Accessibility Tools

בקשה לפסק דין הצהרתי לביטול עסקת מכר דירה

החלטה על העברת תובענה מפסים של המרצת פתיחה לפסים של תביעה רגילה

משרדנו, כמשרד עו"ד לחוזים, הגיש בשם מרשתנו תובענה, בהמרצת פתיחה, כנגד הנתבע יוסף אגמי (לד לייט) ובנק לאומי למשכנתאות (שהגיש מצידו הודעת צד ג' כנגד עו"ד קלמן קרני) בדרישה ל- ביטול עסקת מכר דירה שבבעלותה, שנמכר ללא ידיעתה, כך !!! בהחלטה זו המדובר בבקשת ביניים אותה הגיש הנתבע 2, בנק לאומי למשכנתאות, להעביר את תביעת מרשתנו מפסים של המרצת פתיחה לפסים רגילים. בית המשפט המחוזי שקל את הנסיבות לפיהם הוגשה המרצת הפתיחה על ידי מרשתנו והגיע למסקנה כי בנסיבות הקיימות, יש להעביר את התביעה מפסים של המרצת פתיחה לפסים רגילים. 

אתם מוזמנים לעיין גם בסיכומים בתביעה לביטול הסכם מכר דירה שהוגשו בתיק דנן על ידי משרדנו.

 


 

החלטה

 

ב"בקשה למחיקת המרצת הפתיחה ולחילופין, להעברתה לפסים רגילים"

1. המבקשת היא הבעלים של דירת מגורים בתל-אביב (להלן – הדירה).

ביום 7.4.10 נחתם הסכם למכירת הדירה למשיבים 1 ו-2 (להלן – ההסכם, אגמי, בהתאמה).

ההסכם נחזה כחתום על ידי המבקשת, מצד אחד, ואגמי, מצד שני.

לאחר ההסכם נרשמו שתי הערות אזהרה על הדירה, האחת – לטובת אגמי, והשנייה – לטובת המשיב 3 (להלן - הבנק).

לטענת המבקשת, היא לא היתה שותפה להסכם, לא ידעה עליו ולא חתמה עליו.

לטענתה, ההסכם נעשה בתרמית, לה היו שותפים בעלה, נושה שלו וידידה של בעלה בשם אילנה, אשר התחזתה למבקשת וזייפה את חתימתה עליו.

בעלה של המבקשת, אמנון מדר, אישר בתצהירו שצורף לתובענה את דברי המבקשת, ולטענתו הוא עשה זאת משום שאוים על ידי הנושה.

2. בתובענה זו עותרת המבקשת למתן פסק דין הצהרתי שיכריז על בטלותו של ההסכם, ולהורות על מחיקת הערות האזהרה שנעשו ועל ביטול ייפוי הכוח הבלתי חוזר שניתן לב"כ אגמי, עו"ד קלמן קרני, לשם העברת הדירה על שמם.

יחד עם התובענה ביקשה המבקשת מתן צו זמני שיורה לאגמי להימנע מכל דיספוזיציה בדירה עד למתן פסק דין בתובענה.

ניתן צו זמני במעמד צד אחד בכפוף להמצאת התחייבות עצמית וערבות צד ג', ואלה הופקדו.

בדיון שנועד לבקשה לצו זמני במעמד הצדדים ביום 24.2.11 ובהסכמת ב"כ אגמי, הוארך תוקף הצו הזמני, עד למתן פסק דין בתובענה.

3. יצוין, כי לאחר הדיון נענה עו"ד קרני להמלצתי בפרוטוקול מאותו יום, להתפטר מייצוגם של אגמי וייצוגם עבר לבא-כוחם הנוכחי, עו"ד פריצקי.

עוד יצוין, כי לאחר הדיון הגיש ב"כ המבקשת שתי בקשות: האחת – צו המורה לאגמי להמציא להם את המסמכים המקוריים של ההסכם, תוספות שלו, ייפוי הכוח הבלתי חוזר וכו', השנייה – להתיר צירוף חוות דעת מומחה בתחום הגרפולוגיה.

4. המשיבים טרם השיבו לתובענה.

במקום זאת, הגיש הבנק בקשה למחיקת המרצת הפתיחה, ולחילופין, להעברתה לפסים רגילים, משום שהמרצת הפתיחה אינה דרך דיונית ההולמת לבירור פרשת עובדות מורכבות כבענייננו, והיא גם איננה דרך דיונית הולמת לבירור טענות של זיוף ותרמית ולהגשת חוות דעת מומחים, כבענייננו.

ב"כ אגמי הודיע כי הוא מצטרף לבקשת הבנק.

המבקשת טוענת בתגובתה, כי המחלוקת בדיון דנן פשוטה וניתן לבררה במסגרת המרצת הפתיחה ביעילות, תוך זמן סביר ומבלי לקפח מי מהצדדים, וכי טענת זיוף והעדת מומחים אינם פוסלים מיניה וביה דיון בתובענה בדרך של המרצת פתיחה.

5. השאלה, האם תובענה ראויה להתברר על דרך של המרצת פתיחה תוכרע על יסוד המורכבות העובדתית של ההליך, הצורך לשמוע עדים רבים והחשש לפגיעה דיונית בצד שכנגד. אכן, כאשר מדובר בטענות של תרמית או אי חוקיות, צפוי שהעניין יהיה מורכב מבחינה עובדתית. ברם, אין מקום לקביעה אפריורית שכאשר אלה הן הטענות, לעולם לא יתנהל ההליך על דרך המרצת פתיחה, ראו: רע"א 10227/06 בובליל נ' אינדיג (2007), והפסיקה המובאת שם.

לפיכך נפסק במקרה שנדון בפסק דין בובליל הנ"ל, כי ההכרעה בשאלת התאמתה של התובענה להליך של המרצת פתיחה תיעשה לאחר הגשת תצהירי תשובה, כדי שניתן יהיה לעמוד על היקף המחלוקת שבין הצדדים.

אולם, כאשר ברור מראש שתצהירי התשובה העומדים להיות מוגשים לא יתרמו לבירור המחלוקת, אין טעם להמתין להגשתם – אדרבא, הדבר יגרום לעיכוב נוסף – וניתן להכריע בשאלה זו עוד בטרם הגשתם (השוו: סעיף 9 בפסק דין בובליל הנ"ל).

6. במקרה דנן אני סבור שאין צורך להמתין עד לאחר הגשת תצהירי התשובה כדי להכריע בשאלה שבפניי.

הסיבה לכך היא שהנתונים העיקריים לסתירת גרסתה של המבקשת אינם כלל בידי המשיבים.

המבקשת ובעלה אינם טוענים שאגמי היה שותף למעשה התרמית, אדרבא, הם טוענים שהשותפים לתרמית התכוונו גם לרמותם. ודאי שאין להם כל טענה כלפי הבנק.

כמו כן, על פי טענתם, ההתחזות של אילנה נעשתה תוך שימוש בדרכונה של המבקשת.

בנסיבות אלה, תצהירי התשובה של המשיבים לא יתרמו כמעט לבירור טענותיה של המבקשת.

7. המרצת פתיחה מתנהלת דרך כלל על סמך התצהירים שצורפו לכתבי הטענות של הצדדים ולפיכך עניין השמעת עדים במסגרתו טעון נטילת רשות מבית המשפט (תקנה 258 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד – 1984 (להלן – התקנות), ע"א 163/89 צפר נ' מלמד, פ"ד מג(2) 495, 498, וראו: אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (להלן – גורן), מהדורה עשירית, עמ' 498-499).

כללים אלה תואמים את הרציונל שביסוד ההליך המתנהל בדרך של המרצת פתיחה: בירור עובדתי קצר ומהיר (גורן, עמ' 485).

כאשר ברור מראש לבית המשפט שעיקר בירור התובענה לא ייעשה על סמך התצהירים המונחים בפניו, ניטל העוקץ המצדיק את בירורה בדרך של המרצת פתיחה, והנטייה תהיה להעברת התובענה להליך רגיל.

8. כך הוא המקרה שבפנינו, כאשר העדויות העיקריות לבירור טענת התרמית, מלבד עדויותיהם של המבקשת ובעלה: עדותו של הנושה "שלמה" ועדותה של אילנה, אינן כלל בפנינו, ואילו עדויות אגמי ועובדי הבנק לא יוכלו, כנראה וכאמור, לתרום כמעט לבירור זה.

מה גם, שהמבקשת עותרת כעת לצירופה של חוות דעת מומחה בתחום הגרפולוגיה, ואם זו תוגש קרוב לוודאי שגם המשיבים יבקשו להגיש חוות דעת נגדית ואולי גם בית המשפט ימנה מומחה מטעמו.

במיוחד אמורים הדברים כאשר על פי תצהיר בעל המבקשת גם זהותו של הנושה אינה ברורה לגמרי ויתכן שתידרש חקירה מיוחדת כדי לאתרו.

יצוין גם שלא צורפו מסמכים כלשהם המאמתים את טענותיהם של המבקשת ובעלה בדבר ההלוואה שניטלה, תנאיה, השימוש שנעשה בה וכיו"ב.

9. המסקנה העולה מכל האמור לעיל היא, שתובענה זו אינה מתאימה להתברר בהליך של המרצת פתיחה.

10. כאשר שופט, שדן בתובענה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה, החליט להורות על העברת הדיון לפסים של תביעה רגילה לאחר שלמד היטב את פרטי העניין – מן הראוי שידון בתביעה לגופה, מנקודת המבט של יעילות ההליך השיפוטי (גורן, עמ' 495-496, בהסתמך על פסק הדין בע"א 288/89 אושיות חברה לביטוח בע"מ נ' כהן, פ"ד מג(4) 427, בעמ' 433).

לפיכך, תידון התביעה בדרך הרגילה לפני.

11. עם העברת התובענה להליך רגיל מתייתרת הבקשה להתיר את צירופה של חוות דעת המומחה, וזו תוכל להיות מוגשת בהתאם לתקנות הקבועות לכך.

גם הבקשה להמצאת המסמכים המקוריים תידון על פי התקנות הקבועות לכך, ולאחר השלמת המצאת כתבי הטענות.

12. למרות קבלת בקשת המשיבים, לא אפסוק הוצאות בשלב זה, משום שאם בסוף הדיון יתבררו טענותיה של המבקשת כצודקות, לא יהיה זה צודק שהיא תישא בהוצאות.

13. אשר על כן, אני מורה על העברת התובענה להליך של תביעה רגילה.

בהתאם לתקנה 258 סיפא לתקנות, אני מורה לצדדים להגיש כתבי טענות, כדלקמן:

כתב התביעה יוגש עד ליום 8.5.11,

כתבי ההגנה יוגשו עד ליום 12.6.11.

המזכירות תסב תיק זה לתיק תביעה רגילה.

מועד הדיון שנקבע ליום 28.4.11 – מבוטל.

במקומו נקבע מועד ק"מ ליום 20.6.11 שעה 9:30.

5129371

54678313אין צו להוצאות.

מאמרים קשורים

 • ביטול חוזה

  ביטול חוזה הינה זכות העומדת לצידו של צד שנפגע מהפרת חוזה. ביטולו של החוזה ייעשה בהתאם לעילות...
 • ביטול הסכם

  ביטול הסכם מהווה זכות העומדת לצידו של הצד להסכם שנפגע מפגמים בשלב המו"מ ו/או בשלב קיומו של ההסכם...
 • ביטול חוזה מכר דירה

  ביטול חוזה מכר דירה ייעשה בהתבסס על מספר עילות עיקריות אשר ביניהן הפרת התחייבות של אחד הצדדים על...
 • פיצויים על הפרת חוזה

  פיצויים על הפרת חוזה הינם פיצוי על הנזק שנגרם לצד הנפגע בגין הפרת הוראותיו של החוזה בתקופת קיומו...
 • דיני חוזים - 7 מושגי יסוד שכדאי לדעת לפני חתימה על חוזה

  דיני חוזים הינם שילוב של הוראות החוק וההלכות שנקבעו על ידי בית המשפט העליון בכל הנוגע לחוזים...