• מאמרים דיני חברות

  • 1

הסכם מייסדים

4.875 1 1 1 1 1 (24 Votes)
הסכם מייסדים

כל מה שראוי לכלול ב- הסכם מייסדים להקמת חברה או עסק.

כ-עורך דין חוזים בכלל וכבעל ניסיון בהסכמי מייסדים בפרט, יכול להעיד הח"מ כי אחד מהנושאים המרכזיים עליהם מתדיינים שותפים בתחילת דרכו של כל עסק הוא כיצד לעגן את הסכמותיהם לגבי ניהול העסק, החברה או השותפות שזה עתה הקימו בשעה טובה ומוצלחת. ואכן, מטרתו העיקרית של הסכם המייסדים הוא לעגן את הסכמות הצדדים בנוגע לעקרונות ניהולו של העסק או דרך הפעלתה של החברה. מטרה חשובה נוספת של הסכם המייסדים הוא לתת מענה לתרחישים אפשריים צפויים במהלך חייו של העסק ולהחליט מראש כיצד יפעלו הצדדים היה ויתקיימו תרחישים אלו. חשיבותו של הסכם מייסדים הינו בהעלאת ההסתברות לכך שהצדדים יגיעו למבוי סתום בהתנהלות החברה ואף יימנע מראש מחלוקות וסכסוכים בין בעלי המניות בחברה או השותפים בעסק. 

ברשימה זו נפרט את העניינים העיקריים שחשוב שהסכם מייסדים יכלול (נתייחס בעיקר להסכם מייסדים להקמתה של חברה פרטית (להבדיל מציבורית), ואולם הדברים נכונים לגבי הסכם מייסדים להקמתו של העסק על דרך של שותפות או בכל דרך אחרת, בשינויים המחויבים. על כל פנים, נוכח העובדה כי הסכם המייסדים הינו הסכם שחשיבותו רבה למהלך התקין של ההתקשרות בין הצדדים ובמיוחד כאשר מתגלעים בין הצדדים חילוקי דעות וחלילה מבוי סתום מומלץ בחום כי תתייעצו עובר לחתימה על ההסכם עם עורך דין המתמחה בדיני חברות בכלל ובהסכמי מייסדים בפרט, מנסיונינו בסופו של דבר הסכם טוב מונע ברוב המקרים חילוקי דעות מיותרים. 

על קצה המזלג ובראשי פרקים נדון בעניינים אלו שיש לכלול בהסכם מייסדים:


 

כהשלמה לדברים היינו ממליצים כי תעיינו במאמר משרדנו "ביטול חוזה", שם דנו בהרחבה, בין השאר, בדרכים לכריתת הסכמים משפטיים מחייבים

 

הסכמת הצדדים להקמת החברה / העסק:

כהקדמה לדברים, יפרטו הצדדים להסכם המייסדים את עצם הסכמתם להקמת חברה, מטרותיה, שמה של החברה אם ניתן וכיו"ב הסכמות הנוגעות להקמתה.


הרכב המניות בחברה:

בחלק זה של הסכם המייסדים יפורט הרכב המניות, היינו איזה סוג של מניות תנפיק החברה (רגילות, הנהלה, "זהב", וכיו"ב) את חלוקתם לבעלי המניות, שוויין וכיו"ב עניינים הנוגעים למניותיה של החברה שמבקשים להקים הצדדים להסכם.

 

contactus msimilar articlessimilar Kteanotפורום דיני חברות

 

אסיפה כללית, דירקטוריון ונושאי משרה:

הסכם המייסדים יכיל גם את הסכמת הצדדים לעניין האסיפה הכללית וסמכויותיה (אשר ייקבעו בתקנון החברה), הזכות למינוי דירקטור בחברה, זכויות הצבעה, ועניינים כגון אלו.

לא מן הנמנע למנות כבר בהסכם המייסדים נושאי משרה בחברה לרבות רואה חשבון של החברה אשר יהיה מקובל על כל המייסדים. כמו כן ייקבעו הצדדים עורך דין המתמחה בדיני חברות שישמש כיועץ המשפטי של החברה ואת זהותם של בעלי תפקידים אחרים, אם יש צורך בהם ובהתאם למטרותיה של החברה או העסק.

 

תפקידי בעלי המניות / השותפים:

מנסיונו של הח"מ כעורך דין העוסק בחוזים ובהסכמי מייסדים הוא מרשה לעצמו לומר כי החתימה על הסכם מייסדים הינה הזדמנות מצוינת לפרט את תפקידם של בעלי המניות בחברה, או בשותפות. כמובן שבמהלך הפעילות השוטפת הדברים דינמיים ונתונים לשינוי, ואולם סיכום כבר בשלב זה של תפקידים מגבש וממקד עוד יותר את הסכמותיהם של הצדדים.

את זהותו של מנכ"ל החברה (אם יש צורך בתפקיד כזה בחברה) מציע הח"מ להשאיר להחלטה מסודרת של הדירקטוריון.

 

עבירות המניות בחברה:

יש לקבוע בהסכם המייסדים הוראות לעניין עבירות המניות שבידי הצדדים. ניתן לקבוע תקופת זמן לפיה המניות לא יהיו עבירות כלל. זכות סירוב ראשונה למכירת מניות לצד שלישי, תנאים לעניין הסכמת דירקטוריון החברה להעברת מניות לצדדים שלישיים, זכותם של בעלי מניות הרוב להעביר את מניותיהם לצד שלישי והוראות לגבי המשמעות של הדברים לגבי בעלי מניות המיעוט.

מאחר ועניין העברת המניות לצדדים שלישיים הינו בעל חשיבות מיוחדת במהלך חייה של חברה בכלל ובמהלך התקופה הראשונה לפעילותה, יש לקבוע בהסכם המייסדים את המנגנון על פיו יועברו המניות, לרבות זכות הסירוב הראשונה של שאר בעלי המניות, לרבות מנגנון "במבי" (Buy Me Buy You) וכיו"ב עניינים לעניין זה.

 

יחסי אמון ואי תחרות:


למרות שהדבר נראה טריוויאלי וברור, כדאי להעלות כבר בהסכם המייסדים את יחסי האמון המיוחדים שצריכים להיות בין הצדדים ואת הסכמת הצדדים לאי תחרות בינם לבין עצמם. הדברים חשובים במיוחד כאשר לאחד או יותר מבעלי המניות יש עסקים אחרים שמטרותיהם דומים פחות או יותר, למטרות החברה או העסק שמבקשים הצדדים להקים עתה.

 

השקעות, רווחים ודיבידנדים:

אחד העניינים שחשוב יותר לשים עליו את הדגש בהסכם מייסדים הינו נושא השקעותיהם של הצדדים בחברה או בעסק, ודרך הטיפול ברווחים. בין השאר יש להסדיר את הנושאים הקשורים להשקעותיהם של הצדדים בחברה ובהלוואות בעלים. דרכי הפעולה במקרה שיש צורך בהשקעות נוספות. המועד לחלוקת רווחים / דיבידנדים, דרך חלוקתם, התנאים לחלוקתם וכיו"ב עניינים הקשורים לחלוקת הרווחים לבעלי המניות ו/או השקעת רווחים אלו בחברה. יש לתת את הדעת גם לערבויות שיידרשו מבעלי המניות (לדרישת בנקים או ספקים לדוגמא) והסכמות הצדדים לגבי עניין זה.

 

דילול מניות:

לא פעם עולה בחברה עניין דילול מניותיהם של בעלי המניות בה. בין אם על דרך השקעות חיצוניות של צדדים שלישיים ובין אם בדרך של השקעות של חלק מבעלי המניות בחברה. מוצע לקבוע כבר בהסכם המייסדים מנגנון מסודר מראש הקובע בצורה מסודרת ומוסכמת מראש את מנגנון הדילול שיופעל על מנת למנוע חילוקי דעות בזמן אמת.

 

מבוי סתום:

למרות שכאמור, החיים ופעילותו השוטפת של כל עסק הם דינמיים וקשה מאד לצפות את כל הבעיות שיצוצו מראש, יש בכל זאת להידרש למקרים של מבוי סתום בחברה. לא אחת נתקל הח"מ, כעורך דין לחוזים, להידרש להוראותיו של חוזה שלא התייחס כלל, או התייחס באופן די מינורי למצב של מבוי סתום בחברה או בעסק. ואולם, בעוד שסכסוך ספציפי בין בעלי מניות קשה מאד לצפות מראש, את דרך הפעולה שיש לנקוט בה במקרה של סכסוך בהחלט ניתן ורצוי לקבוע מראש כבר בהסכם המייסדים. 

ניקח לדוגמא מצב של מבוי סתום בחברה לפיה אחד מבעלי המניות מסרב לחתום על שיקים של החברה לספקים ובכך מנסה להפעיל לחץ על שאר בעלי המניות. גם מבלי לדעת מראש כיצד ומדוע הגיעו הצדדים לאותו מבוי סתום, ניתן לקבוע מראש מנגנון לפיו יימנע מאחד מבעלי המניות להפעיל לחץ בלתי הוגן על שאר בעלי המניות. במקרה זה ניתן לקבוע כי הדירקטוריון יתכנס בתוך זמן קצר על מנת להפעיל מעין "הוראות חירום" מוגדרות מראש שיימנעו את קריסתה של החברה נוכח אי תשלום לספקים.

כמו כן יש לקבוע בחלק זה של הסכם המייסדים את סמכות השיפוט ו/או הוראות לעניין בוררות במקרה של סכסוכים והסכמות לעניין משלוח הודעות לבעלי המניות במקרה של סכסוך או בכלל.

 

פירוק החברה:

פירוקה של החברה הוא גם עניין ששייך להסכמות הצדדים כבר עם הקמתה ובמסגרת הסכם המייסדים. יש לקבוע את הנסיבות בהן תפורק החברה, או לחילופין כיצד יימנעו הצדדים מפירוקה של החברה במקרים מסוימים (לדוגמא כאשר לא עלינו אחד נפטר אחד מבעלי המניות). כמו כן יש לקבוע כיצד תמשיך ותתנהל החברה מהמועד בו הסכימו הצדדים על פירוקה של החברה ועד לפירוקה בפועל.

 

עניינים שונים:

במסגרת חלק זה יפורטו בהסכם המייסדים עניינים כלליים כמו כתובות הצדדים, מה משמעותו של נוהג בין הצדדים להסכם, אישורם של צדדים שלישיים או יש צורך בכל ועוד כהנה וכהנה עניינים פרוצדורליים או אחרים הנוגעים להסכם.

לוגו בר אל ירון, משרד עורכי דין

contactus msimilar articlessimilar Kteanotפורום דיני חברות

 
  • 1
לייעוץ בקשר לתחומי התמחותינו והתוכן באתר
 אתם מוזמנים לפנות אלינו בטלפון
03-6129124
  גם אם אתם במחשב, הכי יעיל וקל בוואטסאפ,
בכפתור הירוק למטה מימין
או פשוט שילחו הודעה בטופס בדף זה