הזדמנות מצוינת לפרט את תפקידם של בעלי המניות בחברה, או בשותפות. כמובן שבמהלך הפעילות השוטפת הדברים דינמיים ונתונים לשינוי, ואולם סיכום כבר בשלב זה של תפקידים מגבש וממקד עוד יותר את הסכמותיהם של הצדדים.

את זהותו של מנכ"ל החברה (אם יש צורך בתפקיד כזה בחברה) מציע הח"מ להשאיר להחלטה מסודרת של הדירקטוריון.

 

עבירות המניות בחברה:

יש לקבוע בהסכם המייסדים הוראות לעניין עבירות המניות שבידי הצדדים.

ניתן לקבוע תקופת זמן לפיה המניות לא יהיו עבירות כלל. זכות סירוב ראשונה למכירת מניות לצד שלישי, תנאים לעניין הסכמת דירקטוריון החברה להעברת מניות לצדדים שלישיים, זכותם של בעלי מניות הרוב להעביר את מניותיהם לצד שלישי והוראות לגבי המשמעות של הדברים לגבי בעלי מניות המיעוט.

מאחר ועניין העברת המניות לצדדים שלישיים הינו בעל חשיבות מיוחדת במהלך חייה של חברה בכלל ובמהלך התקופה הראשונה לפעילותה, יש לקבוע בהסכם המייסדים את המנגנון על פיו יועברו המניות, לרבות זכות הסירוב הראשונה של שאר בעלי המניות, לרבות מנגנון "במבי" (Buy Me Buy You) וכיו"ב עניינים לעניין זה.

 

יחסי אמון ואי תחרות:


למרות שהדבר נראה טריוויאלי וברור, כדאי להעלות כבר בהסכם המייסדים את יחסי האמון המיוחדים שצריכים להיות בין הצדדים ואת הסכמת הצדדים לאי תחרות בינם לבין עצמם. 

דברים חשובים במיוחד כאשר לאחד או יותר מבעלי המניות יש עסקים אחרים שמטרותיהם דומים פחות או יותר, למטרות החברה או העסק שמבקשים הצדדים להקים עתה.

 

השקעות, רווחים ודיבידנדים:

אחד העניינים שחשוב יותר לשים עליו את הדגש בהסכם מייסדים הינו נושא השקעותיהם של הצדדים בחברה או בעסק, ודרך הטיפול ברווחים.

בין השאר יש להסדיר את הנושאים הקשורים להשקעותיהם של הצדדים בחברה ובהלוואות בעלים. דרכי הפעולה במקרה שיש צורך בהשקעות נוספות. המועד לחלוקת רווחים / דיבידנדים, דרך חלוקתם, התנאים לחלוקתם וכיו"ב עניינים הקשורים לחלוקת הרווחים לבעלי המניות ו/או השקעת רווחים אלו בחברה. יש לתת את הדעת גם לערבויות שיידרשו מבעלי המניות (לדרישת בנקים או ספקים לדוגמא) והסכמות הצדדים לגבי עניין זה.

 

דילול מניות:

לא פעם עולה בחברה עניין דילול מניותיהם של בעלי המניות בה. בין אם על דרך השקעות חיצוניות של צדדים שלישיים ובין אם בדרך של השקעות של חלק מבעלי המניות בחברה.

מוצע לקבוע כבר בהסכם המייסדים מנגנון מסודר מראש הקובע בצורה מסודרת ומוסכמת מראש את מנגנון הדילול שיופעל על מנת למנוע חילוקי דעות בזמן אמת.

 

מבוי סתום:

למרות שכאמור, החיים ופעילותו השוטפת של כל עסק הם דינמיים וקשה מאד לצפות את כל הבעיות שיצוצו מראש, יש בכל זאת להידרש למקרים של מבוי סתום בחברה.

לא אחת נתקל הח"מ, כעורך דין לחוזים, להידרש להוראותיו של חוזה שלא התייחס כלל, או התייחס באופן די מינורי למצב של מבוי סתום בחברה או בעסק. ואולם, בעוד שסכסוך ספציפי בין בעלי מניות קשה מאד לצפות מראש, את דרך הפעולה שיש לנקוט בה במקרה של סכסוך בהחלט ניתן ורצוי לקבוע מראש כבר בהסכם המייסדים. 

ניקח לדוגמא מצב של מבוי סתום בחברה לפיה אחד מבעלי המניות מסרב לחתום על שיקים של החברה לספקים ובכך מנסה להפעיל לחץ על שאר בעלי המניות. גם מבלי לדעת מראש כיצד ומדוע הגיעו הצדדים לאותו מבוי סתום, ניתן לקבוע מראש מנגנון לפיו יימנע מאחד מבעלי המניות להפעיל לחץ בלתי הוגן על שאר בעלי המניות. במקרה זה ניתן לקבוע כי הדירקטוריון יתכנס בתוך זמן קצר על מנת להפעיל מעין "הוראות חירום" מוגדרות מראש שיימנעו את קריסתה של החברה נוכח אי תשלום לספקים.

כמו כן יש לקבוע בחלק זה של הסכם המייסדים את סמכות השיפוט ו/או הוראות לעניין בוררות במקרה של סכסוכים והסכמות לעניין משלוח הודעות לבעלי המניות במקרה של סכסוך או בכלל.

 

פירוק החברה:

פירוקה של החברה הוא גם עניין ששייך להסכמות הצדדים כבר עם הקמתה ובמסגרת הסכם המייסדים.

יש לקבוע את הנסיבות בהן תפורק החברה, או לחילופין כיצד יימנעו הצדדים מפירוקה של החברה במקרים מסוימים (לדוגמא כאשר לא עלינו אחד נפטר אחד מבעלי המניות). כמו כן יש לקבוע כיצד תמשיך ותתנהל החברה מהמועד בו הסכימו הצדדים על פירוקה של החברה ועד לפירוקה בפועל.

 

עניינים שונים:

במסגרת חלק זה יפורטו בהסכם המייסדים עניינים כלליים כמו כתובות הצדדים, מה משמעותו של נוהג בין הצדדים להסכם, אישורם של צדדים שלישיים או יש צורך בכל ועוד כהנה וכהנה עניינים פרוצדורליים או אחרים הנוגעים להסכם.

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • הסכם מכר מניות

  חוזה מכר מניות הינו חוזה שנחתם בדרך כלל בין החברה לרוכש מניות שהוקצו על ידי החברה או בין בעל מניות...
 • קיפוח המיעוט בחברה

  לא אחת, בעיקר בחברת מעטים, או בחברה משפחתית, יש לבעלי מניות הרוב שליטה כמעט מוחלטת בפעילות החברה...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...
 • פיצויים על הפרת חוזה

  פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו...
 • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

  הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...