Accessibility Tools

בשא (י-ם) 30/99 אברהם אלימלך נ' מנהל מס שבח מקרקעין

הארכת מועד להפקדת ערבון בערעור איננה ניתנת כדבר שבשגרה

 


בבית המשפט העליון בירושלים
בש"א 30/99
בפני:נ כבוד השופטת ד' ביניש

המערערים:ב .1אברהם אלימלך
.2מוריה אלימלך
.3אסתר יפרח
נגד
המשיב:ו מנהל מס שבח מקרקעין

ערעור על פסק דינה של הרשמת השופטת מ' אגמון
בע"א 8547/96 מיום 10.11.98
בשם המערערים:נ עו"ד א' שניידשר

בשם המשיב:ב עו"ד י' אבן-חיים

פסק דין


ערעור על פסק דינה של רשמת בית המשפט העליון, בו נדחתה בקשת המערערים להארכת מועד להפקדת ערבון, ונדחה ערעורם בהתאם לתקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - .1984 בפסק דינה קבעה הרשמת כי נוכח האיחור הרב שחל במקרה דנן בהגשת הערבון, במשך כשנה ושבעה חודשים, והיעדר הסבר המניח את הדעת לאיחור האמור, אין מקום למתן הארכת מועד כמבוקש על ידי המערערים.

טענותיהם של המערערים בערעורם מכוונות כנגד החלטת הרשמת שלא להיעתר לבקשתם להארכת מועד להפקדת ערבון.

לא מצאתי כי נפל פגם בשיקול דעתה של הרשמת, וכי יש מקום להתערבותי בפסק דינה.

הארכת מועד להפקדת ערבון בערעור איננה ניתנת כדבר שבשגרה (ראו:ובש"א 2005/97 אפרים יהושע נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, טרם פורסם).

כאמור בפסק דינה של הרשמת, האיחור במקרה דנן הינו משמעותי ביותר, ואין בנימוק שבפי המערערים כדי להוות טעם מספיק להארכת מועד בנסיבות אלה.

אשר על כן הערעור נדחה.

ניתן היום, כב' האדר תשנ"ט (10.3.99)
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

מאמרים קשורים

 • ביטול פסק דין בהיעדר הגנה

  ביטול פסק דין בהיעדר הגנה מהווה זכות בסיסית של כל אדם, שניתן כנגדו פסק דין שלא בדרך של דיון תקין...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין...
 • טעות והטעיה בדיני חוזים

  טעות ו/או הטעיה בחוזים, כמשמעה בדיני החוזים הינה פער שקיים בין המציאות שחווה צד להסכם לבין המציאות...
 • הודעה על ביטול חוזה

  הודעה על ביטול חוזה הינה הודעה הנשלחת על ידי הצד הנפגע מהפרת החוזה לצד המפר ובו מודיע הצד הנפגע על עילת הביטול...
 • תביעה כספית

  תביעה כספית הינה פניה לבית המשפט לשם זימון הנתבע לדין, לשם חיובו בתשלום סכום כזה או אחר לתובע...