Accessibility Tools

הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור

ערעור וביטול הגבלות המוטלות על ידי המרכז לגביית קנסות

במאמר זה "הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעור" נדון בהגבלות המוטלות לבקשת המרכז לגביית קנסות, בהתאם לסעיף 7א(א) לחוק לגביית קנסות חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות, תשנ"ה-1995 (להלן: "חוק המרכז לגביית קנסות" או "החוק"). בעיקר נתמקד באפשרויות העומדות לצדו של החייב לביטול ההגבלות ו/או לערעור על תוקף ההחלטה להטילן מלכתחילה ובאפשרות ולעכב את החלת ההגבלות עד לבירור הערעור.

  Zההגבלות אותן רשאי המרכז לגביית קנסות לבקש שיוטלו על חייבים.

 


הגבלות המרכז לגביית קנסות - דרכי ביטול וערעורבמאמר מוסגר ייאמר כי מניסיון לקוחותינו ומנסיון משרדנו כמשרד עורך דין הוצאה לפועל, במידה ויפנה החייב למרכז לגביית קנסות בשאלה כיצד ניתן לבטל את ההגבלות שהוטלו עליו, יימנע הנציג בלציין בפניו כי יש באפשרותו לפנות לביטול או ערעור על הטלת ההגבלות. האפשרות היחידה לביטול ההגבלות שתוצג על ידי נציג המרכז היא לשלם את מלוא החוב. ספק בעיני הח"מ אם פועל המרכז לגביית קנסות כראוי. חייב שהוטלו עליו הגבלות פונה אל המרכז כרשות ממלכתית ובד"כ יקבל כעובדה מידע שיקבל מנציגיו. ראוי היה כי נציגי המרכז לגביית קנסות יציגו בפני הפונים אליהם מידע מלא, ולא רק מידע חלקי התואם את מטרותיו של המרכז לגביית קנסות תוך התעלמות מזכויותיו של כל אזרח, גם אם הוא חייב.

אתם מוזמנים לעיין גם בהחלטת בית המשפט לצו מניעה זמני של ביצוע עיקול משכורת. הצו (לפי פקודת המיסים גבייה) הוצא כנגד מרשינו על ידי המרכז לגביית קנסות ובית המשפט החליט לקבל את הבקשה לצו מניעה זמני ולעכב את ביצוע העיקול.

    

ההגבלות אותן רשאי המרכז לגביית קנסות לבקש שיוטלו על חייבים:

ההגבלות אותן רשאי המרכז לגביית קנסות לבקש כי יוטלו על החייב מופרטות בסעיף 7א'(ג) לחוק המרכז לגביית קנסות וכוללות:

"(1) הגבלת החייב מלקבל דרכון ישראלי או תעודת מעבר לפי חוק הדרכונים, התשי"ב-1952, מלהחזיק דרכון או תעודת מעבר כאמור או מלהאריך את תוקפם, ובלבד שיהיו תקפים לצורך שיבה לישראל; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחתו התלוי בו; 

 

(2) עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז שהיציאה מישראל דרושה מטעמי בריאותו של החייב או של בן משפחה התלויה בו; 

 

(3) הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בסעיף 3ג לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981; 

 

(4) (א) הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיס חיוב, כהגדרתו בחוק כרטיסי חיוב, התשמ"ו-1986; לעניין זה, דין הגבלה כדין סיום חוזה כרטיס החיוב בהודעת החייב; הודעה על כך תינתן למנפיק בדרך שתיקבע, ויראו במועד קבלת ההודעה את מועד סיום החוזה;

 

(ב) לא יראו הגבלה כאמור בפסקת משנה (א) כסיום חוזה בהודעת החייב, לעניין הוראות בחוזה שלפיהן הלקוח חייב בתשלום כלשהו בשל עצם קיצורה של תקופת השימוש בכרטיס החיוב, כגון חיוב החייב בתשלום בעבור מתנות מותנות שימוש שקיבל מהמנפיק; 

 

(5) הגבלת החייב מלייסד תאגיד או מלהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין, לרבות יחד עם אחר או באמצעות אחר, ואם השתתף החייב בייסוד תאגיד או היה בעל עניין בתאגיד – מתן הוראות לעניין הפסקת כהונתו או חברותו בתאגיד; אין בהוראות לפי פסקה זו או בהפרתן כדי לגרוע מתוקפה של התאגדות או פעולה משפטית של תאגיד שבו היה החייב מייסד או בעל עניין כאמור; לעניין זה, "בעל עניין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, ולגבי תאגיד שאין לו הון מניות – מי שהוא חבר בתאגיד או חבר הוועד או המינהלה של אותו תאגיד; 

 

(6) הגבלת החייב מלקבל, מלהחזיק או מלחדש רישיון נהיגה; הגבלה זו לא תוטל אם שוכנע הרשם לענייני המרכז כי הטלתה עלולה לפגוע פגיעה ממשית בעיסוקו של החייב וביכולתו לשלם את החוב או שרישיון הנהיגה חיוני לחייב, עקב נכותו או עקב נכות בן משפחה התלוי בו; לעניין זה יראו את מי שהוטלה עליו הגבלה מלהחזיק רישיון נהיגה כמי שרישיון הנהיגה שלו פקע מחמת אי-תשלום אגרה." 

כבר בפירוט ההגבלות הנ"ל ניתן ללמוד כי המחוקק סייג את הטלתן בתנאים מקדמיים שאם יוכיח אותם החייב לרשם לענייני מרכז, לא תוטל עליו אותה הגבלה ספציפית וראה בעניין זה האמור לעיל בעניין הגבלת דרכון, הגבלת יציאה מהארץ, הגבלת כרטיס החיוב והגבלת רישיון הנהיגה של החייב.

 

התנאים בהם יטיל הרשם הגבלות על החייב:

המחוקק ניסה לאזן בין הצורך בגביית חובות למדינה לבין הסנקציות הקשות שהתיר להטיל על חייבים. משום כך נדרש על פי חוק המרכז לגביית קנסות לבצע בדיקות מקדמיות עובר להגשת בקשה להטלת הגבלות. סעיף 7א(א) לחוק מפרט את התנאים אשר רק בהתקיימם רשאי המרכז לפנות בבקשה להטיל הגבלות על חייבים:

"מנהל המרכז רשאי לפנות לרשם לענייני המרכז במחוז שבו נמצא מקום מגוריו או מקום עסקו של החייב, בבקשה להטיל על החייב הגבלה כאמור בסעיף קטן (ג), אחת או יותר, לשם גביית החוב, בהתקיים התנאים המפורטים להלן, ובלבד שלא יגיש בקשה כאמור אם נוכח כי החייב אינו בעל יכולת לשלם את החוב:

 

(1) מנהל המרכז שוכנע כי הטלת ההגבלה על החייב מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה בחייב, ומצא כי אין אפשרות לנקוט הליכים אחרים לגביית החוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, בשים לב בהליכים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב;

 

(2) החוב לא נפרע בתוך שנה מהיום שבו הומצאה לחייב בהמצאה מלאה דרישה נוספת לתשלום, לפי הוראות סעיף 5, ולעניין פיצוי כאמור בפסקה (6) להגדרה "חוב" – בתוך שלושה חודשים מיום מתן גזר הדין;

 

(3) החייב לא הגיש בקשה לפי סעיף 5ב, 5ג או 7ד, או שבקשתו כאמור נדחתה, או שהחייב אינו עומד, בלא הצדק סביר, בתשלומים שנקבעו לו לפי הסעיפים האמורים;

 

(4) החוב או החובות במצטבר של החייב, העומדים בתנאים הקבועים בפסקאות (2) ו-(3), עולים על 5,000 שקלים חדשים, ולעניין פיצוי כאמור בפסקה (6) להגדרה "חוב" – פיצוי בסכום של 2,000 שקלים חדשים לפחות." 

 

התנאים הנ"ל מצטברים ודי לו לחייב שיראה כי אחד מהם אינו מתקיים על מנת לבסס בקשה לביטול ההגבלות, או חלק מהם.

ייאמר כי לדעתו של הח"מ התנאי הראשון, לפיו מחוייב המרכז לגביית קנסות לבדוק האם יש אפשרות לנקוט בהליכים לגביית חוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, מחייב את המרכז שלא לבקש מראש להטיל את כל מלוא הגבלות על חייבים שלדעתו עומדים בסעיף 7א(א) לחוק. חובת ההגינות המוגברת של המרכז לגביית קנסות כרשות ממלכתית בצירוף עם הוראות הסעיף הנ"ל מחייבות את המרכז לבדוק האם גם במסגרת בקשותיה להטלת הגבלות, ראוי יותר לבקש החלת רק חלק מההגבלות. רק לאחר מכן, כאשר נוכח המרכז לדעת שהפעלת חלק מההגבלות בלבד על החייב אינו אפקטיבי, לבקש להטיל את מלוא כובד ההגבלות על החייב.

הרי החובה לבדוק אמצעים לגביית חוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה אינה עומדת בקנה אחד עם הטלת הגבלה כלקוח מוגבל מיוחד (שמשמעות בין השאר איסור משיכת שיקים), ובמקביל גם הגבלה על כרטיס האשראי שלו. לדעתו של הח"מ בקשה גורפת להטלת כל ההגבלות סותרת את חובת המרכז לגביית קנסות לנקוט בהליכים שמידת פגיעתם בחייב תהיה פחותה.

סעיף 7א'(ג) לחוק הינו מקבילו של סעיף 7א'(א) הנ"ל. לאחר שבדק המרכז לגביית קנסות את האמור בסעיף 7א'(א), מטילות הוראות סעיף זה על הרשם את החובה לבדוק בעצמו האם עומדת בקשתו של המרכז לגביית קנסות בתנאים שקבע המחוקק:

"(ג) שוכנע הרשם לענייני המרכז שאליו הפנה מנהל המרכז בקשה לפי סעיף קטן (א), לאחר שניתנה לחייב הזדמנות לטעון טענותיו לפניו, כי מתקיימים לגבי החייב התנאים האמורים באותו סעיף קטן וכי הטלת ההגבלה על החייב מוצדקת בנסיבות העניין, בהתחשב במידת הפגיעה בחייב, בשים לב להליכים שננקטו לשם גביית החוב, לרבות הליכים לקבלת מידע על החייב, ככל הנדרש, ומצא כי אין אפשרות לנקוט הליכים אחרים לגביית החוב שמידת פגיעתם בחייב פחותה, הוא רשאי להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, כמפורט להלן, בהתאם לבקשת מנהל המרכז, והכל לתקופה ובתנאים שיקבע, ובלבד שלא יטיל הגבלה כאמור אם נוכח כי החייב אינו בעל יכולת לשלם את החוב"

 

החובה להזמין את החייב לדיון לפני הטלת ההגבלות:

סעיף 7א'(ד) קובע כי ההגבלה תוטל אך ורק לאחר שהחייב הוזמן לדיון וניתנה לו ההזדמנות לטעון את טענותיו בפני הרשם:

 

(ד) לא תוטל הגבלה כאמור בסעיף קטן (ג) אלא לאחר שהחייב הוזמן לדיון בעניין, בהזמנה שנשלחה בדואר רשום, וניתנה לצדדים הזדמנות לטעון את טענותיהם ולהגיש את ראיותיהם לפני הרשם לענייני המרכז; בהזמנה לדיון יצוין כי מנהל המרכז ביקש להטיל על החייב הגבלה, אחת או יותר, אלא אם כן ייפרע החוב וכן כי החייב רשי לבקש, לפי סעיף 5ב, 5ג או 7ד, פריסה או דחייה של תשלום החוב או פטור מתשלום תוספת פיגורים. 

 

(ה) טען החייב בדיון או בטענותיו בכתב כי אין לו יכולת לשלם את החוב, או ביקש פריסה או דחייה של תשלום החוב או פטור מתשלום תוספת פיגורים, יחולו הוראות סעיף 7ד, בשינויים המחויבים. 

יודגש כי הוראות החוק קובעות כי חובת משלוח ההודעה על ידי המרכז על קיום הדיון בבקשת המרכז להטלת הגבלות מתקיימת בעצם המשלוח בדואר רשום. במילים אחרות די לו למרכז לגביית קנסות להראות שההודעה נשלחה, אין עליו כל חובה להראות כי ההודעה תתקבל בפועל על ידי החייב.

על הוראה זו חלה הוראה אחרת הקבועה בסעיף 57ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש] תשל"א – 1971 לפיה:

"7ג. מקום שחיקוק מתיר או מחייב להמציא מסמך על ידי הדואר, בין שהוא נוקט לשון "המצאה" ובין שהוא נוקט לשון "נתינה" או "שליחה" או לשון אחרת, רואים את ההמצאה - אם אין הוראה אחרת משתמעת - כמבוצעת –

 

(1) אם דוור מכתב המכיל את המסמך והמען על המכתב היה כשורה ודמי המשלוח שולמו מראש או שהמכתב היה פטור מתשלום דמי דואר או נושא עליו סימן המעיד כי הוא נשלח בשירות המדינה;

 

(2) במועד שבו היה המכתב מגיע לתעודתו בדרך הרגילה של הדואר, אם לא הוכח היפוכו של דבר." 

למעשה המדובר בחזקה הקובעת כי ייראו את המצאת ההודעה לחייב כמבוצעת, אם הוכח כי היא נשלחה לכתובת הנכונה. ואולם, כמו כל חזקה, גם חזקה זו ניתנת לסתירה. אם יראה החייב לדוגמא כי בתקופה בה נשלחה ההודעה היה במילואים או בחו"ל ולא הייתה לו כל דרך לקבל את ההודעה, או שההודעה נשלחה לכתובת אחרת מזו המעודכנת במשרד הפנים, ניתן לסתור את חזקה זו. משנסתרה החזקה הנ"ל, פתוחה בפני החייב הדרך לטעון הוא לא הוזמן מעולם לדיון בבקשת המרכז להטלת הגבלות כנגדו ולכן ההגבלות הוטלו שלא כדין.

יודגש עוד כי חובת משלוח ההודעה ודיון בבקשה להטלת הגבלות חלה אך ורק עם הגשת הבקשה הראשונה של המרכז לגביית קנסות. סעיף 7ג'(ג) קובע כי אם בוטלו ההגבלות והחייב לא עומד בתשלומים שהוטלו עליו רשאי הרשם להטיל מחדש את ההגבלות מבלי לשלוח לחייב הזמנה לדיון עובר להטלתן:

"(1) בוטלה הגבלה כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי הרשם לענייני המרכז להטילה מחדש, מיוזמתו או לבקשת מנהל המרכז, אם נוכח כי החייב הפסיק לעמוד בתשלומים כאמור;

 

(2) הגבלה שהוטלה מחדש וטרם חלפה שנה מיום ביטולה, תיכנס לתוקף בלא צורך במשלוח הזמנה לדיון לפי סעיף 7א(ד) או במשלוח התראה לפי פסקה (3); הודעה בדבר חידוש ההגבלה תישלח לחייב בדואר רשום ותיכנס לתוקף בתום 15 ימים מיום שנשלחה;

 

(3) חלפה שנה מיום ביטול ההגבלה, תישלח לחייב התראה בדואר ובה יצוין כי הרשם לענייני המרכז הטיל מחדש את ההגבלה וכי היא תיכנס לתוקף בתום שלושים ימים מיום המצאתה, אלא אם כן ייפרע החוב או שהרשם או מנהל המרכז ישוכנע, על יסוד בקשה לפי סעיף 5ב, 5ג או 7ד, כי החייב אינו בעל יכולת לשלם את החוב או כי מתקיימות נסיבות אחרות לפריסה או לדחייה של תשלום החוב או לפטור מתשלום תוספת פיגורים או כי יש סיבות אחרות לביטול ההגבלה או לשינויה, או שתינתן החלטה אחרת בידי הרשם."

 

ערעור על הטלת הגבלות המרכז לגביית קנסות:

סעיף 7ו' לחוק המרכז לגביית קנסות קובע כי בקשת ערעור על החלטה להטלת הגבלות ניתנות תוגש לבית משפט השלום. בית המשפט אליו הוגש הערעור רשאי להורות על עיכוב החלת ההגבלות, עד להכרעה בערעור:

"(א) החלטות הרשם לענייני המרכז ניתנות לערעור לפני בית משפט השלום, ברשות הרשם או שופט בית משפט שלום...


(ב) הוגשו ערעור או בקשת רשות ערעור לפי סעיף זה, אין בכך כדי לעכב הליך לפי חוק זה, ואולם, הרשם לענייני המרכז או בית המשפט שהערעור או בקשת רשות הערעור הוגשו לפניו רשאי להורות על עיכוב ההליך, והוא רשאי להתנות את העיכוב במתן ערובה להנחת דעתו."

נדגיש כי במידה ויש בסיס להגשת בקשת רשות ערעור חשוב מאד לפעול מיד עם ההודעה על הטלת ההגבלות. כך ניתן יהיה לנצל את האפשרות להגיש בקשה לסעד זמני לעיכוב החלת ההגבלות עד להכרעה הסופית בערעור שיגיש החייב לבית משפט השלום.

 

הדרכים לביטול הגבלות שהוטלו לבקשת המרכז לגביית קנסות:

לאחר שכבר הוטלו הגבלות על החייב, מונה החוק מספר דרכים לבטלן:

 1. החייב הראה כי החוב נפרע (סעיף 7ג(ב) לחוק).
 2. החייב הראה כי הוא אינו בעל יכולת לשלם את החוב (סעיף 7ג(ב) לחוק).
 3.  החייב הראה כי הוא עומד בתשלומים שנקבעו לו (סעיף 7ג(ב) לחוק).
 4. החוב שנותר קטן מ- 5,000 ₪ (סעיף 7א(ג)(4) לחוק).
 5. בית משפט השלום קיבל את הערעור על ההחלטה להטיל את ההגבלות.

 

 

לסיכום:

למען הסר ספק, מומלץ תמיד לשלם את החוב למרכז לגביית קנסות. ניתן בכל שלב להגיש בקשה מסודרת לפריסת כל חוב. במידה ויראה החייב כי מצבו הכלכלי בכי רע, ייאות בד"כ המרכז לפרוס פריסה משמעותית את החוב ואף להפחית את קנסות הפיגורים שהוטלו במהלך תקופת קיומו של החוב.

ואולם, משנאמרו דברים אלו, הטלת הגבלות על ידי המרכז לגביית קנסות אינן תמיד סוף פסוק. ניתן לבחון תמיד האם ראוי להגיש בקשה לרשם לענייני מרכז לביטול ההגבלות. כמו כן פתוחה בפני החייב הדרך להגיש בקשת ערעור על הטלת ההגבלות לבית משפט השלום,ובמקביל לעתור לסעד זמני לעיכוב החלת ההגבלות עד להחלטה סופית בערעור.

 

logoround

 

yaron1

מחבר המאמר: עו"ד בר אל ירון

מאמרים קשורים

 • הסדר נושים לפי סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל

  סעיף 19א' לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 (להלן: "הפקודה" או "פקודת פשיטת הרגל") נועד על...
 • מחיקת חובות בהוצאה לפועל

  במאמר זה נפרט מה הם התנאים למתן הפטר / מחיקת חובות בהוצאה לפועל.  
 • שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי שטר

  במאמר זה "שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי השטר" נדון בשאלה האם כאשר המוטב לא נרשם על השיק...
 • העסקת עובד זר הודעת קנס / כתב אישום

  במאמר זה, נדון בדרכי הטיפול וההתמודדות עם הודעות קנס וכתבי אישום המוגשים ע"פ חוק עובדים זרים...
 • ביטול כתב אישום העסקת עובדים זרים

  במאמר זה נדון בשיקולים שעל המדינה לשקול עובר להגשת כתב אישום בגין העסקת עובד זר, על פי חוק עובדים...

כתבי טענות קשורים

אין מאמרים קשורים