Accessibility Tools

דיני מקרקעין

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני מקרקעין

מאמרים דיני מקרקעין

הסוגיות בדיני מקרקעין מורכבות והמחלוקות המגיעות לפתחו של בית המשפט כוללות בדרך כלל סכומים נכבדים. כמשרד עו"ד העוסק בדיני מקרקעין אנו דואגים להתעדכן בהלכות החדשות בתחום וראינו לנכון לשתף אותם עמכם  במאמרים שלפניכם.

זיכרון דברים הוא הסכם מחייב לכל דבר ועניין, חתימה על זיכרון דברים בכתב לרכישת נכס מקרקעין הינה ברוב המקרים מחייבת, והצד המפר יכול שיהיה מחויב

פלישה לשטח משותף הינה השתלטות שלא כדין על שטחים בבית משותף, תוך מניעת זכותם של שאר הדיירים בבניין לעשות שימוש דומה בשטחים אלו. פלישה יכולה

פירוק שיתוף במקרקעין הינו זכות בסיסית העומדת לצידו של כל שותף במקרקעין לחלק את המקרקעין בהם הוא שותף לחלקים שווים (במידה והדבר אפשרי) או לחילופין

פירוק שיתוף במקרקעין מהווה זכות יסוד שעומדת לכל שותף לחלק את המקרקעין או הנכס בהם הוא שותף ולקבל את חלקו היחסי בהם. לחילופין, כאשר החלוקה