Accessibility Tools

בשא (י-ם) 30/99 אברהם אלימלך נ' מנהל מס שבח מקרקעין

הארכת מועד להפקדת ערבון בערעור איננה ניתנת כדבר שבשגרה

 


בבית המשפט העליון בירושלים
בש"א 30/99
בפני:נ כבוד השופטת ד' ביניש

המערערים:ב .1אברהם אלימלך
.2מוריה אלימלך
.3אסתר יפרח
נגד
המשיב:ו מנהל מס שבח מקרקעין

ערעור על פסק דינה של הרשמת השופטת מ' אגמון
בע"א 8547/96 מיום 10.11.98
בשם המערערים:נ עו"ד א' שניידשר

בשם המשיב:ב עו"ד י' אבן-חיים

פסק דין


ערעור על פסק דינה של רשמת בית המשפט העליון, בו נדחתה בקשת המערערים להארכת מועד להפקדת ערבון, ונדחה ערעורם בהתאם לתקנה 431 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - .1984 בפסק דינה קבעה הרשמת כי נוכח האיחור הרב שחל במקרה דנן בהגשת הערבון, במשך כשנה ושבעה חודשים, והיעדר הסבר המניח את הדעת לאיחור האמור, אין מקום למתן הארכת מועד כמבוקש על ידי המערערים.

טענותיהם של המערערים בערעורם מכוונות כנגד החלטת הרשמת שלא להיעתר לבקשתם להארכת מועד להפקדת ערבון.

לא מצאתי כי נפל פגם בשיקול דעתה של הרשמת, וכי יש מקום להתערבותי בפסק דינה.

הארכת מועד להפקדת ערבון בערעור איננה ניתנת כדבר שבשגרה (ראו:ובש"א 2005/97 אפרים יהושע נ' מגדל חברה לביטוח בע"מ, טרם פורסם).

כאמור בפסק דינה של הרשמת, האיחור במקרה דנן הינו משמעותי ביותר, ואין בנימוק שבפי המערערים כדי להוות טעם מספיק להארכת מועד בנסיבות אלה.

אשר על כן הערעור נדחה.

ניתן היום, כב' האדר תשנ"ט (10.3.99)
נוסח זה כפוף לשינויי עריכה וניסוח

מאמרים קשורים

 • גביית חובות בינלאומיים

  מאמר זה ייתמקד באפשרויות העומדות לרשות נושים ישראליים לגביית חובות בחו"ל. המאמר יעסוק בעיקר...
 • תביעה או בקשה למתן חשבונות

  רשימה זו תדון בתביעות בהם שותף עסקי, או שותף לקבלת רווחים בצורה כזו או אחרת, חש ששותפו או שותפיו...
 • תביעה כספית בסדר דין מקוצר

  לאחר כניסתם לתוקף של תקנות סדר הדין האזרחי תשע"ט - 2018 בוטלו התקנות העוסקות בתביעה בסדר דין...
 • חובת זהירות וחובת אמונים של נושאי משרה בחברה

  חובות הזהירות והנאמנות של נושאי משרה בחברה הינם חובות המוטלות על ידי הדין על דירקטורים ונושאי משרה...
 • הפרת חוזה

  הפרת חוזה הינה הפרה שלגביה ניתן להניח בדיעבד כי הצד הנפגע לא היה מסכים להתקשר באותו חוזה לו היה...