Accessibility Tools

בקשה למחיקת כותרת בהתנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין הוצאה לפועל

התובענה הייתה לתשלום עשרות אלפי שקלים על חוב שיחות ומכשירים סלולאריים. הנתבעת חתמה רק על מכשיר אחד מתוך כל המכשירים הנתבעים ואילו שותפה הוסיף עוד כ- 9 מכשירים ואף שידרג אותם וביצע שיחות באלפי שקלים. בסופו של יום התקבלה ה- התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב שהוגשה על ידינו ומרשתנו שילמה כמה מאות שקלים עבור המכשיר עליו חתמה בלבד. 

 


 המבקשת, באמצעות ב"כ מתכבדת להגיש בית המשפט הנכבד את בקשתה למחיקת כותרת התובענה דנן וסגירת תיק ההוצל"פ שנפתח כנגד המבקשת. המבקשת תטען כי התובענה אינה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף 81א1(א) לחוק ההוצאה לפועל תשכ"ז – 1967 (להלן: "חוק ההוצל"פ"), לפתיחת תובענה בסכום קצוב.

כמו כן, מתבקש ראש ההוצאה לפועל הנכבד הנכבד להאריך את המועד להגשת התנגדות לביצוע התובענה שבכותרת עד למתן החלטה בבקשה זו.

להלן נימוקי הבקשה

1. תקנה 81א1(א) לחוק ההוצל"פ קובעת תנאים מפורשים לפתיחת תובענה על סכום כסף קצוב בלשכת ההוצאה לפועל. תנאים אלו זהים במהותם לתנאים הנדרשים להגשת תובענה בסדר דין מקוצר:

תביעה שהיא אחת מאלה:

(1) תביעה על סכום כסף קצוב הבאה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים, שיש עליה ראיה בכתב;
(2) תביעה הבאה מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק,

2. הנה כי כן, בדומה ל- תביעה בסדר דין מקוצר ניתן להגיש בלשכת ההוצאה לפועל תובענה על סכום כסף קצוב בהתקיים שלושה תנאים מצטברים: תביעה לסכום כסף קצוב, תביעה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים או מכללא וראייה שבכתב.

3. המבקשת תטען כי התובענה שבכותרת אינה עומדת בתנאי השני והשלישי מבין התנאים הנ"ל, ובוודאי שלא בהצטברותם, ובמה דברים אמורים:
4.
א. כעולה מהמסמכים אשר צורפו לתובענה מבקשת המשיבה להיפרע מן המבקשת בעבור רכישה ושימוש ב- 10 מכשירי טלפון סלולארי.

ב. עיון במסמכי התובענה מעלה כי המשיבה צרפה לתובענתה את חתימת המבקשת על רכישת ושירות בעבור 2 מכשירים בלבד שמספרם 050-2210856 ו- 050-2210857. המשיבה נמנעה מלצרף את מרבית החוזים עליהם חתום מר יוסף פורת אשר בגינם הגישה את התובענה כנגד המבקשת.

מצ"ב העתק חלק מהחוזים עליהם חתום מר יוסף פורת כנספח א'.

ג. עולה מהאמור לעיל כי אין בידי המבקשת חוזים או התחייבויות מפורשות או מכללא ואין בידי המבקשת ראיות שבכתב בעבור רוב רובה של התובענה.

ד. אשר על כן תטען המבקשת כי המשיבה לא עמדה בתנאים הקבועים בסעיף 81א1(א) לחוק ההוצל"פ.

5. תוסיף ותטען המבקשת כי המשיבה הגישה את תובענתה תוך טשטוש העובדות וייחוס חתימותיה של המבקשת על 2 מכשירים כראיה שבכתב על חתימותיה על 10 מכשירים.

אם לא די בכך המבקשת אף לא ציינה בתובענתה כי ידוע לה מעבר לכל ספק כי במכשירים כולם השתמש מר יוסף פורת. כל חיוביה של המשיבה, מיום רכישת המכשירים ועד להפסקת החיבור נשלחו אל מר פורת לת.ד 2894 הרב דנגור 21 בני ברק. יצויין כי עד למועד הגעת ההתראה לביתה של המבקשת היא לא ידעה כלל כי היא עדיין מקושרת אל המשיבה ומחוייבת בגין המכשירים שבידי מר פורת.

למעשה, מסיבות שאינן ברורות בחרה המשיבה לתבוע אך ורק את המשיבה, התעלמה לחלוטין מהעובדה שברור לה שהמשתמש היחידי במכשירים הינו מר יוסף פורת ומשום מה בחרה אף שלא להגיש תביעה כנגדו. בעניין זה שומרת לעצמה המבקשת את הזכות להגיש, בהליך המתאים, הודעה לצד ג' כנגד מר יוסף פורת.

אשר על כן תטען המבקשת כי טשטוש העובדות והבחירה להתעלם מהנתבע הנכון שפרטין ידועים לה, ואשר עומד מאחורי החיובים אותם מבקשת המשיבה להיפרע, מהווה חוסר תום לב ושימוש לרעה בהליכי בית המשפט.

6. המבקשת תטען כי אם מתעקשת המשיבה להגיש את תובענתה דווקא כנגד המבקשת בלבד ודווקא בהליך של תובענה על סכום קצוב, עליה להגיש בקשה לתיקון התובענה ולתקן את תובענתה כך שהתובענה תוגש רק בעבור רכישת מכשירים ושירותים עליהם יש בידיה של המשיבה התחייבות מפורשת או מכללא, וראיות שבכתב מטעם המבקשת. כמו כן על המבקשת להפריד בצורה ברורה בין הסכומים הקצובים הנתבעים בעבור השירותים והמכשירים עליהם חתומה המבקשת לבין אלו עליהם המבקשת אינה חתומה.

7. למען השלמת התמונה ועל קצה המזלג ייאמר כי המבקשת, אשה קשת יום (הח"מ מייצגה בהתנדבות במסגרת העמותה למלחמה בעוני), מעולם לא השתמשה שימוש כלשהו בשירותיה או מכשיריה של המשיבה. המבקשת ביטלה את הוראות הקבע לחיוב חשבונה ימים מספר לאחר חתימותיה על 2 המכשירים כאמור לעיל כאשר התברר לה שאותו מר יוסף פורת הוא נוכל.

מאחר בקשה זו נוגעת למחיקת כותרת בגין אי עמידתה של המשיבה בתנאים הקבועים בחוק כאמור לעיל, תרחיב המבקשת בעניין הנסיבות העובדתיות לאחר שתוגש התובענה כנגדה ע"י המשיבה, אם תבחר לעשות כן, בהליך הנכון ותוך ציון הסכומים הנכונים הנתבעים ממנה.

8. עולה מהמקובץ לעיל כי המשיבה לא עמדה בתנאיה המצטברים של תקנה 81א1(א) לחוק ההוצל"פ ומשכך, התובענה שהוגשה איננה כשירה להתברר במסגרת תובענה על סכום כסף קצוב בלשכת ההוצאה לפועל.

9. מצ"ב תצהירה של המבקשת התומך בעובדות בקשה זו.

10. אשר על כן יתבקש ראש ההוצאה לפועל הנכבד כדלקמן:

א. לעכב את הליכי ההוצאה לפועל כנגד המבקשת.
ב. להעביר את הבקשה לבית המשפט המוסמך על מנת שיורה על מחיקת כותרת התובענה ומחיקת תיק ההוצל"פ שנפתח בעקבות התובענה.
ג. להורות על הארכת המועד להגשת התנגדות לביצוע תובענה על סכום כסף קצוב.
ד. לחייב את המשיבה בהוצאות בקשה זו.

_____________________
בר אל ירון, עו"ד
ב"כ התובעת

מאמרים קשורים

  • התנגדות לביצוע תובענה על סכום קצוב

    המדובר בתביעה של חברה סלולרית כנגד מרשתנו, אותה ייצגנו בהתנדבות מטעם עמותת "לתת" כמשרד עורך דין...