Accessibility Tools

בקשה לעיכוב הליכים - בקשה בטענת פרעתי

המדובר בתיק הוצל"פ אשר נפתח כנגד החייב בשנת 1993 ע"פ פסק דין שניתן ביום 29/04/1992. מסירת האזהרה בוצעה יותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצל"פ, ביום 18/05/10. במהלך תקופה זו לא נעשתה כל פעולה בתיק ההוצל"פ גם לא משלוח אזהרה לחייבים האחרים או ניסיון להגיש תביעת חוב לנתבעת אחרת בתיק (חברה בע"מ) שהייתה בזמנים הרלוונטיים בכינוס נכסים.

כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, מהתנהלותה של המשיבה עולה תמונה ברורה של ויתור ומחילה של המשיבה על ביצוע פסק הדין, כמו כן ונוכח התנהלותה של המשיבה שונה מצבו של המבקש לרעה גם בעקבות חוסר תום ליבה של המשיבה.

 


בקשה לעיכוב הליכים עד להכרעה בבקשה בטענת פרעתי

 

המבקש, באמצעות ב"כ מתכבד להגיש לראש ההוצאה לפועל הנכבד את בקשתו לעיכוב הליכים בתיק שבכותרת, עד להכרעה בבקשתו בטענת פרעתי המוגשת במקביל לבקשה זו.

להלן נימוקי הבקשה:

מבוא:

1. המדובר בתיק הוצל"פ שנפתח כנגד החייב לפני 17 שנים, בשנת 1993 ע"פ פס"ד שניתן באפריל 1992, כאשר המסירה בוצעה לו רק לאחרונה, ביום 18/05/10 (ערב חג השבועות). במהלך תקופה זו לא נעשתה כל פעולה בתיק ההוצל"פ גם לא משלוח אזהרה לחייבים האחרים או ניסיון להגיש תביעת חוב לנתבעת אחרת בתיק (חברה בע"מ) שהייתה בזמנים הרלוונטיים בכינוס נכסים.

2. כפי שפורט בהרחבה בבקשתו של המבקש בטענת פרעתי, מהתנהלותה של המשיבה עולה תמונה ברורה של ויתור ומחילה של המשיבה על ביצוע פסק הדין, כמו כן ונוכח התנהלותה של המשיבה שונה מצבו של המבקש לרעה, גם בעקבות חוסר תום ליבה של המשיבה.

3. לעניין עיכוב ההליכים ייאמר כי נוכח השתהותה של המבקשת במשך 17 שנים לפעול בתיק לרבות מסירת האזהרה למבקש (לחייב השני עד היום לא נמסרה האזהרה) ניתן מקל וחומר להסיק כי עיכוב הליכי ההוצאה לפועל למשך מספר שבועות, עד להכרעה בבקשתו בטענת "פרעתי" לא תגרום כל נזק למשיבה ולא יפגע בזכות כלשהי מהזכויות עליהם ויתרה במשך שנים כה רבות.

הרקע העובדתי:

4. כאמור, ביום 29/04/1992 ניתן כנגד המבקש פסק דין שבסיפא לו (סעיף 6) נקבע כדלקמן:

"... אני מחייבת את הנתבעים 5 ו- 6, יחד ולחוד, לשלם לתובעת סכום של 107,507 ₪ בתוספת הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 10/02/1988 עד יום מתן פסק הדין, בניכוי הסכומים ששולמו בפועל לתובעת ע"י נתבעים מס' 2-4 בסכום כולל של 100,000 ₪ בתוספת הצמדה וריבית חוקית מתאריך 18/11/90 ועד יום מתן פסק הדין. ליתרת הסכום, לאחר הניכוי כאמור, יתווספו הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום מתן פסק הדין ועד יום התשלום בפועל.

כמו כן חייב בית המשפט את המבקש בהוצאות משפט בסך כולל של 3,000 ₪ בצירוף מע"מ והצמדה וריבית עד לתשלום בפועל.

5. תיק ההוצאה לפועל נפתח כנגד המבקש כשנה וחצי לאחר מכן, ביום 05/08/1993 ומאז ועד היום לא בוצעה אפילו מסירת האזהרה לחייבים בתיק.

6. יודגש כי למבקש לא היה כלל מושג כי נפתח כנגדו תיק הוצל"פ באשר במשך כל 17 השנים שעברו מעולם לא פנתה אליו המשיבה בדרישה כי ישלם את חובו. רק עתה, 18 וחצי שנים לאחר מתן פסק הדין ויותר מ- 17 שנים לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל ראתה לנכון המשיבה למסור את אזהרת ההוצאה לפועל למבקש.

7. זאת ועוד, מבירור שנעשה במרכז המידע, בתיק דנן לא מעודכנת כלל תעודת הזהות של המבקש. לא ברור כיצד אך ככל הנראה עלה בידיה של המבקשת לפתוח את תיק ההוצאה לפועל דנן מבלי לציין את מספר תעודת הזהות של המבקש.

8. כמו כן, ומבירור שנעשה, עדיין לא מסרה המבקשת את אזהרת ההוצאה לפועל לחייב הראשון בתיק, מר שחם יחיאל.

למבקש סיכויים מעולים לקבלת טענותיו כמפורט בבקשתו בטענת "פרעתי":

9. המבקש ייטען כי לצידו עומדים סיכויים טובים מאד לקבלת בקשתו בטענת "פרעתי". המדובר במקרה חריג ביותר של פתיחת תיק הוצל"פ לפני כ- 17 שנים ואי ביצוע פעולה אחת בתיק לרבות מסירת אזהרת ההוצל"פ.

10. על מנת שלא להכביד על תיק ההוצאה לפועל בנימוקים כפולים מופנה ראש ההוצאה לפועל הנכבד לאמור בחלק "טענות המבקש" בבקשה (סעיפים 7 – 40) לבקשת המבקש בטענת פרעתי, שם מפורטות טענותיו ונימוקיו בבקשתו לסגירת תיק ההוצאה לפועל שבכותרת וטענותיו החילופיות בעניין הפחתת הריביות העצומות שהצטרפו לתיק במשך 17 השנים האחרונות.

מאזן הנוחות

11. המבקש ייטען כי בתיק דנן, סוגיית מאזן הנוחות נוטה ביותר ממובן אחד לטובתו של המבקש.

12. המדובר במשיבה שראתה לנכון שלא לפעול בתיק במשך יותר מ- 17 שנים. דומה שאין נימוק מתקבל על הדעת שיכול להסביר מדוע 17 שנים לא הייתה בעיה למבקשת להמתין עם ביצוע ההליכים בתיק ואילו עתה, משהחליטה לפעול בתיק לא תוכל להמתין שבועות מספר עד להכרעה בתיק. נימוקים הנוגעים לעיכוב זכויותיו של זוכה מלממש את חובו מהר ככל האפשר אינם רלוונטיים בתיק דנן – לפחות עד לאחר הכרעת ראש ההוצאה לפועל בבקשתו העיקרית של המבקש בטענת פרעתי.

13. למבקשת לא ייגרם כל נזק כתוצאה מעיכוב ההליכים עד לאחר הכרעת ראש ההוצאה לפועל בבקשתו והיא תוכל להמשיך ולהפעיל הליכים אלו, היה וראש ההוצאה לפועל ידחה את בקשת המבקש.

14. מצד שני, הפעלת ההליכים כנגד המבקש בנסיבות אשר תוארו בבקשה זו ובבקשתו בטענת "פרעתי" ייגרמו לו נזקים גדולים, כאלו שיכולים להיגרם לכל אדם מן הישוב שיופעלו עליו הליכי הוצל"פ בתיק עם חוב בגובה של יותר מ- 800,000 ₪.

15. מצ"ב תצהירו של המבקש.

אשר על כן יתבקש בית המשפט הנכבד כאמור ברישא לבקשה.

________________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ המבקש

מאמרים קשורים

  • התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

    המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין...
  • שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי שטר

    במאמר זה "שיק פתוח - השלמת שם הנפרע - מוטב על גבי השטר" נדון בשאלה האם כאשר המוטב לא נרשם על השיק...
  • התנגדות לביצוע שטר

    התנגדות לביצוע שטר מוגשת כאשר נטען ע"י מושך השטר כי הוא פטור מפירעונו מחמת נימוקים אשר יפורטו...