Accessibility Tools

דיון מסחרי אזרחי

מאמרים משפטיים בסוגיות הקשורות לדיון מסחרי אזרחי

מאמרים דיון מסחרי אזרחי

במהלך השנים בהם פעלנו לטובת לקוחותינו בבית המשפט צברנו ידע וניסיון בעיקר בתחום המסחרי אזרחי. ראינו לנכון לפרוט ניסיון זה, בשילוב הפסיקה העדכנית של בית המשפט העליון במאמרים שלפניכם, בתקווה שתמצאו בהם תועלת

הפרת חוזה הינה התנהגות של צד לחוזה אשר אינה תואמת את המוסכם והאמור בחוזה ו/או מעשה או מחדל הנוגד את דיני החוזים כגון חוסר תום

ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על פי הסכם המכר ו/או הפר את חובת

ביטול הגבלת חשבון בנק הינו הליך אשר בו מוציא תחת ידו בית המשפט צו הגורע חלק או את כל השיקים שפורטו בערר על הגבלת חשבון

מאמר זה ייתמקד באפשרויות העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות בחו"ל. המאמר יעסוק בעיקר באפשרויות הגבייה ברחבי העולם ואולם באותה קלות ניתן לבצע חקירות כלכליות

הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה יודע מראש כי ההסכם (או אפילו

ביטול מתנה במקרקעין הינה זכות המוענקת לנותן המתנה בהתאם לסעיף 5 לחוק המתנה על פיו רשאי נותן המתנה להודיע למקבל כי המתנה מבוטלת כל עוד

טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות כפי שהיא בפועל. החלטתו של צד להסכם להתקשר

פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו ו/או על הפרת חובות תום הלב והתנהגות

תום הלב במו"מ לכריתת חוזה הינה חובה המוטלת כי על הצדדים בשלב הטרום חוזי לנהוג האחד כלפי השני בדרך מקובלת ובתום לב. תרגום הוראה זו, הקבועה בסעיף 12 לחוק