Accessibility Tools

דיני חברות

מאמרים משפטיים בסוגיות הנוגעות לדיני תאגידים

מאמרים דיני חברות

דיני חברות הם תחום מורכב, גם עבור עורכי דין מנוסים. הדברים מקבלים משנה תוקף שעה שרוב התיקים הנוגעים לחברות נידונים בבית המשפט המחוזי מול שופטים מקצועיים המתמחים בדיני תאגידים. המאמרים לפניכם הם פרי ניסיונינו בליווי חברות ובייצוג חברות בבית המשפט

חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה האחד כלפי השני, כלפי החברה וכלפי צדדים שלישיים. כך

אכיפה על בעלי מניות הרוב לרכוש את מניותיהם של בעלי מניות המיעוט הינו אחד מהסעדים הקיצוניים והדרסטים ביותר אותם מעניק בית המשפט לבעלי מניות המיעוט

הרמת מסך ההתאגדות הינה דוקטרינה משפטית על פיה הופכות חובותיה וזכויותיה של החברה לחובותיהם וזכויותיהם של בעלי המניות בה, זאת באמצעות הסרת מסך התאגדות המפריד

בשנים האחרונות עברו על המשק העולמי והישראלי תקופות קשות בהן חברות רבות הפכו לחדלות פירעון. עוד לפני פירוק החברות, מרביתן נקלעות לקשיים כלכליים שאינם מאפשרים

קיפוח המיעוט בחברה הינה פגיעה בציפיות הלגיטימיות של בעלי מניות המיעוט לניהול משותף של החברה. במידה והתנהלות הרוב פוגעת בציפיות אלו הרי שבעלי מניות המיעוט