Accessibility Tools

בקשה לעיכוב הליכים - ערב יחיד

המדובר בתובענה כנגד ערב, כאשר בנק אוצר החייל טוען כי החייב העיקרי (שהינו אחיה של המבקשת) יצא את הארץ לצמיתות. למעשה, במועד הגשת התובענה היה החייב העיקרי בדיוק 3 חודשים פחות יום. לצידה של הערבה עומדות טענות הגנה טובות ומבוססות כנגד התובענה שהוגשה כנגדה לרבות הטענה כי המשיב מעולם לא מיצה את ההליכים כנגד החייב העיקרי, החייב העיקרי מעולם לא יצא את הארץ לצמיתות, אין בכתב התביעה כל עילה לפירעון מוקדם של ההלוואה כנגד הערב וכי הבנק גרם לאי מילוי חיוביו של החייב העיקרי.

הערבה הגיעה אל משרדנו לשם ביטול פסק הדין ועיכוב ההליכים כנגדה. בסופו של יום, ולאחר הגשת הבקשות הגיע הבנק להסדר פשרה עם הערבה.

 המבקשת, באמצעות ב"כ מתכבדת להגיש לבית המשפט הנכבד את בקשתה לעיכוב הליכים בתיק שבכותרת, זאת עד להכרעה בבקשתה לביטול פסק הדין המוגש לבית המשפט הנכבד במקביל לבקשה זו. ככל הידוע למבקשת, עד למועד כתיבת שורות אלו לא נפתח כנגד המבקשת תיק הוצל"פ לגביית פסק הדין.

בקשה זו נשענת על האמור בבקשתה של המבקשת לביטול פסק דין ועל האמור בתצהירה של המבקשת המצ"ב.

להלן נימוקי הבקשה:

1. כאמור, במקביל לבקשה זו הגישה המבקשת את בקשתה לביטול את פסק הדין משיקולי בית המשפט באשר לזכותה של המבקשת עומדות טענות הגנה טובות ומבוססות כנגד התובענה שהוגשה כנגדה לרבות הטענה כי המשיב מעולם לא מיצה את ההליכים כנגד החייב העיקרי, החייב העיקרי מעולם לא יצא את הארץ לצמיתות, אין בכתב התביעה כל עילה לפרעון מוקדם של ההלוואה כנגד הערב וכי הבנק גרם לאי מילוי חיוביו של החייב העיקרי.לזכותה סיכויי הגנה טובים מאד כנגד התביעה שהוגשה כנגדה.

2. יצוין לעניין המועד להגשת בקשה זו כי היא מוגשת לאחר שנכשל המו"מ בין הצדדים להגיע להסדר וע"פ הסכמת הצדדים כי שמורה למבקשת הזכות להגיש את בקשתה לביטול פסק דין בתוך 21 מיום תשובתו הסופית של הבנק שניתנה ביום 02/02/08.

נימוקי המבקשת לביטול פסק הדין מחמת שיקול בית המשפט:

3. בבקשתה לביטול פסק דין ובתצהירה המצ"ב לבקשה זו פירטה המבקשת בהרחבה ייתרה את כל טענות ההגנה שלה כנגד התובענה שהוגשה כנגד. בית המשפט הנכבד מופנה בעניין זה לסעיפים 1 - 28 בתצהירה של המבקשת המצ"ב לבקשה זו.
4. טענותיה בבקשה לביטול פסק דין ובתצהיר אשר צורף לו ולבקשה זו אינן מותירות מקום לספק כי עומדות לזכותה טענות הגנה טובות ומבוססות כנגד התביעה שהוגשה כנגדה, וכי יש לבטל את פסק הדין מחמת שיקוליו של בית המשפט בעניין זה.

מאזן הנוחות

5. המבקשת תטען כי מצד אחד תלוי ועומד כנגדה פסק דין שניתן במעמד צד אחד בהיותה ערבה לחוב שכלל אינו שלה וכי לטענתה פעולותיו ומחדליו של הבנק מביאים לביטול ערבותה, באופן מלא או חלקי והכול כמפורט בתצהירה.

מצד שני מחזיקה בידיה המשיבה את פסק הדין שניתן יהיה לבצעו לאחר שתוכרע בקשתה לביטול פסק הדין.

בנסיבות אלו אין כל ספק כי יש לעכב את ההליכים כנגד המבקשת עד להכרעה בבקשתה לביטול פסק דין.

וכדבריה של כב' השופטת א. פרוקצ'ה ברע"א 8292/00 גבריאל יוספי נ' שמואל לוינסון (טרם פורסם):

"ההתייחסות להליך ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד נעשית על רקע ההכרה הבסיסית בקיומה של זכות גישה חוקתית לכל אדם לערכאות המשפט. זכות זו משקפת הכרה חוקתית בזכותו של הפרט לקיים דיון אמיתי, מלא והוגן בבית המשפט. האופי החוקתי של זכות הגישה לערכאות מקרין על הפרשנות העקרונית הניתנת להוראות סדר הדין, ומשליך על אמות המידה להפעלת שיקול הדעת השיפוטי המיושמות ביחס להסדרים הדיונים הספציפיים"

6. יצוין כי למשיבה לא ייגרם כל נזק כתוצאה מעיכוב ההליכים בתיק באשר במידה ויחליט בית המשפט לעכב את ההליכים יישאר כמובן פסק הדין על כנו וזאת עד להכרעה בבקשה לביטול פסק הדין.

7. כאמור, מצ"ב תצהירה של המבקשת בבקשתה לביטול פסק דין התומך גם בעובדות בקשה זו.

8. אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד כאמור ברישא לבקשה.

________________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ המבקשת

מאמרים קשורים

  • ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן - חלק א'

    זהו חלקו הראשון של המאמר שדן בסוגיית ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן. חוק הערבות,...
  • ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן - חלק ב'

    זהו חלקו השני של המאמר שדן בסוגיית ההגנות העומדות לצידו של ערב, ערב יחיד, ערב מוגן. חוק הערבות,...