Accessibility Tools

החלטה הדוחה בקשה למחיקת תביעת הרמת מסך כנגד בעלי מניות על הסף

החלטה הדוחה בקשה למחיקה על הסף של נתבע

מרשתנו, חברה זרה, הגישה באמצעות משרדנו, כמשרד עו"ד המתמחה בדיני חברות תביעה כנגד חברה ישראלית אשר לא שילמה עבור סחורה אותה הזמינה. במסגרת התביעה, ומאחר וסברנו שהחברה הישראלית מתנהלת שלא כדין באמצעות מארג חברות חשוד, ביקשנו להרים את מסך ההתאגדות מעל החברות המחזיקות בחברה החייבת ובעלי המניות האחרים בה. כמו כן ביקשנו לחייב אישית את בעלי המניות בחוב שנוצר. החברה הישראלית הגישה בקשה למחיקת התביעה כנגד בעלי המניות על הסף, ומרשתנו הגישה את תגובתה. בסופו של יום נדחתה בקשת החברה הישראלית תוך חיובה בהוצאות. 

 


 

החלטה

המשיבה, שהינה על פי הודעתה חברה זרה המאוגדת בניו זילנד, הגישה תביעה כנגד המבקשים ובה נטען כי המבקשת 1 נותרה חייבת בגין חשבוניות שלא נפרעו.
נטען כי המבקשת 2 הינה בעלת המניות היחידה, כי המבקש 3 הינו דירקטור אחד משניים אצל המבקשת 1 ובעל המניות היחיד של המבקשת 2, וכי המבקש 4 הינו הדירקטור השני אצל המבקשת 1 ובעל מניות יחיד בחברה אחרת בעלת שם דומה לשל המבקשת 1.

על פי המצוין בכתב התביעה, אחריותם של המבקשים 2 – 4 נובעת הן מתוקף הרמת מסך ההתאגדות בין המבקשת 1 לבינם, והן מתוקף חבותם האישית מכח דיני החוזים.

המבקשים 2 – 4 עתרו להורות על מחיקתם מכתב התביעה. לטענתם, לא הוצגה כל ראיה לנגיעה אישית שלהם ביצירת החוב הנטען של המבקשת 1 וכי הלכה היא שיש לתת תוקף לאישיותה המשפטית הנפרדת של המבקשת 1 ולכבד את ההפרדה בינה לבין בעלי המניות ונושאי התפקידים בה. לטענת המבקשים, לא מולאו התנאים הנדרשים לשם הרמת מסך ההתאגדות, ואין לעשות כן.

המשיבה הגיבה לבקשה, טענה כי לא בנקל יסלק בית המשפט תובענה על הסף כאשר קיימת סיכוי שהתובע יזכה בסעד לו עתר, וכי בנסיבותיה של תובענה זו אין למחוק את המבקשים 2 – 4 מכתב התביעה כבר בשלב זה.
המבקשים השיבו לתגובה.

עקרון האישיות המשפטית הנפרדת הוא, אכן, עקרון יסוד בדיני התאגידים.
יחד עם זאת, נקבע לא אחת כי סעד המחיקה על הסף הוא סעד קיצוני אשר יש לנהוג בו אלא במקרים חריגים. בתי המשפט נוהגים בזהירות יתרה בבואם להכריע בבקשה למחוק תביעה על הסף ומעדיפים להורות על בירור העניין לגופו, וההלכות שיצאו מבית-המשפט העליון לעניין מחיקה על הסף קובעות כי יש לנהוג בזהירות ולבחון בקפדנות את העובדות והטענות המופיעות בתביעה, כל אימת שניתן לתקן פגם בתביעה אין למחקה על הסף. זאת, מן הטעם שמחיקה על הסף אינה הדרך המועילה מבחינת דיונית ועל מנת שלא לשלול מבעל דין לממש את זכותו המשפטית.

מעיון בכתב התביעה ובטענות הצדדים עולה כי עילות התביעה כנגד המבקשים מפורטות, ואם יוכחו, יתכן שניתן יהיה להורות על הרמת מסך ההתאגדות ועל חיוב המבקשים 2 – 4 בחובותיה של המבקשת 1. בנסיבות אלו, אין מקום להורות על סילוק על הסף בטרם יתקיים בירור עובדתי של הטענות.
יצוין, כי אם בסופו של יום לא יוכחו הטענות כנגד המבקשים 2 – 4, כולן או חלקן, והתביעה כנגדם תידחה, יוכל בית המשפט לפסוק לזכותם הוצאות בגין הצורך בניהולו של ההליך.

המבקשים 2 – 4, ביחד ולחוד, ישאו בהוצאות בקשה זו בסך 1,500 ₪, אשר ישולמו בתוך 30 יום מקבלת החלטה זו.

ניתנה היום, א' סיוון תשע"ה, 19 מאי 2015, בהעדר הצדדים.

מאמרים קשורים

  • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

    חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
  • הרמת מסך ההתאגדות בחברה

    הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם...