Accessibility Tools

דיון מסחרי אזרחי

מאמרים משפטיים בסוגיות הקשורות לדיון מסחרי אזרחי

מאמרים דיון מסחרי אזרחי

במהלך השנים בהם פעלנו לטובת לקוחותינו בבית המשפט צברנו ידע וניסיון בעיקר בתחום המסחרי אזרחי. ראינו לנכון לפרוט ניסיון זה, בשילוב הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון במאמרים שלפניכם, בתקווה שתמצאו בהם תועלת

מאמר זה ייתמקד באפשרויות העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות בחו"ל. המאמר יעסוק בעיקר באפשרויות הגבייה ברחבי העולם ואולם באותה קלות ניתן לבצע חקירות כלכליות

רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו אינם מתנהלים בשקיפות מולו וקיים חשש

לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין מקוצר.  רשימה זו תסקור את הדרכים להגיש ולהתמודד עם

טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות כפי שהיא בפועל. החלטתו של צד להסכם להתקשר

ביטול הגבלת חשבון בנק הינו הליך אשר בו מוציא תחת ידו בית המשפט צו הגורע חלק או את כל השיקים שפורטו בערר על הגבלת חשבון

ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על פי הסכם המכר ו/או הפר את חובת