Accessibility Tools

החלטת בית המשפט העליון להארכת המועד להגשת ערעור

בית המשפט העליון קיבל את בקשת מרשנו להארכת המועד להגשת ערעור

בית המשפט העליון קיבל את בקשה שהוגשה על ידינו, כמשרד עורך דין חברות, להאריך את המועד להגשת ערעור על החלטת בית המשפט המחוזי שלא להשיב את מניותיה של חברה לבעליה. בית המשפט העליון קבע כי בנסיבות בהם האיחור היה מינורי, "ניתן לשקול במקרים המתאימים פתרון מידתי בדמות מתן הארכת מועד תוך חיוב בהוצאות".

 


  

החלטה

 בבית המשפט העליון בירושלים בש"א 8469/10 - א'

בקשת רשות הערעור הוגשה באיחור של יום. לא פעם נפסק כי גם איחור של יום – איחור הוא (ראו למשל רע"א 8192/98 רם נ' אררט חברה לביטוח בע"מ (לא פורסם, 8.8.1999)). עם זאת, משך האיחור הוא שיקול רלבנטי בבחינת בקשה להארכת מועד, ובמקום שבו מדובר באיחור זעיר, ניתן לשקול במקרים המתאימים פתרון מידתי בדמות מתן הארכת מועד תוך חיוב בהוצאות. בענייננו, לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, ובשים לב לכך שהוגשה בקשה לעיכוב ביצוע ההחלטה של בית המשפט המחוזי שבה נמסר על הכוונה להגיש בקשת רשות ערעור, סבורני כי יש מקום לפתרון מידתי כזה.

בשולי הדברים אני רואה לנכון להבהיר כי תקנה 241(ג1) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אינה חלה על בקשות המוגשות בגדר הליכי ערעור (ראו בש"א 1164/08 בן צבי נ' גלברג (לא פורסם, 13.2.2008)). לפיכך לא קמה למבקשים זכות להגיש תשובה לתגובה (אם כי באפשרותם לבקש זאת). מכל מקום, בענייננו אין בתוכן התשובה כדי לשנות לכאן או לכאן את מסקנתי.

אשר על כן, המועד להגשת ההליך מוארך עד ליום הגשתו בפועל. המבקשים יישאו בשכר טרחת עורך-הדין של המשיבים 1 ו- 2 בסכום של 1,500 ₪.

מאמרים קשורים

 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
 • תביעה בעילה של קיפוח המיעוט כאמצעי לפתרון סכסוכים בין בעלי השליטה

  מאמר זה יתמקד בשאלה כיצד יתערב בית המשפט במקרה של מבוי סתום (Dead End) אשר אירע עקב סכסוך בין בעלי...
 • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

  ביטול פסק דין בהיעדר הגנה מהווה זכות בסיסית של כל אדם, שניתן כנגדו פסק דין שלא בדרך של דיון תקין...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • תביעה כספית בסדר דין מהיר

  תביעה בסדר דין מהיר הינה מסלול תביעה בסכום של עד 75,000 ש"ח שפסק הדין בה אמור להינתן לכל המאוחר...