Accessibility Tools

המרצת פתיחה - השבת מניות

ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. זוהי תמצית המקרה בתובענה דנן – המשיבות מרוויחות מיליוני דולרים מההמצאה שנגזלה מהנתבע 1 שנאלץ עתה לעבוד כאיש בטחון.

בקשה זו מכוונת לשם השבת המניות שהועברו שלא כדין לבעליהן.

 
בהתאם לתקנות 249 ו-253 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 (להלן - "התקנות"), מתבקש בית המשפט הנכבד:
א. להצהיר בדבר מניות החברה כדלקמן:
1. 75 מניות רגילות ו- 1 מנית ניהול שייכת לתובע 1 – נפתלי לבל
2. 50 מניות רגילות של החברה שייכות לתובע 2 – אלי לבל
ב. להצהיר כי המבקשים זכאים לכך כי המשיבות יעבירו לידיהם את המניות לאלתר כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד, חוב, עיקול או זכות צד שלישי כלשהו.
ג. להצהיר כי כל זכות הנובעת מהמניות הנ"ל, לרבות דיבידנדים או זכות אחרת מכל סוג שהוא, בתקופה שבין העברת המניות לידי המשיבה 1 לבין הגשת המרצת הפתיחה דנן שייכות למבקשים.
ד. לצוות על המשיבות, יחד ולחוד, להעביר לידיו של המבקש את המניות, כשהן נקיות וחופשיות כאמור.
ה. להורות כי היה ולא יועברו המניות בתוך 7 ימים אל המבקשים כמבוקש בסעיף ד' לעיל, ימונה הח"מ ככונס הנכסים עליהן, לשם העברתן למבקשים.
יצוין כי למבקש עומדות זכויות כספיות שונות הנובעות מן המניות, שחלקן כבר התגבשו וחלקן עדיין לא, לרבות זכות לדיבידנדים שחולקו או שיחולקו בגין המניות. מכיוון שתביעה זו מכוונת לסעד הצהרתי וצו עשה בלבד, מוגשת במקביל ולמען הזהירות בקשה לפיצול סעדים.
מבוא:
1. ביום 12/11/06 חתמו המבקשים ומנהל המשיבות מר עוזי פרידמן, בשם המשיבה 1 על מסמך התחייבות:

מצ"ב העתק ההתחייבות כאמור והודעות על העברת מניות מיום 12/11/06 כנספח א'.

2. על ההתחייבות חתם עוזי פרידמן בפקס. המבקשים נשלחו ע"י עוזי פרידמן לבא כוחו, משרד עו"ד קנאל, יעקבי, רון. על מנת שיאשר את חתימתם על מסמכי העברת המניות. המבקשים פנו אל משרד עורכי הדין האמור ואולם מאחר שמקום מושבו בחיפה הם הופנו על ידיו אל עו"ד רן מרכוס מתל אביב, שאישר את חתימתם על הודעות העברת המניות.

3. עורך דין גיא אשכנזי, אשר מעולם לא חתם על ההסכם, היה בא כוח המבקשים.

4. בשנת 2008 פנה המבקש 1 למר עוזי פרידמן בעל פה ובכתב על מנת שיושבו אל המבקשים חזרה המניות. פניותיו מעולם לא זכו לכל תגובה.

מצ"ב הודעת דואר אלקטרוני מיום 31/07/2008 ששלח המבקש 1 למנהל הנתבעות, מר עוזי פרידמן, כנספח ב'.

5. המסגרת המשפטית בתובענה דנן פשוטה: המשיבה 1 קיבלה לידיה את מניותיהם של המבקשים ע"פ תנאי ההתחייבות. ע"פ לשון ההתחייבות, עם דרישתם בכתב היה על המשיבה להעבירם לאלתר לנאמן, שאמור לפעול בנוגע אליהן לפי הסכם IRREVOCABLE UNDERTAKING שנחתם ביניהם. המבקשים יוסיפו וייטענו כי מאחר ומעולם לא חתם הנאמן על ההתחייבות, וממילא עו"ד גיא אשכנזי היה ב"כ המבקשים באותה תקופה, יש להעביר את המניות לאלתר אל הח"מ כנאמן עליהן על מנת שיפעל על פי ההסכם, או לחילופין ולמען הזהירות בלבד מבוקש כי המניות יועברו לאלתר אל הח"מ ובית משפט זה יכריע לגבי גורלן, ע"פ אותו הסכם IRREVOCABLE UNDERTAKING.

סירובה של המשיבה 1, באמצעות מנהליה להעביר מניות אלו לידיהם של המבקשים או לידי ב"כ כנאמן מהווה הפרת חוזה גסה ובוטה של התחייבויות המשיבה 1.

רקע עובדתי:

"לא תעשוק את רעך ולא תגזול"
ויקרא פרק י"ט

6. ממציא עובד על המצאה שנים רבות ומתחבר לבעל הון שיוכל להפיץ את המצאתו, בעל ההון עושק וגוזל את ההמצאה ומותיר את הממציא חסר כל. משפט זה הוא תמצית המקרה בתובענה דנן – המשיבות מרוויחות מיליוני דולרים מההמצאה שנגזלה מהנתבע 1 שנאלץ עתה לעבוד כאיש בטחון.

7. המבקש 1 הינו הממציא של פטנט – מקל "ריץ' רץ''" גמיש שמאפשר בין היתר מכירת סוכריות על מקל במכונות אוטומטיות (להלן: "הפטנט"). הפטנט הינו חידוש עולמי באשר מכירת סוכריות על מקל בעולם מעולם לא התאפשרה במכונות אוטומטיות עד לאותה המצאה. אל המבקש 1 הצטרף מר סמי נקש ואלו פעלו יחדיו פעלו במשך שנים על מנת לפתח את הרעיון וההמצאה לכדי מעשה (להלן ייקראו התובעים ומר סמי נקש: "קבוצת NL") קבוצת NL הקימה את החברה דנן ועל שמה נרשם הפטנט בארה"ב.

מצ"ב העתק רישום הפטנט כנספח ג'.

8. בשלב מסוים, בשנת 2003 פנו מר סמי נקש והמבקשים לחברות פלסטיק מגן בע"מ ולחברת פלסטו קיט (יצור 1986) בע"מ (להלן: "קבוצת MG") על מנת לגבש את הרעיון לכדי מוצר מוגמר. בתמורה ניתנה לקבוצת MG זכות הייצור הבלעדית של המקל והקפסולה לסוכריות במפעלם בישראל. בין השאר חתמו הצדדים על התחייבות בדבר זכויות הייצור של קבוצת MG, אשר הפרתה תגרור פיצוי מוסכם של 500,000 USD בצירוף הוצאות בסך 90,000 USD (להלן: "הסכם ה- "MG).

מצ"ב העתק מאותה התחייבות מיום 04/03/2003 כנספח ד'.

9. לאחר זמן קצר, בשנת 2004, התחברה החברה וקבוצת NL, עם המשיבה 2 (אשר המשיבה 1 הינה חברת בת שלה) חברה ציבורית המאוגדת גם היא בארה"ב. המשיבה 2 מתמחה בין השאר בשיווק ממתקים ברחבי ארה"ב ונראה היה שההתחברות עמה, ובמיוחד עם בעליה עוזי פרידמן שהינו ישראלי המתגורר בארה"ב, תביא את הצדדים כולם לשגשוג כלכלי אדיר. בדיעבד התברר כי המבקשים ומר סמי נקש הכניסו נחש לביתם שבלע בחמדנותו את כל נכסיהם של קבוצת NL, לרבות ובמיוחד הפטנט (להלן ייקראו המשיבות ועוזי פרידמן בשם: "קבוצת SB")

10. עם התחברות קבוצתNL עם קבוצת SB הודיעה קבוצת NL על ההסכם הנ"ל עם קבוצת MG. בנסיבות אלו נחתם בין קבוצת NL לקבוצת SB אותו הסכם שהוזכר לעיל שהוגדר IRREVOCABLE UNDERTAKING. תמציתו של ההסכם הינו פיצוי שיינתן לקבוצת SB במידה ותפר קבוצתNL את הסכם ה- MG הנ"ל, והחברה תיאלץ לשלם את הפיצוי המוסכם.

מצ"ב העתק מהסכם ה- IRREVOCABLE UNDERTAKING בשפה האנגלית וההסכם מתורגם לעברית כנספח ה'.

11. במהלך תקופה לא ארוכה, השתלטה קבוצת SB על החברה ועשתה בה כבשלה, לרבות נישולה של קבוצת NL מכל החלטה ומכל מידע, לא כל שכן דיבידנדים מהחברה. בין השאר, ולמרות דרישות אין ספור מקבוצת NL שלא לעשות כן, החליטה קבוצת SB על דעת עצמה לייצר את מקלות הסוכריות לא באמצעות קבוצת MG אלא באמצעות חברה סינית.

12. בהסכם ה- IRREVOCABLE UNDERTAKING הוסכם והוצהר בסעיף 3 לו כי רק קבוצת NL רשאית להנפיק הודעת ביטול להסכם ה- MG:

"הצדדים מצהירים ומבטיחים כי רק NL זכאית להנפיק הודעת ביטול של ZIP (החברה דנן י.ב) ל- MG ולא ZIP ארה"ב ו/או כל אחד מהצדדים ו/או אף אחד מבעלי מניותיה יחליטו החלטות ולא יעשו שום פעולה או הסרה, בין אם באמצעות ZIP ארה"ב או בין אם על ידי הצדדים האחרים, אשר יכולות להשפיע ו/אן להוביל ליישום הודעת הביטול ע"י ZIP ארה"ב אשר תשמש כטריגר לעמלת הביטול מול MG.

מובהר ומודגש כי זכות ה NL להיות הצד היחיד בעל הזכויות להנפיק הודעת ביטול של ארה"ב ל MG תמשיך להתקיים, בין אם NL לא תחזיק אף לא אחת ממניות ZIP, או בשום חברה אחרת אשר תיווסד ע"י הצדדים."

13. הודעת ביטול חוזה מטעם NL מעולם לא הונפקה ע"י מי מקבוצת NL, נהפוך הוא המבקש 1 וסמי נקש כמעט התחננו לעוזי פרידמן שלא יעשה זאת. ואולם, כמנהגו התעלם מר פרידמן מדרישותיהם והעביר על דעת עצמו את ייצור המקלות לסין. בעקבות העברת הייצור לסין הגישה קבוצת MG תביעה כנגד קבוצות NL ו- SB על הפרת הסכם.

14. מייד לאחר הגשת התביעה, ובחוסר תום לב משווע ראה בכך עוזי פרידמן הזדמנות פז לנשל את קבוצת NL מהפטנט. לפיכך, במסע הפחדה המולווה בשקרים ואיומים כנגד קבוצת NL, לרבות משלוח מכתבי התראה וכיו"ב שביניהם לבין האמת אין דבר, דרש פרידמן להעביר אליו את מניותיהם של קבוצת NL.

מצ"ב העתק מכתב ההתראה שנשלח אל המבקש 1 (וכמוהו נשלח גם אל המבקש 2 ואל מר סמי נקש) מיום 31/03/08 כנספח ו'.

מר פרידמן הגדיל לעשות ולצד האיומים מצידו על תביעות אף הודיע למבקשים כי ככל הנראה יעוקלו מניותיהם ע"י קבוצת MG ועדיף להם להעבירם אליו עד עבור זעם ואז, מייד עם דרישתם הם יוכלו לקבלם חזרה. ברור שהדברים היו מופרכים באשר עד למועד כתיבת שורות אלו מעולם לא דרשה קבוצת MG במסגרת הליך כלשהו לעקל את מניות החברה.

אז כמו היום, אין ולא הייתה כל סיבה משפטית ו/או סיבה אחרת להעברת מניותיהם של קבוצת NL אל המשיבה 1 ובוודאי שאין כל סיבה להשאירם בידי המשיבות.

15. מר סמי נקש, שהינו בעל ניסיון עסקי לא מבוטל לא התרגש מאיומיו של עוזי פרידמן אך המבקשים, שניסיונם בעולם העסקי שואף לאפס חששו מתביעות של מיליונים והעבירו ללא תמורה, בתמימות ונאיביות מדהימה, את מניותיהם אל הנתבעת 1, כל זאת בכפוף להתחייבות מיום 12/11/06.

16. חוסר תום הלב הקיצוני של מר עוזי פרידמן, כמנהל המשיבות, מודגש שבעתיים שעה שברור היה לו לחלוטין, כמנהל קבוצת SB כי הוא היה זה אשר במו ידיו הפר את הסכם ה- MG. למרות זאת, עדיין ראה מר פרידמן לנכון לפעול כפי שפעל ולגזול את מניותיהם של המבקשים.

17. בסופו של יום מניות המבקשים הועברו לידיה של המשיבה 1 ע"פ מסמך התחייבות מיום 12/11/06 אשר צורף כנספח א' לעיל. למען השלמת התמונה יצוין כי עד להעברה הנ"ל הייתה המשיבה בעלת 50% ממניות החברה.

18. כאמור, על ההתחייבות חתמו עוזי פרידמן, בשם המשיבה 1, המבקש 1 והמבקש 2 בלבד. למען הסר ספק עו"ד גיא אשכנזי מעולם לא חתם על התחייבות זו. כמו כן חתמו המבקשים על שטרות העברת מניות ואלו כאמור הועברו לזכותה של המשיבה, כאמור, ביום 12/11/06.

19. יודגש כי במהלך השנים, רווחי המשיבות באמצעות הפטנט מגיעים לסכומי עתק שהיקפם במיליוני דולרים (רק ההסכם הראשון הידוע למבקשים עם תאגיד "וולמארט" האמריקאי היה ע"ס 500,000 USD). במשך שנים מאז ועד היום מסתירה קבוצת SB כל מידע על מכירות הפטנט ולמבקשים אין נכון להיום כל מושג על היקף המכירות של הפטנט.

20. יצוין למען השלמת התמונה והבאת מלוא הפרטים בפני בית המשפט כי עוזי פרידמן פעל במעמד צד אחד ובדרכים לא דרכים בארה"ב, באמצעות טענות מופרכות ושקריות מול בוררים ובתי המשפט במרילנד בארה"ב על מנת לדלל את מניות החברה ולנשל גם את סמי נקש ממניותיו. יצוין במאמר מוסגר כי מלכתחילה מינויו של בורר כלשהו שלא ע"פ ההסכם בין הצדדים, בטל ומבוטל מעיקרו.

ואולם, ככל הנראה כתוצאה מחששו המוצדק כי פסקי הבוררות האמריקאים לא יאושרו בישראל, מעולם לא פעלו המשיבות לאשרם באמצעות בית המשפט הישראלי ונכון למועד כתיבת שורות אלו, אין להחלטות אלו כל נפקות במדינת ישראל, מה גם שאינם נוגעות באופן ישיר לתובענה דנן - למעט העובדה שהמשיבות התחייבו שלא לעשות כל דיספוזיציה במניותיהם של המבקשים וגם התחייבות זו הופרה על ידיהם.

יצוין כי הגם שמר סמי נקש עדיין מחזיק בכ- 16% ממניות החברה הוא אינו מקבל זה שנים, ולו אגורה שחוקה אחת, כדיבידנד על שיווק הפטנט המוחזק כאמור על ידי החברה.

טענות המבקשים:

21. המבקשים ייטענו כי נוכח נוסח ההתחייבות הם זכאים לאכיפתו והשבת המניות אליהם, מייד עם דרישתם הראשונה.

22. לחילופין ייטענו המבקשים כי אי העברת המניות לידיהם, למרות דרישותיהם, מהווה הפרה יסודית של ההסכם וכי הם זכאים לבטלו ולהשבת המניות לידיהם.

23. המבקשים יטענו כי המבקשת 1 שולחת יד ו/או גוזלת את מניותיהם כאמור בפקודת הנזיקין [נוסח חדש].

24. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד כאמור ברישא לבקשה.

25. לבית משפט נכבד זה הסמכות המקומית והעניינית לדון בתביעה.

ההתחייבות, שטרות העברת המניות וההודעה על העברת המניות בחברה פרטית נחתמו בתל אביב (ראה אישור עו"ד רן מרקוס על ההודעה על העברת מניות (נספח א' לעיל).

מסירת התובענה תתבצע למורשה מטעם המשיבות, משרד עו"ד קניאל, יעקבי, רון מרח' חסן שוקרי 2 חיפה.

מצ"ב ייפויי הכוח מטעם המשיבות למשרד עורכי הדין המורשה מטעמן כנספח ז'.

26. מצ"ב תצהירו של המבקש התומך בבקשה זו.

27. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד כאמור ברישא להמרצה. כן יתבקש בית המשפט הנכבד לחייב את המשיבות בהוצאותיהם של המבקשים, לרבות שכ"ט עו"ד ומע"מ כחוק.

_________________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ המבקשים

מאמרים קשורים

 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

  ביטול פסק דין בהיעדר הגנה מהווה זכות בסיסית של כל אדם, שניתן כנגדו פסק דין שלא בדרך של דיון תקין...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו...
 • הסכם מכר מניות

  חוזה מכר מניות הינו חוזה שנחתם בדרך כלל בין החברה לרוכש מניות שהוקצו על ידי החברה או בין בעל מניות...